Työsuojeluviranomaisen toiminta - Rakennustyön turvallisuuden säännösmuutoksia valmisteleva jaosto

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt rakennustyön turvallisuutta koskevan lainsäädännön ajantasaisuutta ja kehittämistarpeita. Työsuojeluviranomaisilta, työmarkkinajärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella säännösten läpikäyminen ja muutosten tekeminen on osoittautunut tarpeelliseksi. Ministeriön yhteydessä toimiva työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta asetti muutostarpeiden käsittelyä varten kolmikantaisen jaoston.

Tehtävä

Jaoston tehtävänä on käydä läpi rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten muutosehdotukset. Sen tulee huolehtia, että selvitys- ja valmistelutyössä on käytettävissä riittävä asiantuntemus eri osa-alueilta. Jaoston tulee tehdä hyviä lainvalmisteluperiaatteita noudattaen perusteltu esitys niistä säännösten muutoksista, jotka se katsoo selvitystyön pohjalta tarpeellisiksi. Tehtävässä tulee pyrkiä yksimielisyyteen.

Jaosto raportoi työstään sopivin väliajoin työturvallisuussäännöksiä valmistelevalle neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta käsittelee jaoston laatimat esitykset.

Käsiteltävät asiakokonaisuudet

Jaoston käsiteltävänä ovat seuraavat asiakokonaisuudet:

 1. Rakentamisen määritelmä
 2. Rakentamisen vastuukysymykset
  • aihealueina mm. rakennustyömaalla toimivien eri tahojen (esim. pääurakoitsijan alla toimivat ali-, sivu- ja erillisurakoitsijat; turvallisuuskoordinaattori) asema ja vastuut sekä yhteiseen rakennustyömaahan/työpaikkaan liittyvät kysymykset
 3. Henkilöstötilat
  • aihealueina mm. tilojen sijainti, henkilöstötilat erikokoisilla ja -tyyppisillä rakennustyömailla
 4. Työmaa-alue
  • aihealueina mm. liikennejärjestelyt, pelastautuminen, työmaa-alueen valaistus
 5. Korkealla työskentely/putoamiselta suojaaminen
  • aihealueina mm. korkeat rakennuskohteet ja niiden sääntely
 6. Nosturit, koneet ja laitteet
  • aihealueina mm. nostamiseen tarkoitettujen laitteiden turvallinen käyttö ja huolto, torninosturinkuljettajan olosuhteet
 7. Vaaralliset/haitalliset aineet, pölynhallinta sekä mittaaminen
  • aihealueina mm. pölynhallinnan kattavampi sääntely
 8. Henkilönsuojaimet
  • aihealueina mm. täsmennystoiveet henkilönsuojainten (esim. kypärä, suojalasit) osalta
 9. Muut aiheet
  • aihealueina mm. työterveyskortti

Kokoonpano

Antti Janas, STM, puheenjohtaja
Jarno Virtanen, STM, jäsen
Keijo Päivärinta, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jäsen
Tapio Jääskeläinen, Rakennusliitto, jäsen
Jyrki Suihkonen, Ammattiliitto Pro, jäsen
Ville Wartiovaara, Rakennusteollisuus, jäsen
Anne Salomaa, Elinkeinoelämän Keskusliitto, jäsen
Katja Syrjänen, Rakennusliitto, SAK:n mandaatti, jäsen
Jenna Kauppila, STUL ry, SY:n mandaatti, jäsen

Jaosto on kutsunut viisi pysyvää asiantuntijaa: 
Elinkeinopoliittinen asiantuntija Kati Kaskiala, Infra ry
Työturvallisuusasiantuntija Henri Litmanen, Rakennusteollisuus
Juristi Mia Sinda, Rakennusliitto
Alueasiamies Mikko Sormunen, Insinööriliitto, Akavan mandaatti 
Ylitarkastaja Janne Hokkanen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää jaostoon erikseen sihteerin.

Työskentelyn eteneminen

Jaoston toimikausi on 1.9.2020–31.12.2024. Tälle verkkosivulle päivitetään tietoa työn etenemisestä.