Ajo- ja lepoajat - Ajo- ja lepoaikasäädökset - Yleistä

Ajoaika 9 tuntia (6 artikla)

Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään yhdeksän tuntia. Sitä voidaan kalenteriviikon aikana kahdesti pidentää kymmeneen tuntiin.

Vuorokautinen ajoaika on kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikoittaisen lepoajan välinen ajoaika. Kuljettajan ajoaikaa on kaikki se aika, jonka ajoneuvo liikkuu liikenteessä.

Ajoaikaa eivät ole esimerkiksi tauot, odotusajat, kuorman purku- tai lastausajat sekä korjaus- ja huoltoajat, tapahtuivatpa ne sitten tiellä tai sen ulkopuolella.

Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 56 tuntia. Kahden peräkkäisen viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia. Viikko on maanantain kello 0.00:n ja sunnuntain kello 24.00:n välinen aika.

Tauko 45 minuuttia (7 artikla)

Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, jollei hänen vuorokausi- tai viikkolepoaikansa ala.

Tauko voidaan pitää myös kahdessa osassa. Tällöin ensimmäisen osan pitää olla vähintään 15 minuuttia ja toisen osan vähintään 30 minuuttia. Toinen osa pitää sijoittaa siten, että yhteenlaskettu ajoaika ei ylitä neljää ja puolta tuntia ennen tauon toisen osan alkamista.

Työn tekeminen tauon aikana on kielletty. Tauko on tarkoitettu lepäämiseen. Monimiehitystilanteessa tauon voi pitää liikkuvassa ajoneuvossa.

Yhdessä tai kahdessa osassa pidetyn vähintään 45 minuutin tauon jälkeen alkaa aina uusi ajoaikakertymä eikä aikaisempia ajo- ja taukoaikoja oteta huomioon.

Huomioi myös työaikalain mukainen tauko.

Vuorokausilepo 11 tuntia (8 artikla)

Vuorokausilevon tulee olla yhdenjaksoinen ja kestoltaan vähintään 11 tuntia jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Työhönsidonnaisuusaika eli ajoaika, muu työaika, odotusaika ja tauot yhteensä voivat olla enintään 13 tuntia.

Vuorokausilepo voidaan jakaa pidettäväksi kahtena erillisenä jaksona, joista ensimmäisen tulee olla vähintään kolme tuntia ja jälkimmäisen vähintään yhdeksän tuntia. Työn alkaessa vuorokausilevon jälkeen alkaa uusi 24 tunnin jakso.

Vuorokausilevon saa kahden viikoittaisen lepoajan välillä lyhentää enintään kolme kertaa vähintään yhdeksän tunnin (= lyhennetty lepoaika) mittaiseksi. Tällöin työhönsidonnaisuusaika on enintään 15 tuntia.

Monimiehitys (8 artikla)

Jos ajoneuvossa on samanaikaisesti kaksi kuljettajaa, tarkastelujakso on 30 tuntia. Tällöin kummallakin kuljettajalla on oltava vähintään yhdeksän tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Työhönsidonnaisuusaika on enintään 21 tuntia.

Kaksoismiehitystilanteessa, jossa molemmat kuljettajat ovat velvollisia lähtemään samalla ajoneuvolla, ei toisen kuljettajan tarvitse olla mukana ensimmäisen tunnin aikana. Ajoneuvo voi näiden kahden kuljettajan toimesta liikkua yhtämittaisesti enintään 20 tuntia, koska molemmilla kuljettajilla voi ajoa olla enintään 10 tuntia ja koska tauot voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa. Sen sijaan vuorokausilepoa ei voi viettää liikkuvassa ajoneuvossa.

Viikkolepo 45 tuntia (8 artikla)

Viikkolevon tulee olla yhdenjaksoinen ja kestää vähintään 45 tuntia, ja sen on alettava viimeistään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikoittaisen lepoajan päättymisestä.

Viikkolepo voidaan lyhentää vähintään 24 tuntiin kerran peräkkäisen kahden viikon aikana. Lepoajan lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua muun, vähintään yhdeksän tunnin lepoajan yhteydessä.

