Maskiner och arbetsredskap - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Riskerna relaterade till maskiner på arbetsplatsen ska bedömas.

I statsrådets förordning om maskiners säkerhet, dvs. den så kallade maskinförordningen, föreskrivs om hälso- och säkerhetskrav för tillverkning och konstruktion av maskiner. I lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav föreskrivs bland annat om konstruktion och tillverkning av maskiner samt om maskiners kravenlighet.

Maskiner och arbetsutrustning som används på arbetsplatsen ska dessutom ha en säkerhetsnivå som åtminstone är förenlig med arbetarskyddslagen och användningsförordningen oberoende av hur gammal arbetsutrustningen är. Gamla maskiners säkerhetsnivå ska förbättras när tekniken utvecklas. Iakttagandet av kraven i författningarna förutsätter att flera använda maskiners konstruktion förbättras så att de blir säkrare.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får arbetsutrustning som är lämplig och säker med tanke på ifrågavarande arbete och arbetsförhållanden. Även krav på placering och ergonomi ska beaktas. Om användning av maskiner och arbetsutrustning på arbetsplatsen föreskrivs vid sidan arbetarskyddslagen även i statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning, dvs. den så kallade användningsförordningen.

Maskinen ska ha CE-märkning (med undantag för maskiner som tillverkats före 1995). Bruksanvisningar och varningar på finska och svenska ska medfölja maskinerna. Arbetstagarna ska få introduktion i användning av maskinerna.

Maskiner ska underhållas regelbundet

Arbetsgivaren ska se till att använda maskiner och arbetsredskap förblir säkra under hela användningstiden med hjälp av regelbunden service och underhåll. Arbetsplatsen ska ha förfaranden för att uppfylla detta krav. En del besiktningar och testning för att säkerställa maskinernas och arbetsutrustningens funktion får utföras av en kompetent person som är förtrogen med arbetsutrustningens konstruktion och användning. En del besiktningar ska utföras av expert eller sakkunnigorgan. Utförliga anvisningar finns i Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning 403/2008.

Arbetsgivaren ska genom besiktningar, testningar, mätningar och andra lämpliga metoder fortlöpande följa arbetsutrustningens funktionsduglighet. För dessa uppgifter ska arbetsgivaren ha en kompetent person eller anlita en utomstående sakkunnig. 

Arbetsgivaren fastställer utifrån riskutredningen och -bedömningen de åtgärder som behövs. Till exempel på en arbetsplats där man använder lyftanordningar ska deras återkommande besiktning ordnas i relation till hur mycket användningen belastar dem. Om man på arbetsplatsen upptäcker att användningen av arbetsutrustning medför risker eller olägenheter för arbetstagarna ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att undanröja dessa.

Bruksanvisningar som följer med maskiner

Säljaren av en maskin ansvarar för att bruksanvisningar och andra anvisningar levereras med maskinen. Bruksanvisningar ska även levereras med begagnade maskiner.

Krav på innehållet i bruksanvisningar finns till exempel i bilagan till maskinförordningen. Anvisningarna ska bland annat innehålla

 • anvisningar för idrifttagande och användning av maskinen och vid behov för utbildning av användarna
 • uppgifter om eventuell personlig skyddsutrustning som ska användas
 • uppgifter om underhållsåtgärder som användaren ska vidta
 • anvisningar för montering, sammansättning och nedmontering av maskinen
 • värden för buller och vibrationer som maskinen orsakar.

Maskiner och arbetsredskap - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetsgivaren ska introducera dig i hur maskiner och utrustning används på ett säkert sätt. Använd maskiner och utrustning samt deras säkerhets- och skyddsanordningar enligt arbetsgivarens anvisningar.

Se till att du är medveten om riskerna på arbetsplatsen och alla riskfaktorer relaterade till arbetsutrustning i din arbetsmiljö oberoende av om du själv använder dem.

Iaktta anvisningar samt aktsamhet och försiktighet när du använder arbetsutrustning.

Underrätta arbetsgivaren omedelbart om fel och brister på maskiner och utrustning som du upptäckt och som kan medföra olägenheter eller risker för din eller andra arbetstagares säkerhet och hälsa. Om arbetet orsakar allvarlig fara för arbetstagarens eller övriga arbetstagares liv eller hälsa, har arbetstagaren rätt att låta bli att utföra arbetet och frågan ska diskuteras med arbetsgivaren utan dröjsmål.

