direkta tilläggspensionsarrangemang - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

I direkta tilläggspensionsarrangemang ansvarar arbetsgivaren själv för att betala ut och förvalta en tilläggspension som arbetsgivaren utlovat. Tilläggspensionsarrangemang har ibland kallats för arbetsgivarens pensionslöften eller tilläggspensionsarrangemang som baserar sig på bokföringsmässiga avsättningar. Ett centralt drag i direkta tilläggspensionsarrangemang är att tilläggspensionen inte genomförs via en tredje part, såsom ett livförsäkringsbolag, en pensionsstiftelse eller en pensionskassa. Det är fråga om ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller om ett ensidigt åtagande av arbetsgivaren utifrån vilket arbetsgivaren lovar att betala arbetstagaren en tilläggspension efter att arbetstagaren avgår med ålderspension.

Eftersom arbetsgivaren själv ansvarar för utbetalningen av pensionen i direkta tilläggspensionsarrangemang, förknippas arrangemanget i princip med risken att arbetsgivaren eventuellt inte kan betala ut tilläggspensionen när det blir aktuellt i sinom tid. Arbetsgivaren är dock skyldig att garantera att minst hälften av den direkta tilläggspensionen är tryggad i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  svarar för tillsynen över lagen i hela Finland.

direkta tilläggspensionsarrangemang - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Arbetstagaren eller en annan förmånstagare får årligen information av arbetsgivaren om det på det direkta tilläggspensionsarrangemanget baserade pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten fullgjorts. Om arbetstagaren eller en annan förmånstagare bedömer att arbetsgivaren brutit mot garantiskyldigheten eller om arbetsgivaren inte fullföljer sin informationsskyldighet, kan arbetstagaren eller en annan förmånstagare lämna en tillsynsbegäran till arbetarskyddsmyndigheten.

Om arbetsgivaren har försummat sin informationsskyldighet eller garantiskyldighet, kan arbetarskyddsmyndigheten uppmana arbetsgivaren att fullfölja skyldigheten. Om arbetsgivaren inte iakttar uppmaningarna kan arbetarskyddsmyndigheten förelägga vite.

direkta tilläggspensionsarrangemang - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Tryggande av pensionsrättigheter som baseras på direkta tilläggspensionsarrangemang

Arbetsgivarens garantiskyldighet

Arbetsgivaren ska se till att minst hälften av det belopp som följer av arbetsgivarens pensionsåtagande enligt ett direkt tilläggspensionsarrangemang är tryggat i händelse av konkurs eller företagssaneringsförfarande. Denna skyldighet kallas för garantiskyldighet.

Arbetsgivaren kan fullgöra garantiskyldigheten på följande sätt:

 1. genom att teckna en försäkring för pensionsåtagandet, såsom en kredit- eller garantiförsäkring.
 2. genom att ställa en betryggande säkerhet för pensionsåtagandet. Säkerheten kan också vara en bankgaranti.
 3. på ett sätt som kan jämställas med medlen som avses ovan och som i praktiken tryggar arbetstagarens tilläggspensionsrätt, om arbetsgivaren försätts i konkurs eller undergår företagssanering.

Arbetsgivaren kan också fullgöra garantiskyldigheten genom en kombination av flera medel.

Garantiskyldigheten betraktas som fullgjord även om arbetsgivaren har arrangerat minst hälften av den utlovade tilläggspensionsförmånen som en gruppensionsförsäkring eller individuell pensionsförsäkring eller genom en pensionsstiftelse eller en pensionskassa, och resten genom ett direkt tilläggspensionsarrangemang.

Vilka arbetsgivare gäller garantiskyldigheten?

Garantiskyldigheten gäller alla sådana arbetsgivare som kan försättas i konkurs och som förbundit sig vid ett direkt tilläggspensionsarrangemang. Garantiskyldigheten omfattar således fysiska personer, aktiebolag, föreningar, stiftelser och andra juridiska personer. Garantiskyldigheten omfattar däremot inte:

 • staten
 • landskapet Åland
 • kommuner, samkommuner eller annat kommunalt offentligrättsligt samarbetsorgan
 • statens affärsverk
 • självständiga offentligrättsliga inrättningar
 • den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan
 • församlingar i den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

Undantag från garantiskyldigheten

Garantiskyldigheten förutsätter att minst hälften av beloppet för det pensionsåtagande som baseras på det direkta tilläggspensionsarrangemanget tryggas. Det finns dock avvikelser i fråga om vilka garantiskyldigheten inte gäller även om en arbetsgivare lovat att betala pension direkt till arbetstagaren eller någon annan förmånstagare.

