Ajo- ja lepoajat - Ajopiirturi - Yleistä (2020)

Yleistä

Ajopiirturi on asennettava ja sitä on käytettävä jäsenvaltiossa rekisteröidyissä ajoneuvoissa, joita käytetään maanteiden henkilö- tai tavaraliikenteessä ja joihin sovelletaan ajo- ja lepoaika-asetusta (EY) N:o 561/2006. Suomessa 1. toukokuuta 2006 lähtien käyttöönotetuissa tällaisissa ajoneuvoissa ajopiirturin on oltava digitaalinen. 15. kesäkuuta 2019 lähtien käyttöön tuli toinen sukupolvi digitaalisista ajopiirtureista (älykäs ajopiirturi), joiden uutena ominaisuutena on mm. satelliittipaikannukseen perustuva sijaintitieto.

Ajopiirturin käyttö

Kuljetusyritysten ja kuljettajien on varmistettava digitaalisen ajopiirturin ja kuljettajakortin moitteeton toiminta ja asianmukainen käyttö. Käytettäessä analogista ajopiirturia kuljetusyritysten ja kuljettajien on varmistettava sen moitteeton toiminta ja piirturilevyn asianmukainen käyttö.

Kuljettajien on käytettävä jokaisena ajopäivänä piirturilevyjä tai kuljettajakortteja siitä alkaen, kun he ottavat ajoneuvon haltuunsa. Piirturilevy tai kuljettajakortti poistetaan vasta vuorokautisen työajan päätyttyä, jollei poistamiseen anneta lupaa muulla tavoin.

Kuljetusyritykset ovat vastuussa sen varmistamisesta, että kuljettajille annetaan asianmukainen koulutus ja ohjeet ajopiirturin moitteettomasta toiminnasta. Kuljetusyritysten on tehtävä säännöllisiä tarkistuksia varmistaakseen, että kuljettajat käyttävät ajopiirtureita asianmukaisesti.

Ohjeita ajopiirturin toiminnoista ja niiden käytöstä

Kuljettajakortti

Kuljettajakortti on henkilökohtainen. Kuljettajalla voi olla hallussaan vain yksi voimassa oleva kuljettajakortti, ja hän saa käyttää vain omaa henkilökohtaista kuljettajakorttiaan. Kuljettaja ei saa käyttää kuljettajakorttia, joka on viallinen tai jonka voimassaoloaika on päättynyt. Jos kuljettajakortti vahingoittuu, toimii virheellisesti, katoaa tai varastetaan, kuljettajan on seitsemän kalenteripäivän kuluessa jätettävä hakemus kortin korvaamiseksi. Katso asiasta lisää liikenne- ja viestintävirasto Traficomin verkkosivulta Digitaalinen ajopiirturikortti.

Kuljetusyritys vastaa siitä, että kuljettajalle, jolla ei ole voimassa olevaa kuljettajakorttia, ei luovuteta kuljetettavaksi digitaalisella ajopiirturilla varustettua ajoneuvoa, ellei ajoneuvon kuljettamiseen ilman kuljettajakorttia ole ajopiirturiasetuksessa tai AETR-sopimuksessa mainittua syytä.

Ajo- ja lepoaikatietojen käsittely yrityksessä

Kuljetusyrityksen ajo- ja lepoaikatietojen yksilöimiseksi yrityksen on lukittava digitaalisen ajopiirturin tiedot yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa yrityksessä siten, että rekisteröidyn yksityisyyden suojaa ei vaaranneta. Kuljetusyrityksen tulee hankkia yrityskortti Ajovarma Oy:ltä.

Ajo- ja lepoaikojen valvomiseksi, työsuhteen oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi sekä kuljetusten ohjaamiseksi yrityksen on jäljennettävä omaa yritystään koskevat ajo- ja lepoaikatiedot ajoneuvon digitaalisesta ajopiirturista. Tiedot on jäljennettävä Suomessa olevasta ajoneuvosta vähintään kahden kuukauden välein ja luovutettaessa ajoneuvo pois yrityksen omasta hallinnasta tai poistettaessa digitaalinen ajopiirturi käytöstä. Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Myös yrityksen, joka käyttää kuljettajaa tilapäisesti, on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein sellaisilta viikoilta, joina kuljettaja on työssä. Ulkomailla olevasta ajoneuvosta tiedot on jäljennettävä ajoneuvon tultua Suomeen.

Ajossa käytetyt alkuperäiset piirturilevyt sekä digitaalisista ajopiirtureista ja kuljettajakorteista jäljennetyt tiedot tulee säilyttää ajon päätyttyä vähintään vuoden ajan. Kuljettajantutkinnossa käytettyjä piirturilevyjä tai kuljettajantutkinnon aikana tallentuneita digitaalisen ajopiirturin tietoja ei kuitenkaan tarvitse säilyttää.

Yrityksen on annettava kuljettajalle tämän pyynnöstä tulosteena digitaalisesta ajopiirturista ja kuljettajakortista talletetut kuljettajan ajo- ja lepoaikatiedot.

Ajopiirturin toimintakunnon varmistaminen

Ajopiirturit on tarkastettava vähintään kahden vuoden välein hyväksytyissä korjaamoissa.

Jos ajopiirturi hajoaa tai toimii viallisesti, kuljetusyrityksen on annettava se hyväksytyn asentajan tai korjaamon korjattavaksi heti, kun olosuhteet sen sallivat. Jos ajoneuvoa ei voida palauttaa kuljetusyrityksen toimitiloihin viikon kuluessa laitteen hajoamisesta tai viallisen toiminnan havaitsemisesta, korjaus on tehtävä matkalla.

Kun ajopiirturi ei toimi tai se toimii virheellisesti, kuljettajan on merkittävä ne tiedot, joista hänet voidaan tunnistaa (nimi ja ajokortin tai kuljettajakortin numero), mukaan lukien allekirjoitus, sekä eri ajankohtia koskevat tiedot, joita ajopiirturi ei enää kirjannut tai tulostanut moitteettomasti.

Ajo- ja lepoaikatietojen luovuttaminen viranomaisille

Yritys

Kuljetusyritysten on pyynnöstä esitettävä tai luovutettava valtuutetulle tarkastajalle ajossa käytetyt ajopiirturilevyt ja/tai digitaalisesta ajopiirturista sekä kuljettajakortista jäljennetyt tiedot ja mahdolliset tulosteet.

On kiellettyä väärentää, salata, poistaa tai tuhota piirturilevylle kirjattuja taikka ajopiirturiin tai kuljettajakorttiin tallennettuja tietoja tai ajopiirturista tulostettuja asiakirjoja. Kiellettyä on myös ajopiirturin, ajopiirturilevyn tai kuljettajakortin manipuloiminen siten, että se voi aiheuttaa tietojen ja/tai tulosteiden väärentymisen, poistumisen tai tuhoutumisen. Ajoneuvossa ei saa olla laitetta, jota voidaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen.

Kuljettaja

Kuljettajan ajaessa valvontalaitteella varustettua ajoneuvoa, hänen on valtuutetun tarkastajan pyynnöstä voitava milloin tahansa esittää kuljettajakorttinsa ja ajopiirturilevyt kuluvalta vuorokaudelta ja edellisten 28 päivän osalta. Kaikki sellaiset käsin tehdyt merkinnät ja tulosteet, joita ajopiirturiasetuksessa ja ajo- ja lepoaika-asetuksessa edellytetään, on myös voitava esittää.