Fråga din arbetsgivare hur du ska gå till väga eller om du inte blivit introducerad.

Maskiner och arbetsredskap - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivarens skyldigheter i maskinsäkerhet: 

 • Säkerhetskontroll 
 • Egen övervakning 
 • Riskbedömning av arbete och arbetsplats 
 • Anskaffning och idrifttagande av arbetsutrustning 
 • Arbetsplatsspecifika extra krav 
 • Komplettering av bruksanvisningar 
 • Introduktion i arbetet 
 • Inspektioner 
 • Säkrande av arbetsmetoder 
 • Val och användning av skyddsutrustning 
 • Enlighet med kraven 
 • Anskaffning av arbetsredskap (kan också vara en CE-märkt maskin) 
  • Försäkran om överensstämmelse med kraven 
  • Bruks- och serviceanvisningar 

Arbetsgivaren ska se till att flera lagar följs, t.ex. 

 • Arbetarskyddslag 738/2002 
 • SRf 403/2008 användningsförordningen 
 • SRf buller 85/2006 
 • SRb arbete vid bildskärm 1405/1993 
 • Förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425.

Arbetsgivaren ansvarar för anskaffningen och monteringen

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsutrustning som ges till arbetstagare är säker med tanke på ändamålet, förenlig med bestämmelser och lämplig för det arbetet och de arbetsförhållanden där den används.

Arbetsgivaren ska alltså säkerställa att en maskin har monterats korrekt och att den är funktionsduglig innan den tas i drift.

Risker med arbetsutrustning ska redas ut

Arbetsgivaren ska systematiskt reda ut och bedöma maskinernas och utrustningens säkerhet. Maskinernas säkerhet ska också bedömas när produktionen och arbetsmetoderna ändras.

I säkerhetsbedömningen ska man fästa uppmärksamhet vid de risker och olägenheter som arbetena och användningsförhållandena medför och som beror på

 • arbetsutrustningen och dess rörliga delar
 • yttre konstruktion
 • fysikaliska och kemiska egenskaper
 • automatiska funktioner
 • el.

I bedömningen av risker med arbetsutrustningen kan arbetsgivaren som hjälp använda standarden för bedömning av maskiners risk SFS-EN ISO 120100 och den tekniska rapporten SFS- ISO/TR 14121-2, som innehåller praktisk handledning i bedömning av maskiners risker och exempel på metoder.

Anvisningar för undanröjande och minskning av risker

Om man i utredningen och bedömningen av en maskins risker upptäcker att användningen av maskinen medför risker eller olägenheter för arbetstagarna ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att undanröja dessa.

I undanröjandet av risker eller en tillräcklig minskning av dem används ett så kallat trestegsförfarande och en prioritetsordning:

 1. Riskerna undanröjs genom säkerhetsplanering och strukturella metoder.
 2. Om riskerna inte kan undanröjas eller minskas i tillräcklig grad genom säkerhetsplanering och strukturella metoder införs skyddsteknik.
 3. Endast om riskerna inte kan elimineras vidtas andra säkerhetsåtgärder, såsom anvisningar, varningar, utbildning och personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivarens skyldigheter när maskiner används

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna utbildning och handledning, vars innehåll i synnerhet handlar om hur arbetsutrustning

 • används korrekt och säkert
 • monteras
 • tas i bruk
 • vid behov ställs in, justeras, felsöks och testas
 • inte kan användas inkorrekt på ett förutsägbart sätt (om risken inte i övrigt kan elimineras)
 • repareras och underhålls
 • nedmoteras och tas ur bruk.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren kan iaktta anvisningarna. Arbetsgivaren ansvarar också för att maskinen används för sådana syften och i sådana förhållanden som tillverkaren avsett.

Arbetsgivaren ska dessutom säkerställa att maskinernas och arbetsutrustningens drifts- och underhållsanvisningar är tillgängliga för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska fortgående ge akt på säkerheten hos den arbetsutrustning som används på arbetsplatsen och dess funktionsduglighet genom besiktningar, mätningar och andra lämpliga metoder.

En maskins funktionsduglighet ska säkerställas

Arbetsgivaren ska under maskinens hela driftstid se till att den är i skick genom regelbunden service och underhåll samt genom att säkerställa att styrsystemen och säkerhetsutrustningen fungerar felfritt.

Arbetsgivaren ska ha ett servicesystem som beskriver hur arbetsutrustningen som används på arbetsplatsen hålls i säkert skick.