Kahden peräkkäisen viikon aikana kuljettajan on pidettävä

  • joko kaksi säännöllistä viikoittaista lepoaikaa (vähintään 45 tuntia)
  • tai yksi säännöllinen lepoaika ja yksi lyhennetty lepoaika (vähintään 24 tuntia).

Vuorokausilevon keskeyttäminen (9 artikla)

Kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen lepoajan (vähintään 11 tuntia), kyseinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Tällaisena säännöllisenä vuorokautisena lepoaikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode.

Keskeyttää saa siten 11 tunnin vuorokausilevon tai jaetun vuorokausilevon (3 + 9 tuntia), kun mennään lauttaan taikka junaan tai kun poistutaan sieltä. Keskeytykset saavat kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Jaetussa vuorokausilevossa keskeytysten määrä (enintään kaksi) koskee koko vuorokautista lepoaikaa eikä erikseen kumpaakin osaa kahtena jaksona pidetystä säännöllisestä vuorokautisesta lepoajasta. Keskeytyksiin käytetty aika ei saa missään tapauksessa lyhentää lepoaikaa, eli vuorokausilevon on keskeytyksistä huolimatta mahduttava 24 tunnin sisään työvuoron alusta lukien.

Poikkeaminen ajo- ja lepoaikasäädöksistä (12 artikla)

Sopiva pysähdyspaikka

Saadakseen ajoneuvon sopivaan pysähdyspaikkaan kuljettaja voi poiketa 6–9 artiklasta siinä määrin kuin on tarpeen henkilöiden, ajoneuvon tai kuorman turvallisuuden varmistamiseksi, jos hän ei siten vaaranna liikenneturvallisuutta. 

Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä käsin merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan sopivaan pysähdyspaikkaan. 

Poikkeukselliset olosuhteet välittömästi ennen viikoittaista lepoa

Edellyttäen, ettei liikenneturvallisuus vaarannu, poikkeuksellisissa olosuhteissa kuljettaja voi myös poiketa siitä, mitä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa säädetään

  • ylittäen vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään yhdellä tunnilla päästäkseen työnantajan toimipisteeseen tai omaan asuinpaikkaansa viikoittaisen lepoajan käyttämistä varten
  • ylittäen vuorokautisen ja viikoittaisen ajoajan enintään kahdella tunnilla, edellyttäen että välittömästi ennen työnantajan toimipisteen tai kuljettajan asuinpaikan saavuttamiseksi säännöllisen viikoittaisen lepoajan pitämistä varten tehtyä lisäajoa pidettiin 30 minuutin keskeytymätön tauko.

Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen syystä käsin merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai valvontalaitteesta tulostettuun asiakirjaan tai työvuorolistaan viimeistään saavuttuaan määränpäähän tai sopivaan pysähdyspaikkaan.

Korvaava lepo

Kaikki pidennetyt jaksot on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla, joka voidaan pitää minkä tahansa muun lepoajan yhteydessä, ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.

Työ vähimmäislepoaikoina (4 ja 6 artikla)

Mikään työ- tai virkasuhteessa tehty työ kuljetusalalla tai sen ulkopuolella ei ole mahdollista asetuksessa tarkoitetun vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana.

Kuitenkin yksityisyrittäminen ja muu itselle tehty työ on mahdollista vähimmäisvuorokausi- tai vähimmäisviikkolevon aikana. Mikäli yksityisyrittäminen tai muu itselle tehty työ tapahtuu kuljetusalalla, on huomioitava yrittäjäkuljettajaa koskeva lainsäädäntö niin ajoajassa kuin muussakin työssä.

Jos kuljettaja on useamman kuin yhden kuljetusyrityksen tai muun yrityksen palveluksessa tai käytettävissä, hänen on toimitettava kullekin kuljetusyritykselle riittävät tiedot kaikesta muissa yrityksissä työ- tai virkasuhteessa tekemästään työstä. Kuljettajan on oma-aloitteisesti annettava tiedot työnantajalle.