Työaika 2020 - liukuva työaika

Liukuvalla työajalla voidaan vastata työkuorman vaihteluihin ja välttää tarpeettomat ylityöt.

Säännöllinen työaika voidaan sopia järjestettäväksi myös liukuvana työaikana. Tällä tarkoitetaan työajan järjestelyä, jossa työntekijällä on sovittujen reunaehtojen puitteissa oikeus itse päättää työhön saapumisen ja töistä lähtemisen ajankohdista. Liukuvaksi voidaan sopia myös päivittäinen lepoaika.

Liukuvan työajan reunaehdot

Liukuvan työajan käyttö edellyttää, että siitä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. On suositeltavaa, että sopimus tehdään kirjallisesti. Kun sopimus on tehty kirjallisesti, se korvaa työvuoroluettelon silloin kun siitä ilmenee työajan sijoittelun periaatteet.

Liukuvan työajan käyttöönotossa on säännöllisen työajan pituuden lisäksi sovittava

  • yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta
  • työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta
  • lepoaikojen sijoittamisesta
  • säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä, niin sanotusta liukumasaldon määrästä.

Toistaiseksi tehty liukuvaa työaikaa koskeva sopimus on irtisanottavissa päättymään työajan seurantajakson päättyessä. Jos on tehty vuotta pidempi määräaikainen sopimus, voidaan se irtisanoa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä niin kuin toistaiseksi tehty sopimus.

Mitä tarkoittaa kiinteästä työajasta sopiminen?

Kiinteä työaika on se aika, milloin viimeistään on tultava työhön ja milloin aikaisintaan saa lähteä työstä. Tämän kiinteän työajan tulee olla yhdenjaksoinen.

Kiinteäksi työajaksi on tarkoituksenmukaista sopia se säännöllisen työajan osa, jota voidaan pitää tarpeellisena töiden sujumisen kannalta. Tällaisia osia ovat esimerkiksi työntekijöiden yhteiset palaverit tai asiakaspalvelun ylläpitäminen.

Mikä on liukuma-aika?

Päivittäinen liukuma-aika saa työaikalain mukaan olla enintään neljä tuntia. Tästä enimmäismäärästä voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksilla.

Liukuma-aikaa voidaan sijoittaa kokonaisuudessaan työpäivän alkuun tai kiinteän työajan päättymisen jälkeiseen aikaan. Liukuma-aika voidaan sijoittaa myös niin, että liukumaa käytetään päivän aluksi ja päivän päätteeksi. Liukuma-aika voidaan sijoittaa myös siten, että työntekijällä on mahdollisuus jakaa työpäivä kahteen osaan esimerkiksi siten, että kiinteän osan ja myöhemmän työn välillä on keskeytys. Sopia voisi esimerkiksi siitä, että liukumaa on käytössä klo 20:n ja 22:n välisenä aikana, eikä vain heti normaalityöajan päättymisestä lukien. Sovituilla liukuma-ajoilla työntekijä voi pidentää tai lyhentää säännöllistä vuorokautista työaikaansa.

Mikä on liukumasaldo?

Säännöllisen työajan pidennyksistä tai lyhennyksistä kertyy työntekijälle liukumasaldoa. Tämä saldo saa olla enintään plus 60 tuntia tai miinus 20 tuntia neljän kuukauden seurantajakson päättyessä. Näistä plus- ja miinustuntien enimmäismääristä voidaan sopia toisin vain työehtosopimuksilla.

Mitä tarkoittaa seurantajakso?

Liukuvassa työajassakin viikoittainen säännöllinen työaika saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden seurantajakson aikana. Tämä työaika voidaan siis ylittää tai alittaa liukumarajojen puitteissa. Seurantajakson aikana työaikasaldo voisi olla 60 tuntia korkeampi, kunhan kertymä laskee jakson päättyessä sallittuun 60 tunnin enimmäismäärään.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään, että työajan ylityksistä kertynyttä liukumasaldoa vähennetään antamalla työntekijälle vapaata yksittäisinä tunteina tai vapaapäivinä.

Jotta työntekijä pystyisi säätelemään omaa työaikaansa ja saldon kertymää, on työntekijän saatava tietoonsa ajantasainen saldotilanteensa kohtuullisen helposti. Käytännössä liukuvan työajan järjestelmän käyttö edellyttää sähköisen työajanseurantalaitteen käyttöä.

Työaika - Liukuva työaika - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Liukuvan työajan saldot

Jos työaikasi on järjestetty liukuvaksi, huolehdi, että noudatat siinä sovittuja saldokertymien enimmäismääriä. Jos plustuntien enimmäismääräksi on sovittu esimerkiksi 60 tuntia, on sinun huolehdittava siitä, että tämä enimmäismäärää ei ole ylittynyt sovitun seurantajakson lopussa.

Jos saldotuntisi on seurantajakson loppupuolella täynnä ja työtilanteesi edellyttäisi työpäivän pidentämistä, keskustele esimiehesi kanssa työn jatkamisesta ylityönä.

Lisätietoa ylityön muodostumisesta liukuvassa työajassa löydät sivulta Lisä- ja ylityöt.