Luvat ja ilmoitukset - Merenkulku

Kaikille Suomen lipun alle tuleville aluksille on tehtävä käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastus on maksullinen.

Merityöyleissopimuksen mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevilla aluksilla, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan vähintään 500, on oltava merityösertifikaatti. Työsuojelutarkastus merityösertifikaatin myöntämiseksi tarvittavaa lausuntoa varten on maksuton. 

Käyttöönottotarkastus ja merityösertifikaattia varten tehtävä työsuojelutarkastus voidaan suorittaa samalla käynnillä.

Työsuojelutarkastus aluksella

Työsuojelutarkastuksella on oltava läsnä aluksen päällikkö tai hänen edustajansa. Myös laivanisännän edustaja voi olla mukana tarkastuksella. Tarkastuskierroksella on yleensä läsnä tarkastettavan osaston esimies. Henkilöstön edustajan, tavallisesti työsuojeluvaltuutetun, edellytetään myös olevan läsnä tarkastuksella.

Tarkastuksen tilaaminen

Laivanisännän pitää tilata käyttöönotto- ja merityösertifikaattitarkastukset aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot. Tarkastukset tulee tilata kirjallisesti esitäytetyllä alustarkastuksen tilauslomakkeella.

Käyttöönottotarkastus tilataan sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueella tarkastus halutaan tehtävän. 

Merityöyleissopimuksessa tarkoitetut väliaikaisen ja varsinaisen merityösertifikaatin myöntämisen, voimassa pitämisen tai uusimisen kannalta tarpeelliset tarkastukset tilataan aluksen kotipaikan mukaiselta aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tai aluksen reitin mukaan sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueen satamaan alus liikennöi. Ulkomailla liikennöivän aluksen (cross trade) tarkastaa sen kotisataman mukainen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Tilaa tarkastus ajoissa

Tarkastus tulee tilata hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 30 päivää ennen haluttua tarkastusajankohtaa. Työsuojelutarkastaja vahvistaa alukselle ja/tai laivanisännälle tarkastusajankohdan ja tekee tarkastuksen noin kuukauden kuluessa tilauksesta.

Ulkomailla tapahtuvan tarkastuksen matkakulut

Laivanisäntä sopii matkan järjestelyistä tarkastuksen tekevän tarkastajan kanssa. Matka tulee tapahtua mahdollisimman aikatehokkaasti viikonloppuja välttäen. Matkan kustannuksista vastaa laivanisäntä lain laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012) 9 § mukaisesti.

Tarkastuksen kesto

Tarkastus kestää tavanomaisessa rahtilaivassa noin neljä tuntia, isommissa aluksissa 4–6 tuntia ja suurissa matkustaja-aluksissa 1,5–2 päivää. Tarkastukset tehdään ensisijaisesti virka-aikana.

Tarkastuksesta laaditaan kuukauden kuluessa tarkastuskertomus, joka toimitetaan laivanisännälle.

Näin käyttöönotto- ja merityösertifikaattitarkastukset etenevät: Vähintään 30 päivää ennen tarkastusta laivanisäntä tilaa käyttöönottotarkastuksen tai tarkastuksen merityösertifikaatin lausuntoa varten kirjallisesti Tyosuojelu.fi-sivustolta. Tarkastuspäivänä tarkastaja tekee laivanisännän tilaaman tarkastuksen. Noin kuukausi tarkastuksen jälkeen tarkastuskertomus tehdystä tarkastuksesta lähetetään laivanisännälle sekä mahdollinen lausunto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille merityösertifikaattia varten.

Käyttöönottotarkastus

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että Suomen lipun alle siirtyvällä uudella tai käytetyllä aluksella tehdään käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa työsuojeluviranomainen varmistaa, että aluksen työ- ja asuintilat ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

Käyttöönottotarkastus on tehtävä, jos mahdollista, ennen aluksen käyttöön ottamista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa käyttöönottamisesta. Käyttöönottotarkastus on tehtävä uudelleen, jos aluksella tehdään olennaisia muutostöitä.

Merityösertifikaatti

Työsuojeluviranomainen tarkastaa aluksia, jotka ovat bruttovetoisuudeltaan vähintään 500, jotta alukset voivat saada työsuojeluviranomaisen lausunnon perusteella myönnettävän merityösertifikaatin. Merityösertifikaatin myöntää liikenne- ja viestintävirasto Traficom, ja alukselle tehtävä työsuojelutarkastus on edellytys sertifikaatin myöntämiselle.

