Lähetetty työntekijä - Seuraamukset

Laiminlyöntimaksu

Työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyömisestä seuraa hallinnollinen seuraamus, laiminlyöntimaksu. Maksu on suuruudeltaan 1 000 – 10 000 euroa.

Lähettävälle yritykselle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä, edustajan asettamisen laiminlyönnistä tai tietojen saatavilla pitämisen laiminlyönnistä.

Rakennuttajalle tai pääurakoitsijalle voidaan puolestaan määrätä laiminlyöntimaksu, jos rakennuttaja tai pääurakoitsija liittyen lähetetyn työntekijän palkkauksen puutteellisuuden selvittämisen laiminlyöntiin sekä asian työsuojeluviranomaiselle toimittamatta jättämiseen.

Maksusta kerrotaan tarkemmin sivulla Laiminlyöntimaksu.

Rikosasiat

Työsuojeluviranomaisella on velvollisuus tehdä poliisille ilmoitus, jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että on tehty työsuojeluviranomaisen valvottavana olevassa laissa tai rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä, eikä yleinen etu vaadi ilmoituksen tekemistä.

Ulkomaalaisvalvonnassa lähinnä kyseeseen tulevat seuraavat teot:

 • työturvallisuusrikkomus ja -rikos
 • luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö
 • työnantajan ja työntekijän ulkomaalaisrikkomus
 • työaikarikkomus
 • työaikasuojelurikos
 • työsyrjintä
 • kiskonnantapainen työsyrjintä
 • ihmiskauppa ja törkeä ihmiskauppa
 • kiskonta ja törkeä kiskonta
 • petos ja törkeä petos
 • työterveyspalvelujen laiminlyönti.