Työaikapankki 2020 - YleistäUusi

Työaikalain mukaisella työaikapankilla tarkoitetaan koko henkilöstä tai henkilöstöryhmää koskevaa järjestelmää, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Miten työaikapankki otetaan käyttöön?

Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia työaikapankin käyttöönotosta työpaikalla. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja taikka henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä saavat sopia työaikapankin käyttöönotosta. Edustajan tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita hänen katsotaan edustavan. 

Mistä asioista pitää sopia ja miten?

Työaikapankin käyttöönotosta on sovittava kirjallisesti. Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:

  1. siitä, mitä eriä työaikapankkiin voidaan siirtää
  2. säästämisrajoista
  3. työaikapankin lakkaamisesta ja lakkaamishetkellä työaikapankissa olevien erien korvaamisesta
  4. vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana.

Työaikapankkia koskevassa sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, että vapaa olisi tarkoituksen mukaista käyttää kesäloman yhteydessä tai muuna työnantajan toiminnan kannalta kiireettömänä aikana. 

Mitä eriä työaikapankkiin voidaan siirtää?

Työaikapankkiin voidaan siirtää:

  1. lisä- ja ylityötunteja
  2. liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä tunteja enintään 60 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana
  3. lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä etuuksia sen jälkeen, kun ne on ensin muutettu aikamääräisiksi.

Työaikapankkiin tehtävä siirto edellyttää aina asianosaisen työntekijän suostumusta. Työntekijä voi antaa suostumuksensa erikseen kutakin siirtokertaa varten tai halutessaan myös lyhyeksi määräajaksi.

Työaikapankkiin siirrettyjen erien osalta noudatetaan työaikapankin ehtoja vapaan antamisesta. Ehdot, jotka koskivat erää vapaan antamisen tai edun erääntymisen osalta ennen työpaikkapankkiin siirtämistä, korvautuvat siirron myötä työaikapankin ehdoilla.   

Mitä eriä työaikapankkiin ei voi siirtää?

Työaikapankkiin ei koskaan voida siirtää:

  • säännölliseltä työajalta maksettavaa palkkaa
  • kulukorvauksia tai korvausluonteisia etuja
  • maksettavaksi erääntynyttä rahamääräistä etuutta.

Työaikapankin työaikakertymä ei saa ylittää työntekijän kuuden kuukauden työaikaa vastaavaa määrää. Enimmäismäärä on laskettava työntekijän todellisen työajan mukaisesti. Työaikakertymää ei saa myöskään kasvattaa yhden kalenterivuoden aikana yli 180 tunnilla.

Miten työaikapankkiin säästettyä vapaata voidaan käyttää?

Vapaiden käyttämisestä on sovittava työaikapankkisopimuksessa. Työaikapankkiin säästettyjä vapaita käytetään työaikapankkisopimuksessa sovittujen periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

Työntekijällä on oikeus saada työaikapankkiin säästettyä vapaata vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa. Jos työaikapankkiin on säästetty vapaata yli kymmenen viikkoa, työntekijällä on kuitenkin oikeus saada vuodessa vapaata vähintään viidesosa työaikapankin kertymästä.

Työnantajan on työntekijän vaatimuksesta annettava vapaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos työnantaja määrää vapaan ajankohdan, työntekijällä on niin vaatiessaan oikeus saada vapaan sijasta korvaus rahana.

Miten työaikalain mukainen työaikapankki eroaa työehtosopimukseen perustuvasta työaikapankista?

Työehtosopimukseen perustuvan työaikapankin määräykset on aina tarkastettava kyseessä olevasta työehtosopimuksesta. Jos työpaikalla on käytössä työehtosopimukseen perustuva työaikapankki, siihen sovelletaan yksinomaan työehtosopimuksen asiaa koskevia määräyksiä. Työehtosopimukseen perustuva työaikapankki on näin vaihtoehto työaikalain mukaiselle työaikapankille.

Mikäli työpaikalla on työehtosopimukseen perustuva työaikapankki, edellyttää työaikalain mukaisen työaikapankin käyttöönotto työpaikalla työehtosopimukseen perustuvan työaikapankin lakkauttamista. Työaikalain mukaista työaikapankkia koskevat määräykset tulevat yksinomaan työaikalaista.

Työaikapankki 2020 - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Ennen kuin annat suostumuksen työaikapankkiin tehtävään siirtoon, tarkasta työpaikalla noudatettavan työaikapankin käyttöönottoa koskevasta sopimuksesta, mitä työaikapankin käytöstä on sovittu. Jos työaikapankista on sovittu työehtosopimuksen perusteella, tarkasta työaikapankkia koskevat tiedot työehtosopimuksesta.

Työaikapankki 2020 - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Siirrot työaikapankkiin

Työnantajan on huolehdittava siitä, että siirrot työaikapankkiin tehdään työntekijän suostumuksella. Työntekijä voi antaa suostumuksensa erikseen jokaisen siirron osalta tai lyhyeksi määräajaksi.

Työaikakirjanpidon pitäminen oikein

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työaikakirjanpitoa pidetään oikein. Työaikakirjanpidosta pitää työaikapankkia käytettäessä käydä ilmi työntekijäkohtaisesti työaikapankkiin säästetyt erät ja tiedot näiden erien pitämisestä vapaana.