Skyddsutrustning i arbetet - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren är skyldig att bedöma om personlig skyddsutrustning behövs. Om skyddsutrustning behövs ska arbetsgivaren skaffa den och övervaka att den används. Arbetstagaren är i sin tur skyldig att använda skyddsutrustning som arbetsgivaren skaffat.

Valet av personlig skyddsutrustning baserar sig på riskbedömning.

Personlig skyddsutrustning förebygger sjukdomar i sådant arbete där arbetstagaren exponeras för hälsorisker (t.ex. strålning, buller som skadar hörseln eller smittsamma sjukdomar). Typiska olyckor som förebyggs med skyddsutrustning är fall från höjd, ögonskador orsakade av omkringflygande spånor, krosskador på foten och slagskador på huvudet.

Den personliga skyddsutrustning som används i arbetet ska uppfylla kraven. Dessutom ska den personliga skyddsutrustningen passa användarna och vara ändamålsenlig för det arbete som utförs.

För vissa branscher, till exempel sjöfart och byggande, finns särskilda bestämmelser. Om bestämmelser relaterade till skyddsutrustning kan man också avtala i kollektivavtal.

Val av skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning väljs utifrån en bedömning som görs på arbetsplatsen. I bedömningen kartlägger man först de faktorer som äventyrar arbetsatagarnas hälsa och säkerhet. Dessa kan indelas i följande huvudgrupper:

 • fysikaliska faktorer (t.ex. hög eller låg temperatur, el, strålning, vibration och buller)
 • kemiska faktorer (t.ex. aerosoler, gaser, ångor och vätskor)
 • biologiska faktorer (t.ex. bakterier, virus och svampar)
 • olyckor (t.ex. skärskador, stickskador, huggskador, krosskador och fallskador).

Arbetsgivaren ska i första hand eliminera arbetsriskerna. Om det inte är möjligt ska arbetsgivaren skaffa sådan personlig skyddsutrustning till arbetstagarna som har de skyddsegenskaper som krävs för att förhindra skador.

Arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för skyddsutrustningen, om den valts på basis av arbetsgivarens riskbedömning eller om bestämmelser som gäller för branschen kräver användning av skyddsutrustning.

Krav på skyddsutrustning som används i arbetet

Endast CE-märkt skyddsutrustning får användas i arbetet.

Personlig skyddsutrustning som ges till arbetstagarna ska ha CE-märkning genom vilken tillverkaren garanterar att utrustningen uppfyller de krav som bestämmelserna ställer på den.

Skyddsutrustning mot små risker kan förses endast med CE-märkning (t.ex. städhandskar och regnkläder). På annan skyddsutrustning ska tillverkaren ange information om de risker som skyddsutrustningen skyddar mot och om skyddsnivån.

Personlig skyddsutrustning som ger skydd mot mer allvarliga risker än små risker ska typgranskas (t.ex. hjälmar samt hörsel- och ögonskydd). Information om att skyddsutrustningen har typgranskats finns i bruksanvisningen.

Kvaliteten på skyddsutrustning som skyddar mot livsfara och förlust av hälsan övervakas (t.ex. andningsskydd, kläder som skyddar mot hetta och skydd mot kemikalier). Koden för den instans som gjort kontrollen syns i CE-märkningen (t.ex. CE0121).

Skyddsutrustning i arbetet - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Du ska använda den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren ger dig. Kom ihåg att skydd används för att undvika risker i arbetet. Skyddsutrustningen kan rädda din hälsa och även ditt liv.

Skyddsutrustning som används på rätt sätt skyddar din hälsa.

Arbetsgivaren ska betala den skyddsutrustning som behövs i arbetet. Man har avtalat om skyddsutrustning och anskaffningskostnaderna för dem i det kollektivavtal som tillämpas på ditt arbete.

Arbetsgivaren fattar beslut om den skyddsutrustning som behövs. Om en författning kräver skyddsutrustning eller riskbedömningen visar att den behövs ska arbetsgivaren skaffa den.

Det finns olika slags skyddsutrustning. Om ett skydd känns obekvämt ska du reda ut om det passar dig. Till exempel naturgummi och krom i läder kan orsaka symptom hos allergiska personer och personer som har glasögon behöver skyddsglasögon som kan användas med vanliga glasögon.

Arbetsgivaren ska ge dig skyddsutrustning som passar dig. Skyddsutrustning ska också lämpa sig för det arbete som utförs. Dess skyddsegenskaper ska alltså vara tillräckliga med tanke på riskerna.

Använd skyddsutrustning korrekt

Använd, förvara och underhåll skyddsutrustningen enligt arbetsgivarens och tillverkarens anvisningar. Bevara skyddsutrustningens bruksanvisning, eftersom där finns underhållsanvisningar och information om reservdelar samt när utrustningen ska slängas.

Observera att även användning av skyddsutrustning kan ibland medföra risker. Till exempel hörselskydd kan förhindra en från att höra varningssignaler och ögonskydd begränsar synfältet.

