Suojaimet työssä - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Henkilönsuojaimen valinta perustuu vaarojen arviointiin.

Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilönsuojaimen tarpeellisuus. Jos suojain tarvitaan, työnantajan pitää hankkia se ja valvoa sen käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamaa suojainta.

Henkilönsuojain ehkäisee sairastumista sellaisissa töissä, joissa altistutaan terveydelliselle vaaralle (esim. säteilylle, kuuloa vahingoittavalle melulle tai tarttuvalle taudille). Tyypillisiä suojaimella ehkäistäviä tapaturmia ovat putoamiset, lentävien lastujen aiheuttamat silmävammat, jalkaterien ruhjoutumiset ja pään iskuvammat.

Työssä käytettävän henkilönsuojaimen pitää olla vaatimusten mukainen. Lisäksi henkilönsuojaimen pitää olla sopiva sitä käyttävälle työntekijälle ja tarkoituksenmukainen juuri kyseiseen työhön.

Tietyille toimialoille, esimerkiksi merenkulkuun ja rakennustyöhön, suojainten käytöstä on säädetty erillismääräyksiä. Suojaimiin liittyvistä määräyksistä voidaan sopia myös työehtosopimuksissa.

Suojaimen valitseminen

Henkilönsuojaimet valitaan työpaikalla tehtävän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa kartoitetaan ensin tekijät, jotka aiheuttavat vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Nämä voidaan jakaa seuraaviin pääryhmiin:

 • fysikaaliset (esim. korkea tai matala lämpötila, sähkö, säteily, tärinä ja melu)
 • kemialliset (esim. aerosolit, kaasut, höyryt ja nesteet)
 • biologiset (esim. bakteerit, virukset ja sienet)
 • tapaturmat (esim. viillot, pistot, leikkautumiset, ruhjeet ja putoamiset).

Työnantajan on ensisijaisesti poistettava työn vaarat. Mikäli se ei ole mahdollista, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön sellaisia henkilönsuojaimia, joissa on vahingon estämiseksi tarvittavat suojausominaisuudet.

Työnantaja vastaa suojaimen kustannuksista, jos suojain on valittu työnantajan tekemän riskinarvioinnin perusteella tai suojaimen käyttämistä edellytetään toimialaa koskevissa säädöksissä.

Vaatimukset työssä käytettäville suojaimille

Työssä saa käyttää vain CE-merkittyjä suojaimia.

Työntekijöiden käyttöön annettavissa henkilönsuojaimissa on oltava CE-merkintä, jolla valmistaja vakuuttaa suojaimen täyttävän sille säädöksissä asetetut vaatimukset.

Vähäisiltä vaaroilta suojaavat suojaimet voidaan varustaa pelkällä CE-merkinnällä (esim. siivouskäsineet ja sadevaatteet). Muihin suojaimiin valmistajan on merkittävä tieto vaaroista, joilta se suojaa, ja suojaustasosta.

Vähäistä vakavammalta vaaralta suojaavat henkilönsuojaimet tyyppitarkastetaan (esim. kypärät sekä kuulon- ja silmiensuojaimet). Tieto tyyppitarkastuksesta on suojaimen käyttöohjeessa.

Hengenvaaralta ja terveyden menetykseltä suojaavien suojainten laatua valvotaan (esim. hengityksensuojaimet, kuumuudelta suojaavat vaatteet ja kemikaalisuojaimet). Laatua valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero näkyy CE-merkinnän yhteydessä (esim. CE0121).

Suojaimet työssä - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Oikein käytetty henkilönsuojain turvaa terveytesi.

Sinun on käytettävä henkilönsuojaimia, jotka työnantaja antaa käyttöösi. Muista, että suojaimia käytetään siksi, että vältettäisiin työssä havaitut vaarat. Suojain voi pelastaa terveytesi, jopa henkesi.

Työnantajan pitää maksaa ne suojaimet, jotka ovat työssä välttämättömiä. Suojaimista ja niiden hankkimiskustannuksista on voitu sopia työssäsi sovellettavassa työehtosopimuksessa.

Suojaimen tarpeellisuudesta päättää työnantaja. Jos säädöksissä vaaditaan suojaimen käyttämistä tai vaarojen arviointi osoittaa suojaimen tarpeelliseksi, työnantajan on hankittava se.

Suojaimia on erilaisia. Jos suojain tuntuu epämukavalta, selvitä, onko se sinulle sopiva. Esimerkiksi luonnonkumi ja nahassa oleva kromi voivat suojaimen materiaalina aiheuttaa oireita allergisille. Silmälaseja käyttävät tarvitsevat suojaimet, jotka ovat joko optisesti omille voimakkuuksille hiotut tai mahdollistavat silmälasien käytön suojaimen kanssa.

Työnantajan pitää antaa käyttöösi juuri sinulle sopiva suojain. Suojaimen pitää myös olla sopiva siihen työhön, jota teet ja suojausominaisuuksien pitää olla riittävät vaaralta suojautumiseen.

Käytä suojainta oikein

Käytä, säilytä ja huolla suojainta työnantajan ja suojaimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä suojaimen käyttöohje, sillä siinä kerrotaan huolto-ohjeet ja tiedot varaosista sekä siitä, milloin suojain pitää poistaa käytöstä.

