Ajo- ja lepoajat - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Ajo- ja lepoaikasäännösten valvonta kohdistuu suomalaisiin ja ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja niiden kuljettajiin. Säännökset koskevat kuorma- ja linja-auton kuljettajia eräin poikkeuksin.

Ajo- ja lepoaika-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti yleisillä teillä tapahtuvaan

 1. tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu mukaan lukien on yli 3,5 tonnia
 2. henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna ja ne on tarkoitettu tällaiseen käyttöön.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta erikoisajoneuvoihin, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavaran tai henkilöiden kuljettamiseen. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi sellaiset nosturiautot tai betonin pumppausautot, joilla ei kuljeteta tavaraa.

Lista poikkeuksista ajopiirturin käytössä on sivulla Poikkeukset.

Ajo- ja lepoajat - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ilmoita viipymättä työnantajallesi ajoneuvossa tai työympäristössäsi havaitsemistasi puutteista, joita et voi itse korjata.

Ilmoita työnantajallesi muusta kuljetusalalla ja sen ulkopuolella suorittamastasi työstä, jotta työnantaja voi varmistua ajo- ja lepoaikojen noudattamisesta.

Luovuta kuljettajakorttisi työnantajallesi digitaalisten tietojen tallentamista varten vähintään kolmen viikon välein. Myös tilapäisten kuljettajien kuljettajakorttitiedot tulee tallentaa.

Pidä ajossa mukanasi

 • kuljettajakorttisi
 • 28 edellisen vuorokauden aikana käyttämäsi ajopiirturilevyt
 • mahdollinen ajopäiväkirjasi
 • kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet, joita ajopiirturiasetuksessa ja ajo- ja lepoaika-asetuksessa edellytetään.

Ajopiirturilevyjen mukanapitovelvollisuuden päätyttyä luovuta levyt työnantajan haltuun. Jos haluat levyistä kopiot, työnantaja on velvollinen ne sinulle antamaan.

Muista käyttää ajopiirturin aikaryhmävalitsinta sekä digitaalisessa ajopiirturissa maatunnusta ja mahdollista erityisolosuhdetoimintoa. Vuosilomat ja sairauslomat tulee myös merkitä piirturilevyihin tai tallentaa kuljettajakorttiin manuaalisyöttöä käyttäen.

Kuljettajakortti on henkilökohtainen. Älä koskaan lainaa kuljettajakorttiasi äläkä käytä kenenkään muun kuljettajakorttia.

Huolehdi riittävästä levosta, ennen kuin lähdet ajoon.

Ajo- ja lepoajat - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan on järjestettävä kuljettajan työt siten, että kuljettaja voi noudattaa ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Työnantajan on annettava kuljettajalle asianmukaista ohjausta ajopiirturin käytöstä sekä ajo- ja lepoajoista. Työnantajan tulee valvoa, että säännöksiä noudatetaan ja ajopiirturia käytetään oikein.

Työnantajalla on aina vastuu siitä, ettei digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa luovuteta kuljettajalle, jolta puuttuu voimassa oleva kuljettajakortti.

Ajo- ja lepoaikojen valvomiseksi, työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi sekä kuljetusten ohjaamiseksi yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista. Tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein ja luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta tai poistettaessa digitaalinen ajopiirturi käytöstä. Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joilla työntekijä on työssä. Myös yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot. Ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen. Yrityksen on myös kerättävä ja säilytettävä ajopiirturilevyt kuljettajakohtaisessa aikajärjestyksessä. Ajo- ja lepoaikatiedot tulee säilyttää vähintään yksi vuosi.

Jos työnantaja tekee sopimuksen työstä vuokrayrityksen tai alihankintayrityksen kanssa, työnantajan pitää tilaajana huolehtia tilaajavastuulain mukaisista selvitysvelvoitteista.

Ajo- ja lepoajat - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Tieliikennelaki (729/2018)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ajo- ja lepoajoista (EY) N:o 561/2006
(EY N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta)

 • 3 artikla vapautukset asetuksen soveltamisesta
 • 6 artikla vuorokautiset ja viikoittaiset ajoajat
 • 7 artikla taukosäännökset
 • 8 artikla vuorokautiset ja viikoittaiset lepoajat
 • 10 artikla kuljetusyrityksen vastuu
 • 12 artikla ajoajan pidentäminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta

 • 27 artikla kuljettajakortin käyttö
 • 32 artikla ajopiirturien asianmukainen käyttö
 • 33 artikla kuljetusyritysten vastuu
 • 34 artikla kuljettajakortin ja piirturilevyn käyttö

Eurooppalainen sopimus koskien kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työtä (AETR-sopimus) (SopS 66/1999)

Komission asetus (EU) 2016/403

Valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta (431/2021)

 • 7 § poikkeukset ajopiirturin käytöstä
 • 8 § ajo- ja lepoaikojen noudattamista koskevat eräät poikkeukset

Työaikalaki (872/2019)

 • 8 § 3 mom. yötyö
 • 9 § moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokautinen työaika
 • 18 § 2 mom. työajan enimmäismäärä
 • 24 § 3 mom. päivittäiset tauot
 • 26 § moottoriajoneuvon kuljettajan vuorokausilepo  
 • 31 § henkilökohtainen ajopäiväkirja
 • 34 § poikkeaminen työehtosopimuksella
 • 44 § työaikarikkomus

Laki liikenteen palveluista (320/2017)

 • 42 § tieliikenteen sosiaalilainsäädännön määritelmät
 • 43 § tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä koskevat asetukset
 • 45 § kuljettajan velvollisuudet ajopiirturin käytössä
 • 46 § työnantajan ja yrityksen velvollisuudet ajopiirturin käytössä
 • 47 § ajopiirturin tietojen käsittely yrityksessä
 • 49-52 § yrittäjäkuljettajaa koskevat ajo- ja lepoaikasäännökset sekä työaikakirjanpitoa koskevat säännökset

Ajo- ja lepoajat - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2018:27) poliisi oli antanut A:lle sakon tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta katsottuaan A:n ajoneuvon kuljettajana jättäneen käyttämättä pakolliseksi määrättyä ajopiirturia. A valitti saamastaan sakosta sillä perusteella, että hänellä ei ollut velvollisuutta käyttää ajopiirturia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:lla katsottiin olleen velvollisuus käyttää ajopiirturia.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2011:4) kuorma-auton ajopiirturista oli puuttunut tulostuspaperi, minkä johdosta ajopiirturiasetuksen (neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85) edellyttämiä tietoja ei voitu poliisin tarkastuksella tulostaa piirturilta. Ratkaisussa käsitellään velvollisuutta huolehtia tulostusmahdollisuudesta sekä sitä, syyllistyttiinkö tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseen.

Ajo- ja lepoajat - Muualla verkossa

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?