Järjestys ja siisteys - Yleistä

Hyvä järjestys mahdollistaa tehokkaan siivouksen.

Hyvällä järjestyksellä ja siisteydellä on suuri merkitys työn turvallisuuden kannalta. Huono järjestys on usein osasyynä vaaratilanteissa ja työtapaturmissa. Hyvä järjestys myös keventää tavaroiden siirtoja, koska apuvälineitä, kuten nokkakärryjä, on helpompi käyttää.

Riittävä siisteys ja siivous on edellytys myös hyvälle sisäilmalle. Järjestyksestä ja siisteydestä on työtilojen lisäksi huolehdittava myös henkilöstötiloissa. 

Hyvä järjestys saadaan työpaikalla aikaan varsin pienillä toimilla. Järjestyksen aikaansaaminen ja ylläpitäminen edellyttävät sitä, että työt ja toiminnot suunnitellaan, työntekijät perehdytetään oikeisiin työtapoihin ja sovittujen työtapojen noudattamista valvotaan.

Työpaikalla pitää siivota riittävän usein

Hyvään järjestykseen kuuluu, että

  • työpaikan kulkutiet, käytävät, uloskäynnit ja työskentelytasot ovat turvalliset ja että ne pidetään kunnossa
  • tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastointi on järjestetty hyvin
  • työvälineet, laitteet ja työjätteet sijoitetaan niille varatuille paikoille.

Asianmukaiset turvamerkinnät lisäävät järjestystä ja siisteyttä. Yleisen turvallisuuden takaamiseksi on alkusammutuskaluston ja sähkökaappien luo oltava esteetön pääsy. Samoin poistumisreitit ja kulkuväylät on merkittävä hyvin ja pidettävä vapaina.

Siisteyteen kuuluu myös lian, pölyjen ja roskien poistaminen työtiloista. Siivouksen tarve, eli siivouksen perusteellisuus ja siivouskertojen määrä, riippuu työpaikan olosuhteista.

Tilat on siivottava siten, että siitä ei aiheudu vaaraa työntekijöille. Tarvittaessa siivous pitää järjestää työpaikan normaalin työajan ulkopuolella. Siivoustyöntekijät tulee perehdyttää huolella työpaikan olosuhteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä kemikaaliturvallisuuteen.