Arbetsgivaren ska också sörja för idrifttagningsbesiktningarna och de återkommande och grundliga besiktningarna av utrustningen som räknas upp i bilagan till användningsförordningen (t.ex. person- och fordonslyftanordningar). Dessa besiktningar får endast utföras av en godkänd sakkunnig eller ett sakkunnigorgan.

Maskiner och arbetsredskap - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 8 § arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
 • 10 § utredning och bedömning av riskerna i arbetet
 • 14 § undervisning och handledning för arbetstagarna
 • 21 § användning av arbetsredskap och farliga ämnen
 • 41 § användningen av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar
 • 43 § idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar av arbetsredskap
 • 56 § skyldigheter för dem som tillverkar och dem som överlåter produkter
 • 57 § projekterares skyldigheter
 • 58 § skyldigheter för dem som installerar maskiner, arbetsredskap och andra anordningar
 • 59 § skyldigheter för dem som utför idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar

Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (användningsförordningen) (403/2008)

 • 2 § val och placering av arbetsutrustning
 • 3 § bruksanvisningar för arbetsutrustningen
 • 4 § bedömning och undanröjande av risk
 • 5 § säkerställande av arbetsutrustningens funktionsduglighet
 • 6 § krav på egenskaper hos skydd och skyddsanordningar
 • 7 § varningsanordningar och märkning
 • 8 § manöveranordningar och styrsystem
 • 9 § start av en arbetsutrustning
 • 10 § stopp och nödstopp av arbetsutrustning
 • 14 § särskilda kompetenskrav
  14 a § skriftligt tillstånd av arbetsgivaren (träder i kraft den 1 mars 2020)
 • bilaga: besiktningar enligt anordningskategori

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (maskinförordningen) (400/2008)

Lag om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav (1016/2004)

Maskiner som används i arbetet omfattas av alla ovannämnda lagar och förordningar.
Alla maskiner omfattas av 400/2008 (användningsförordningen) och 1016/2004 (lag om anordningar).

Maskiner och arbetsredskap - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2014:75) behandlades frågan huruvida ett bolags produktionschef och arbetsledare hade gjort sig skyldiga till arbetarskyddsbrott och vållande av personskada, då en arbetstagare vid arbete med en hyvelmaskin, som var CE-märkt och försedd med ett intyg om förenlighet med EG-krav hade råkat ut för en olycka.

I Högsta domstolens avgörande (HD:2013:56) behandlades frågan huruvida den tekniska chefen, driftschefen och skiftmästaren på en fabrik hade gjort sig skyldiga till arbetarskyddsbrott då en arbetstagare hade skadat sig när han använde en press vars reglage och skydd stred mot arbetarskyddsbestämmelserna. Det sätt på vilket de anställda arbetade med pressen hade stridit mot arbetarskyddsanvisningarna. Några förbättringar av pressen för att höja arbetssäkerheten hade inte heller gjorts efter att arbetstagaren hade skadats.

I Högsta domstolens avgörande (KKO:2006:1) behandlades frågan om importörens skyldigheter med hänsyn till arbetarskydd samt om det straffrättsliga ansvaret för importörbolagets verkställande direktör med anledning av ett olycksfall som drabbat en arbetstagare vid användningen av en maskin med CE-märkning och en EG-försäkran om överensstämmelse.

Maskiner och arbetsredskap - Muualla Tyosuojelu.fissä

Maskiner och arbetsredskap - Sanasto

Vokabulär

Anmält organ En aktör som någon medlemsstat i EU har konstaterat vara behörig att utföra EG-typkontroll. EG-typkontroll är ett förfarande genom vilket ett anmält organ konstaterar och verifierar att en maskins modellexemplar uppfyller de krav som ställs på den.
Maskin En produkt vars delar har fogats ihop och som är avsedd att användas för kraftöverföring som inte drivs med människo- eller djurkraft. Produkten har åtminstone en rörlig del eller komponent, och den är ihopsatt för en viss funktion.
Olycksbenägen En funktion där risken för olycka är stor.
Arbetsutrustning En maskin, ett redskap eller någon annan teknisk anordning som används i arbetet samt en monterad kombination av dem.
Skydd En skyddsteknisk anordning som utgör en del av en maskin. Exempel på skydd är skyddskåpa och ingreppsskydd.
Skyddsanordning Skyddsteknisk anordning som stoppar farliga funktioner. Exempel på skyddsanordningar är ljusridå, känselstopp och gränslägesbrytare.