Att ingå avtal - Yleistä

Avtal om arbetarskyddssamarbete

Arbetarskyddssamarbetet regleras i den så kallade tillsynslagen, det vill säga lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
Arbetarskyddssamarbetet kan avtalas på annat sätt genom ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas riksomfattande föreningar. Samma möjlighet till avtal gäller även inom den offentliga sektorn, till exempel för förhandlingsmyndigheter inom stat, kommun och kyrka.

Avtal genom nationellt avtal

Genom avtalen mellan arbetsgivare och de nationella föreningarna kan man exempelvis komma överens om arbetarskyddsfullmäktigs och arbetarskyddskommissionens mandatperiod.
Inte ens ett nationellt arbetskollektivavtal kan dock begränsa arbetarskyddsfullmäktigs rätt enligt tillsynslagen

 • att få tillgång till uppgifter
 • att avbryta farligt arbete
 • att få uppsägningsskydd

eller häva rätten att

 • få utbildning (gäller även ersättare)
 • använda tid
 • få kompensation för förlorad inkomst.

Lokalt avtal

På arbetsplatsen kan man lokalt ingå avtal om att organisera arbetarskyddssamarbete på ett lämpligt sätt för arbetsplatsens förhållanden i den utsträckning som tillsynslagen tillåter. Även då måste arbetstagarna garanteras åtminstone den möjlighet som föreskrivs i lag att delta i arbetarskyddssamarbetet.

Man kan till exempel lokalt ingå avtal om arbetarskyddskommissionens mandatperiod och den fullmäktiges mandatperiod för en kortare tid än två kalenderår. I arbetarskyddskommissionen eller genom ett annat lokalt samarbetsförfarande kan man av motiverade skäl ingå avtal om en längre mandatperiod för arbetarskyddsfullmäktig än fyra kalenderår.

Ett avtal på arbetsplatsnivå kan inte begränsa rätten att välja en arbetarskyddsfullmäktig och ersättare, och inte heller arbetarskyddsfullmäktigs rätt att

 • få tillgång till information
 • få utbildning (gäller även ersättare)
 • använda tid
 • få kompensation för förlorad inkomst
 • avbryta farligt arbete
 • få uppsägningsskydd.

Genom lokalt avtal kan man inte heller begränsa 

 • en ledamots rätt i arbetarskyddskommissionen att använda tid och få kompensation
 • arbetarskyddsfullmäktigs och arbetarskyddskommissionens rätt till verksamhetslokal. 

Parterna i ett lokalt avtal är arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan företrädare för personalen. Om ingen företrädare för personalen har valts på arbetsplatsen, kan avtalet ingås av personalen eller en personalgrupp. 

Arbetsgivaren ska skriftligen informera arbetstagarna om avtalet. Avtalet om organisering av arbetarskyddssamarbete gäller tills vidare och det kan sägas upp och upphör då att gälla två månader efter uppsägningen.

Avtalet är bindande för de anställda som företrädaren anses representera i avtalet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?