Sertifikaatti perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n merityöyleissopimukseen, joka tuli kansainvälisesti voimaan vuonna 2013. Merityösertifikaatti voidaan myöntää myös pienemmille aluksille laivanisännän hakemuksesta.

Merityösertifikaatti on voimassa enintään viisi vuotta. Alukselle on tehtävä välitarkastus vähintään kaksi tai enintään kolme vuotta ennen sitä vuosipäivää, jolloin merityösertifikaatin voimassaoloaika päättyy.

Suomi on sisällyttänyt kansalliseen lainsäädäntöönsä merityöyleissopimuksen (MLC 2006) pakottavat säännöt.

Tarkastuksella tarvittavat asiakirjat 

Tarkastuksella tulee olla saatavilla seuraavat asiakirjat:

 • työnantajan selvitys merityön vähimmäisvaatimusten asialistassa mainittujen asioiden noudattamisesta, mm.
  • koulutus ja pätevyysasiat
  • laivaväen lääkärintodistusten ja poikkeuslupien voimassaolojen todentaminen (esim. seurantalistan olemassaolo)
  • valitusmenettely aluksella
 • kopiot miehitystodistuksesta ja miehistöluettelosta
 • laivaväen työsopimukset (ja mahdolliset harjoittelijasopimukset)
  • erikseen määräaikaisuudet ja niiden syyt
 • laivaväen työ- ja vahtivuoroluettelo sekä työaikakirjanpito
  • työ- ja lepoaikojen noudattaminen
 • työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä tieto työterveyshuollon suorittaman työpaikkaselvityksen ajankohdasta
 • lakisääteinen työntekijöiden tapaturmavakuutus
 • vakuutus tai rahavakuus kotimatkaoikeuksien ja sairastuneen tai loukkaantuneen työntekijän taloudellisen aseman turvaamisesta
  • ks. Merityösopimuslaki 756/2011, 13 luku, 13 a §
 • laiva-apteekin tarkastusasiakirja
 • asuintilojen ja ruokahuollon tarkastuksista tehdyt laivapäiväkirjamerkinnät
 • aluksen nostolaitteiden tarkastusasiakirja(t)
 • ajantasaiset kemikaaliluettelo(t) ja käyttöturvallisuustiedotteet
 • aluksen työ- ja asuinympäristössä on suoritettu tai työnantaja vakuuttaa suorittavansa hyväksyttävät melu- ja valaistusmittaukset
 • talousveden laadun tarkastusasiakirja
 • aluksessa pidetään ruokapäiväkirjaa
 • elintarvikehygieeninen osaaminen
 • työsuojelun yhteistoimintasäännösten noudattaminen
 • työsuojelun toimintaohjelma ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arvioinnit
 • laivaväen perehdytys ja ohjeistus
 • MLC 2006 (kopio) laivaväen nähtävillä ja valitusmenettely maihin -lomakkeiden jakaminen tai saatavuus.

Tarvittaessa voidaan pyytää laivanisännältä selvityksiä aiemmilla tarkastuksilla tehtyjen havaintojen ja/tai tarkastuskertomuksissa annettujen velvoitteiden ja/tai valitusmenettely maihin -säännöksen perusteella ja/tai muusta perustellusta syystä esimerkiksi seuraavien asioiden osalta:

 • aluksen työ- ja/tai asuinympäristön ja/tai ruokahuollon asianmukaisuus ja/tai niitä koskevien säännösten noudattaminen
 • henkilönsuojaimet ja/tai aluksen henkilökohtaiset suojeluvälineet, ohjeet ja muut turvatoimenpiteet
 • koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisuus
 • laivaväen kokema fyysinen ja/tai psykososiaalinen kuormitus
 • häirinnän ja epäasiallisen kohtelun sekä syrjinnän vastaiset toimintamallit
 • väkivallan uhkaan liittyvät toimintamallit.

Lausunto Traficomille

Tarkastuksen perusteella annetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille sertifikaatin myöntämistä puoltava lausunto, jos työsuojeluviranomainen ei totea merityösertifikaatin myöntämiselle estettä työsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Lausunto annetaan tiedoksi myös laivanisännälle.