 1. Arbetsgivaren är skyldig att trygga endast sådana direkta tilläggspensionsarrangemang som bygger på arbete som utförts i anställningsförhållande. Pensionsarrangemang som baseras på ställningen som verkställande direktör eller företagare faller utanför garantiskyldigheten.
 2. Direkta tilläggspensionsarrangemang omfattas av garantiskyldigheten endast till den del som de gäller ålderspensionstiden. Garantiskyldigheten gäller således inte förtidspensioner.
 3. Garantiskyldigheten är i kraft även om den pensionsförmån som anknyter till ett direkt tilläggspensionsarrangemang till följd av arbetstagarens död övergått till änkan eller arbetstagarens barn som inte fyllt 18 år. Om pensionsförmånen övergår till en annan person till följd av arbetstagarens död, upphör garantiskyldigheten efter arbetstagarens död.

Uppkomst och upphörande av garantiskyldighet

Garantiskyldighet börjar när en rätt till tilläggspension som inte är beroende av kommande händelser eller omständigheter uppstår för arbetstagaren eller en annan förmånstagare enligt villkoren för det direkta tilläggspensionsarrangemanget. Så länge som erhållandet av tilläggspensionen är villkorligt behöver arbetsgivaren inte trygga tilläggspensionsåtagandet. Om rätten till tilläggspension förutsätter exempelvis att anställningsförhållandet varar i 20 år, uppkommer en av framtida händelser eller omständigheter oberoende rätt till tilläggspension först efter att detta tjänsteårsvillkor uppfyllts. Rätt till tilläggspension uppkommer ofta flera år innan skyldigheten att betala ut tilläggspensionsförmånen börjar.

Garantiskyldigheten fortsätter att gälla tills skyldigheten att betala tilläggspension upphör eller pensionsåtagandet upphör att gälla av någon annan orsak.

Arbetsgivarens informationsskyldighet gentemot arbetstagaren eller en annan förmånstagare

Arbetsgivaren ska varje räkenskapsperiod lämna arbetstagaren eller en annan förmånstagare en skriftlig utredning om pensionsåtagandets belopp och om det sätt på vilket garantiskyldigheten fullgjorts. Utredningen ska lämnas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång.

Informationsskyldigheten är bunden till en existerande garantiskyldighet. Informationsskyldighet uppkommer således först när garantiskyldighet uppkommit för arbetsgivaren. Arbetsgivarens garantiskyldighet uppkommer i sin tur när en arbetstagare eller annan förmånstagare fått en av framtida händelser eller omständigheter oberoende rätt till tilläggspension i enlighet med villkoren för det direkta pensionsarrangemanget.

Om det sker väsentliga förändringar i säkerhetens värde eller försäkringens omfattning eller i andra omständigheter som är förknippade med fullgörandet av garantiskyldigheten, ska arbetsgivaren informera arbetstagaren eller en annan förmånstagare om förändringarna omedelbart efter det att arbetsgivaren fått kännedom om dem.

Tilläggspensionsarrangemang som överenskommits före 1.4.2015

Övergångsperiod

Lagen ska tillämpas på direkta tilläggspensionsarrangemang som avtalats före lagens ikraftträdande från och med den 1 april 2016.

Arbetsgivarens garantiskyldighet träder i kraft den 1 april 2016. Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren en sådan skriftlig utredning som avses i 4 § inom fyra månader efter att den räkenskapsperiod som slutar den 1 april 2016 gått ut.

Exempel: Företagets räkenskapsperiod är 1.1.XXXX–31.12.XXXX. Räkenskapsperioden går således första gången ut under lagens giltighetstid den 31 december 2016. Den första skriftliga utredningen ska ges först fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång, dvs. den 30 april 2017.

direkta tilläggspensionsarrangemang - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens (205/2015)

Statsrådets förordning om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens insolvens (446/2015)

Straffbestämmelse

En arbetsgivare eller dennes företrädare som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. lämnar felaktig information vid fullgörande av informationsskyldigheten eller försummar informationsskyldigheten och gärningen är ägnad att leda till att den som har rätt till tilläggspension inte får kännedom om att garantiskyldigheten har försummats, eller
2. försummar arbetarskyddsmyndighetens uppmaning att fullgöra garantiskyldigheten eller informationsskyldigheten

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om garantiskyldighet dömas till böter.

Vid fördelning av ansvaret mellan arbetsgivaren och dennes företrädare tillämpas 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889).