Huomaathan, että myös suojaimen käyttämisestä voi joskus aiheutua vaaraa. Esimerkiksi kuulonsuojaimet voivat estää varoitusäänen kuulemisen ja silmiensuojaimet rajoittaa näkökenttää.

Jos et osaa käyttää suojainta, kerro siitä esimiehellesi tai työsuojeluvaltuutetulle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että saat tarvitsemasi opastuksen. Suojaimen käyttöohje pitää olla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Sinulla on velvollisuus ilmoittaa työnantajalle, jos suojaimesi on vioittunut. Seuraa siis suojaimesi kuntoa ja vaihda se uuteen tarvittaessa.

Suojaimet työssä - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Suojaimen hankkiminen on työnantajan velvollisuus.

Työnantaja arvioi työssä esiintyvät vaarat. Vaarojen arvioinnin pitää kattaa kaikki työpisteet, ja se on tarkistettava aina, kun työolosuhteet tai -menetelmät muuttuvat. Työnantaja voi käyttää arvioinnissa apuna asiantuntijoita esimerkiksi työterveyshuollosta.

Mikäli vaaroja ei pystytä teknisin toimin vähentämään riittävästi, työnantajan pitää hankkia työntekijöiden käyttöön lakien ja määräysten edellyttämät henkilönsuojaimet ja valvoa niiden käyttöä työssä. Työnantajan tulee lisäksi selkeästi määritellä, missä tilanteissa suojainta on käytettävä.

Valtioneuvoston asetuksessa henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (Vna 427/2021) säädetään työssä käytettävien henkilönsuojainten ominaisuuksista, arvioinnista ja valinnasta sekä suojainten turvallisesta käytöstä työssä. Siinä on myös lista työtehtävistä, joissa yleensä edellytetään suojainten käyttämistä, liite III. Säädöksen liitteenä on lomake, jota voi käyttää suojaintarpeen arvioimisessa, liite I.

Oikean suojaimen valitseminen

Suojaimia valittaessa on huomioitava seuraavat asiat:

 • Mikä on vaara, jonka ehkäisemiksi suojain hankitaan?
 • Millaiset suojausominaisuudet suojaimessa pitää olla vaaran ehkäisemiseksi?
 • Mitkä ovat suojaimen käyttämisestä aiheutuvat vaarat?
 • Millaiset ovat työntekijöiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja tarpeet henkilönsuojaimelle?

Työpaikalle hankittavien suojainten tulee täyttää niille säädöksissä asetetut rakenteelliset vaatimukset. Vaatimusten mukaisen suojaimen käyttöohjeessa selitetään suojaimen merkinnät. Siinä annetaan myös ohjeet suojaimen käyttöön ja huoltoon sekä tietoa varaosien saatavuudesta.

Työnantajan pitää

 • hankkia työntekijöiden käyttöön työssä tarvittavat henkilönsuojaimet
 • kertoa työntekijöille vaaroista, joilta henkilönsuojaimen käyttäminen suojaa
 • kiinnittää suojaimen käyttämisestä kertova merkintä työtiloihin, joissa edellytetään suojainten käyttämistä
 • antaa työntekijölle opetusta ja ohjausta suojaimen oikeaan käyttöön
 • järjestää suojainten säilyttäminen ja huolto
 • valvoa, että työntekijät käyttävät suojaimia ohjeistusten mukaisesti
 • antaa työntekijälle uusi suojain vahingoittuneen tai vanhentuneen tilalle.

Työnantajan pitää huolehtia myös siitä, että suojaimen käyttäminen on turvallista. Tätä varten on selvitettävä ne työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat suojaimen käyttämiseen (esim. kasvojen muoto,  silmälasit ja jalan malli sekä terveyteen liittyvät asiat, kuten kumi- tai nikkeliallergia ja verenpainetauti).

Joidenkin hengityssuojainten paino, hengitysvastus ja psyykkinen rasitus suojainta käytettäessä saattavat vaatia erityistoimia, kuten työtä helpottavien apuvälineiden käyttöä tai työn tauottamista. Elpymistauot voivat olla tarpeen esimerkiksi työskenneltäessä tiiviissä suojavaatetuksessa, kuten kemikaalin- tai lämmönsuojapuvussa.

Työterveyshuolto käsittelee työssä tarvittavia henkilönsuojaimia työpaikkaselvityksessä ja auttaa työnantajaa arvioimaan suojaimen käytön terveydellistä merkitystä.

Suojaimet työssä - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 8 § työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
 • 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 • 15 § henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön
 • 20 § henkilönsuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus

Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (427/2021)​​​​​​​

Valtioneuvoston asetus työympäristössä aluksessa (289/2017)

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)

 • 10 § rakennustöiden turvallisuussuunnittelu
 • 14 § koneiden, laitteiden ja muiden työvälineiden turvallisuus
 • 28 § suojaaminen putoamiselta
 • 71 § henkilönsuojainten tarve rakennustöissä

Suojaimet työssä - Sanasto

Sanasto

Henkilönsuojain Laite, väline tai suojavaatetus, joka suojaa henkilöä terveyttä tai turvallisuutta uhkaavilta vaaratekijöiltä.
Suojainten käyttöasetus Valtioneuvoston asetus henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 427/2021.