Studieledighet - Ingressi

En studieledig arbetstagare är befriad från arbetet på grund av utbildning eller studier. Rätten till studieledighet baserar sig på lagen om studieledighet. Lagen tillämpas på personer som är i tjänsteförhållande eller anställningsförhållande. Studieledighet ger arbetande personer en flexibel möjlighet att studera.

Övriga ledigheter i arbetslivet - Studieledighet

Under studieledighet är arbetstagaren befriad från arbetet på grund av studier.

Rätt till studieledighet

Om arbetstagaren varit anställd på heltid av samma arbetsgivare i en eller flera perioder minst ett år har arbetstagaren rätt att få högst två år studieledighet under fem år. Om anställningsförhållandet i en eller flera perioder varat i minst tre månader kan man få högst fem dagar studieledigt.

Frågor som ska beaktas vid studier:

  • arbetstagaren kan fritt välja studieinriktning
  • studierna behöver inte anknyta till arbetsgivarens verksamhet
  • studierna ska vara föremål för offentlig tillsyn (även studier utomlands)
  • under vissa förutsättningar kan studierna också handla om utbildning som ordnas av fackförbund
  • studieledighet beviljas inte för läroavtalsutbildning.

Studieledigheten kan tas ut i en eller flera perioder. Ledigheten kan också periodiseras så att arbetstagaren arbetar en del av arbetsdagen och är studieledig under resten av dagen.

Ansökan om och beviljande av studieledighet

Studieledighet baserar sig alltid på arbetstagarens ansökan.

Ansökan ska lämnas till arbetsgivaren innan studierna inleds

  • skriftligt minst 45 dagar innan vid ansökan om fler än fem arbetsdagar studieledighet
  • skriftligt eller muntligt minst 15 dagar innan vid ansökan om högst fem arbetsdagar studieledighet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala annat om ansökningsförfarandet.

Arbetsgivaren ska meddela sitt avgörande innan studierna inleds

  • skriftligt minst 15 kalenderdagar innan vid ansökan om fler än fem arbetsdagar studieledighet
  • minst sjuk dagar innan vid ansökan om högst fem arbetsdagar studieledighet.

Arbetsgivaren ska också lämna beslutet om studieledighet till en förtroendeperson som företräder arbetstagaren för kännedom, om arbetstagaren begär det.

Arbetsgivarens rätt att flytta studieledigheten

Arbetsgivaren kan flytta studieledigheten om beviljandet av studieledigheten enligt ansökan orsakar betydande olägenheter för arbetsgivarens verksamhet. Studieledigheten kan i en sådan situation flyttas högst sex månader. Om det handlar om utbildning som ordnas mer sällan än var sjätte månad kan arbetsgivaren flytta studieledigheten till senast början av följande utbildningsperiod.

Studieledigheten kan också flyttas i en situation där det gått mindre än sex månader från arbetstagarens föregående studieledighet. Det föreligger dock ingen rätt till flytt av studieledighet om arbetstagaren ämnar slutföra studier eller utbildning som påbörjats under en tidigare studieledighet.

Arbetsgivaren kan utöver grunderna ovan flytta studieledigheten maximalt två gånger i följd, om arbetsgivaren i regel har minst fem anställda.

I företag med högst fyra anställda är flyttningen av studieledighet inte begränsad till två gånger utan kan vara fortlöpande. Flyttning kräver alltid en motiverad orsak och att den ursprungliga tidpunkten skulle medföra betydande olägenheter för arbetsgivaren.

Arbetstagarens rätt att flytta eller inte utnyttja sin studieledighet

Arbetstagaren kan flytta en över fem dagar lång studieledighet, om det inte medför betydande olägenheter för arbetsgivaren. Om arbetstagaren vill flytta eller inte vill ta ut sin studieledighet ska arbetsgivaren underrättas skriftligt om detta minst två veckor innan studieledigheten börjar.

Rätt att avbryta studieledighet

Om arbetstagaren har beviljats över 50 arbetsdagar studieledighet kan han eller hon avbryta studieledigheten och återvända till arbetet. Kortare studieledigheter kan inte avbrytas. Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om avbrytande av studieledighet minst fyra veckor före återvändandet till arbetet.

Om arbetstagaren är arbetsoförmögen under studieledigheten på grund av sjukdom, förlossning eller olycksfall och arbetsoförmågan fortsätter utan avbrott i över sju dagar kan arbetstagaren be att den tid för arbetsoförmåga som överstiger sju dagar inte ska räknas in i studieledigheten. Då har arbetstagaren rätt att ta ut den avbrutna studieledigheten senare, men det kräver ny ansökan.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att låta en studieledig arbetstagare arbeta innan arbetsavtalet för arbetstagarens eventuella vikarie kan avsluts enligt lagen eller kollektivavtalet.

Redogörelse till arbetsgivaren om utnyttjandet av studieledighet

Arbetstagaren ska för arbetsgivaren uppvisa ett skriftligt intyg över användningen av studieledigheten om arbetstagaren kräver det. Utbildningsanordnaren eller den som tar emot examensarbetet är skyldig att utge ett skriftligt intyg.

Anställningsförhållandets längd och intjäning av semester under studieledighet

Arbetstagarens anställningsförhållande är i kraft under studieledigheten. För studieledighet betalas ingen lön, om inget annat avtalats om det i kollektiv- eller tjänstekollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetstagaren tjänar in semester under studieledigheten om arbetstagaren återgår i arbete omedelbart efter avslutad studieledighet. Semester intjänas dock under högst 30 studieledighetsdagar per kvalifikationsår (1.4–31.3.).

Studieledighet och avslutande av anställningsförhållandet

Arbetsgivaren får inte säga upp eller häva en arbetstagares anställningsförhållande på grund av att arbetstagaren har ansökt om eller tagit ut studieledighet. Däremot förhindrar studieledighet inte uppsägning om det finns någon annan laglig grund för det.

Studieledighet - Lainsäädäntö

Ofta frågade frågor