Förebyggande av olyckor - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Förbättring av säkerheten på arbetsplatsen är en systematisk verksamhet där hänsyn tas till arbetsredskap, arbetsmiljö, arbetsmetoder,organisationens verksamhet och arbetssätt.

Meningen är att farliga situationer ska identifieras och förebyggas.

Olycksfall i arbetet ska förebyggas så att de faktorer som orsakar fara för olycksfall identifieras och elimineras helt och hållet. Kan de inte elimineras, ska de motverkas så att de blir så små som möjligt. Då faromoment identifieras, bör även speciella situationer i arbetet beaktas som exempelvis förhållanden som avviker från normala rutiner liksom även funktionella störningar i produktionsprocessen.

Förebyggande åtgärder omfattar likaså att behövliga idrifttagningsbesiktningar samt återkommande inspektioner förrättas och att eventuella kompetenskrav kontrolleras. På detta sätt sörjer man för att maskiner och anordningar som används i arbetet är i skick och används i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar.

Observation av arbetsmiljön är en viktig del av det förebyggande arbetet

På arbetsplatsen ska var och en förebygga olycksfall, alla vara beredda på olycksfall och var och en ta lärdom av inträffade olycksfall.

För att risker för olycksfall ska kunna identifieras och arbetsförhållandena förbättras ska arbetsmiljön liksom även efterlevnaden av anvisningarna till medarbetarna följas oavbrutet. Uppföljningen omfattar också undersökning av inträffade olyckor och analys av faromoment.

Arbetsgivaren måste vara förberedd för eventuella olyckor. På arbetsplatsen måste till exempel beredskap för första hjälpen säkerställas. Om en risk för en storolycka hänför sig till arbetet, ska särskild uppmärksamhet fästas vid beredskapen.

Förebyggande av olyckor - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

I ditt arbete ska du följa de anvisningar som utfärdats för att olycksfall i arbetet samt faromoment ska kunna undvikas.

 • Följ anvisningarna för arbetet och håll dig till säkra arbetssätt.
 • Använd den skyddsutrustning som har anvisats av arbetsgivaren.
 • Var uppmärksam på eventuella faromoment.
 • Rapportera iakttagelser som hänför sig till säkerheten.

Sörj även för andra arbetstagares säkerhet. Du är skyldig att till din arbetsgivare rapportera risker och olägenheter som du konstaterar.

Alla har rätt till en trygg arbetsplats.

Du får inte utan särskild orsak avlägsna eller koppla bort säkerhets- eller skyddsanordningar som monterats på en maskin, ett arbetsredskap eller annan anläggning eller byggnad. Om du på grund av ett arbetsmoment tillfälligt måste avlägsna en säkerhets- eller skyddsanordning, ska du återställa eller aktivera den så fort som möjligt. Du tänker väl på att du som arbetstagare kan ställas till svars för en olycka, om den beror på att en skyddsanordning har avlägsnats.

Förebyggande av olyckor - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Det är i första hand arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga olyckshändelser. Arbetsgivaren ska sörja för att arbetsredskapens säkerhet kontrolleras och medarbetarna handleds i användning av säkra arbetssätt.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga arbetsolyckor till arbetarskyddsmyndigheten.

Förebyggande arbete är väsentligt i bekämpning av olycksfall. Olycksriskerna måste identifieras och deras betydelse för hälsan ska utvärderas. Utvärderingen ska vara systematisk och heltäckande så att även alla exceptionella situationer, störningar och specialfall beaktas.

Vid bedömningen är det bra att begegna sig av det material som utvecklats för kontroll av arbetarskyddsrisker. Vid behov ska arbetsgivaren även anlita externa experter för att få stöd.

Av inträffade olycksfall och tillbud kan man ta lärdom. Därför är det viktigt att analysera fallen och informera personalen om dem.

På arbetsplatsen ska man vara förberedd för olycksfall

Beredskap ska utvecklas för första hjälpen och den ska vara tillräckligt täckande med beaktande av arbetets natur. Dessutom ska medarbetarna handledas i ett sådant förfaringssätt vid olyckor att skadorna minimeras. Anvisningarnas omfattning är beroende av arbetet och särdragen i arbetsmiljön.

Arbetsplatsen bör förfoga över en tillräcklig mängd material för första hjälpen. Materialet ska vara ändamålsenligt och anpassat till de risker som hänför sig till arbetet. Förvaringsplatserna för materialet för första hjälpen ska vara tydligt utmärkta och lätt åtkomliga. Ibland kan ett farligt arbete förutsätta att arbetsplatsen har ett rum som lämpar sig för första hjälpen.

Ett allvarligt olycksfall i arbetet måste rapporteras till arbetarskyddsmyndigheten

Anmälan kan göras på blanketten Anmälan av arbetsolycksfall till arbetarskyddsmyndigheten (pdf).

Tilläggsuppgifter: Arbetshälsa och olycksfall - Arbetsolyckor.

Förebyggande av olyckor - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)  

 • 6 § undersökning av olycksfall
 • 46 § anmälan om olycksfall i arbetet och yrkessjukdom

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 8 § arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
 • 10 § utredning och bedömning av riskerna i arbetet
 • 17 § samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • 41 § användningen av maskiner, arbetsredskap och andra anordningar
 • 44 § olycksrisker
 • 45 § larm-, säkerhets- och räddningsutrustning samt anvisningar

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (577/2003)

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

Statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare (922/1999)

Räddningslagen (379/2011)

 • 14 § egen beredskap

Lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005)

Förebyggande av olyckor - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2013:56) behandlades frågan huruvida den tekniska chefen, driftschefen och skiftmästaren på en fabrik hade gjort sig skyldiga till arbetarskyddsbrott då en arbetstagare hade skadat sig när han använde en press vars reglage och skydd stred mot arbetarskyddsbestämmelserna. Det sätt på vilket de anställda arbetade med pressen hade stridit mot arbetarskyddsanvisningarna. Några förbättringar av pressen för att höja arbetssäkerheten hade inte heller gjorts efter att arbetstagaren hade skadats.

Förebyggande av olyckor - Muualla verkossa

Förebyggande av olyckor - Sanasto

Vokabulär

Olycksfall i arbetet En plötslig oförutsedd händelse i arbetet som orsakats av en yttre faktor och som leder till kroppsskada eller sjukdom. Ett olycksfall i arbetet ska vara en olycka som inträffar antingen i arbetet – dvs. under utförande av arbete – eller i förhållanden som föranleds av arbetet.
Allvarlig arbetsolycka Ett olycksfall som leder till en bestående kroppsskada, olägenhet eller psykisk sjukdom. I en arbetsolycka med dödlig utgång omkommer offret på olycksplatsen eller senare på grund av de skador som uppkommit i olyckan.
Fara En situation där ett olycksfall, en olycka eller ett missöde hotar. Att reda ut risker och bedöma deras betydelse är viktigt för att en fara för olycksfall och missöden i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön ska kunna identifieras. Varje olycksfall och missöde kan på detta sätt avvärjas.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?