Om du inte kan använda skyddsutrustningen ska du underrätta chefen eller arbetarskyddsfullmäktig om det. Arbetsgivaren ska se till att du får de instruktioner som behövs. Skyddsutrustningens bruksanvisning ska finnas på både svenska och finska.

Du är skyldig att underrätta arbetsgivaren om skyddsutrustningen har gått sönder. Följ alltså upp utrustningens skick och byt den vid behov.

Skyddsutrustning i arbetet - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren bedömer riskerna i arbetet. Riskbedömningen ska omfatta alla enskilda arbetsplatser, och den ska justeras alltid när arbetsförhållandena eller -metoderna förändras. I bedömningen kan arbetsgivaren anlita experter till exempel från företagshälsovården.

Arbetsgivaren är skyldig att skaffa skyddsutrustning.

Om riskerna inte kan minskas tillräckligt genom tekniska åtgärder ska arbetsgivaren skaffa den personliga skyddsutrustning som lagstiftningen och andra bestämmelser kräver och övervaka att den används i arbetet. Arbetsgivaren ska dessutom tydligt fastställa i vilka situationer skyddsutrustning ska användas.

I statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (SRf 427/2021) föreskrivs om egenskaperna hos personlig skyddsutrustning som används i arbete och om bedömning och val av sådan samt om säker användning av skyddsutrustning i arbetet. Där finns också en lista över arbetsuppgifter som i allmänhet förutsätter att skyddsutrustning, bilaga III. Till författningen finns bifogad en blankett som kan användas för bedömning av skyddsbehovet, bilaga I.

Val av rätt skyddsutrustning

Vid valet av skyddsutrustning ska följande punkter beaktas:

 • Vilka risker förebygger skyddsutrustningen?
 • Hurdana skyddsegenskaper ska skyddsutrustningen ha för att förebygga risker?
 • Vilka risker medför användningen av skyddsutrustningen?
 • Hurdana är arbetstagarnas personliga egenskaper och behov av personlig skyddsutrustning?

Den skyddsutrustning som skaffas till arbetsplatsen ska uppfylla de strukturella kraven på den enligt bestämmelserna. I bruksanvisningen för skyddsutrustning som uppfyller kraven förklaras märkningarna på den. Där finns också anvisningar för hur skyddsutrustningen ska användas och underhållas samt information om tillgången till reservdelar.

Arbetsgivaren ska

 • skaffa den personliga skyddsutrustning som arbetstagarna behöver i arbetet
 • informera arbetstagarna om de risker som den personliga skyddsutrustningen ger skydd mot
 • märka ut de lokaler där skyddsutrustning ska användas
 • utbilda och handleda arbetstagarna så att de använder skyddsutrustningen korrekt
 • ordna förvaring och underhåll av skyddsutrustningen
 • övervaka att arbetstagarna använder skyddsutrustningen enligt anvisningarna
 • ge arbetstagaren ny skyddsutrustning om den gamla är skadad eller föråldrad.

Arbetsgivaren ska också se till att skyddsutrustningen används säkert. Därför bör man reda ut de individuella egenskaper hos arbetstagarna som inverkar på användningen av skyddsutrustningen (t.ex. ansiktsform, glasögon och fotens form samt hälsorelaterade frågor såsom gummi- eller nickelallergi och blodtryckssjukdom).

Vissa andningsskydds vikt och andningsmotstånd samt den psykiska belastningen kan kräva specialåtgärder, såsom användning av hjälpmedel som underlättar arbetet eller pauser. Pauser kan behövas när man till exempel arbetar i täta skyddskläder, såsom kemikalie- eller värmeskyddsdräkter.

Företagshälsovården behandlar den personliga skyddsutrustning som behövs i arbetet i arbetsplatsutredningen och hjälper arbetsgivaren att bedöma hälsoaspekter relaterade till användning av skyddsutrustning.

Skyddsutrustning i arbetet - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

 • 8 § arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
 • 10 § utredning och bedömning av riskerna i arbetet
 • 15 § tillhandahållande av personlig skyddsutrustning, hjälpmedel och andra anordningar
 • 20 § lämpliga arbetskläder och användning av personlig skyddsutrustning

Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (427/2021)

Statsrådets förordning om skyddsutrustning och mätinstrument som används på fartyg (825/2001)

 • 1 § personlig skyddsutrustning
 • 2 § fallskydd

Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten (205/2009)

 • 10 § planering för arbetssäkerheten vid byggarbeten
 • 14 § säkerhet av maskiner, anordningar och annan arbetsutrustning
 • 28 § skydd mot fall från höjd
 • 71 § behovet av personlig skyddsutrustning i byggnadsarbete

Skyddsutrustning i arbetet - Sanasto

Vokabulär

Personlig skyddsutrustning Anordning, utrustning eller skyddskläder som skyddar personer mot hälso- eller säkerhetsrelaterade riskfaktorer.
Beslut om användning av skyddsutrustning Statsrådets förordning om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet 427/2021.