Vuokratyö - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, vuokrayritys ja käyttäjäyritys. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja ja maksaa työntekijän palkan. Käyttäjäyritys on se, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työ tehdään. Vuokratyövoiman käyttäjiä voivat yritysten lisäksi olla valtio, kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat, säätiöt ja järjestöt.

Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat vuokratyössä työlainsäädäntöön ja työssä sovellettavaan työehtosopimukseen. Myös silloin, jos sitovaa työehtosopimusta ei ole, on työehtojen oltava kohtuullisia ja työn määräaikaisuudelle tulee olla lainmukaiset perusteet.

Työnantajan on annettava vuokratyöntekijälle työsuhteen ehdot kirjallisina myös lyhyissä työsuhteissa. Koska vuokratyöntekijä solmii työsopimuksensa vuokrayrityksen kanssa, mutta työ tehdään käyttäjäyrityksen työpaikalla, voivat vuokratyöntekijän työehdot olla erilaiset kuin samassa työvuorossa olevien työkavereiden.

Vuokratyössä sovelletaan työsopimuslaissa säädettyjä työsuhteen päättämismenettelyjä. Vuokrayritys antaa työntekijälle työtodistuksen työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Jos työntekijä pyytää työtodistukseen arvolauselmaa, eli arviota työtaidosta ja käytöksestä, käyttäjäyritys antaa vuokrayritykselle tiedot arviointia varten.

Vuokratyönantajan on tiedotettava vapautuvista työpaikoista yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti. Myös käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vapautuvista työpaikoista vuokraamilleen työntekijöille ja heillä pitää olla mahdollisuus hakea niihin.

Suomeen ulkomailta lähetettyihin vuokratyöntekijöihin sovelletaan lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia.

Vuokratyö - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Vuokratyöntekijänä saatat olla samanaikaisesti monen eri käyttäjäyrityksen palveluksessa. Työnantajasi on vuokrayritys, mutta työn tekemistä johtaa käyttäjäyritys.

Palkkasi maksaa vuokrayritys. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Vuokrayrityksen pitää järjestää vähintään lakisääteinen eli ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.

Ansaitset vuosilomaa tekemästäsi työstä ja sinulle kertyy eläkettä samoin kuin muistakin työsuhteista. Myös perhevapaat koskevat sinua.

Käyttäjäyrityksen tehtävänä on puolestaan huolehtia työsi turvallisuudesta ja terveellisyydestä.  Sinulle on kerrottava riittävästi työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä.

Vuokrayrityksessä valittu henkilöstön edustaja (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu) edustaa vuokratyöntekijää. Vastaavasti käyttäjäyrityksen henkilöstön edustaja edustaa käyttäjäyrityksen työntekijää.

Työturvallisuuteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä käyttäjäyrityksen työsuojeluvaltuutettuun. Voit myös valtuuttaa käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajan selvittämään palkkaasi tai työsuhteeseesi liittyvää erimielisyyttä. Tällöin vuokrayrityksen on annettava asian selvittämiseksi tarpeelliset tiedot käyttäjäyrityksen henkilöstön edustajalle.

Vuokratyö - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Vuokratyöhön sovelletaan työlainsäädäntöä, kuten muihinkin työsuhteisiin. Keskeisiä vuokrayrityksen velvoitteita ovat työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen ja työterveyshuollon järjestäminen.

Määräaikaiseen työsuhteeseen on oltava lainmukainen peruste. Se on kirjattava työsopimukseen tai kirjallisesti annettavaan selvitykseen työnteon keskeisistä ehdoista.

Käyttäjäyrityksen keskeinen velvoite on vastata vuokratyöntekijän päivittäisen työskentelyn työturvallisuudesta. Tämän varmistamiseksi käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vuokrayritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet.

Käyttäjäyrityksen on annettava vuokratyöntekijälle riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava omalle työterveyshuollolleen ja työsuojeluvaltuutetulleen vuokratyön aloittamisesta.

Suomeen ulkomailta lähetettyihin vuokratyöntekijöihin sovelletaan lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia, jonka mukaan heidän vähimmäistyöehtonsa määräytyvät samoin kuin kotimaisilla vuokratyöntekijöillä. Käyttäjäyritys on velvollinen huolehtimaan, että ulkomainen vuokrayritys asettaa Suomeen tarvittaessa edustajan.

Tilaajavastuu- ja yhteistoimintalait koskevat myös vuokratyötä

Tilaajavastuulakia sovelletaan myös vuokratyövoimaa käyttäviin yrityksiin. Ennen kuin käyttäjäyritys ja vuokrayritys tekevät sopimuksen vuokratyöntekijän käytöstä, käyttäjäyrityksen on hankittava vuokrayritykseltä tilaajavastuun mukaiset selvitykset.

Jos vuokrayrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, vuokratyönantajan on noudatettava yhteistoimintalakia. Lisätietoja yhteistoimintalaista ja lain noudattamisen valvonnasta saa työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelusta.

Vuokratyöntekijän oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin

Vuokratyöntekijöillä tulee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti olla mahdollisuus hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja ja yhteisiä järjestelyjä. Näillä tarkoitetaan käyttäjäyrityksen työntekijöilleen tarjoamia järjestelyjä ja etuja (esim. mahdollisuus käyttää yrityksen kuntosalia, ruokailla henkilöstöruokalassa ja saada alennettu hinta yhteistyöyritysten palveluhinnoista). Käyttäjäyrityksellä ei kuitenkaan ole velvollisuutta tukea rahallisesti edellä mainittuja etuuksia vuokratyöntekijöiden osalta. Esimerkiksi käyttäjäyrityksen työntekijöiden ateriatuki ei automaattisesti kuulu vuokratyöntekijöille.

Vuokratyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työsopimuslaki (55/2001)

 • 2 luku
  • 4 § Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista (määräaikaisuuden perusteet)
  • 6 § Vapautuvista työpaikoista ilmoittaminen
  • 9 § Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat vähimmäistyöehdot
  • 9 a § Vuokratun työntekijän oikeus käyttäjäyrityksen palveluihin ja järjestelyihin
  • 11 § Sairausajan palkka
 • 4 luku
  • 8 § Palkanmaksuvelvollisuus (palkanmaksu perhevapaiden ajalta)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työaikalaki (872/2019)

Vuosilomalaki (162/2005)

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Laki lähetetyistä työntekijöistä (447/2016)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Vuokratyö - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2019:45) arvioitiin työsuhteen määräaikaisuuden perusteita.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2017:37) arvioitiin puitesopimuksen merkitystä.

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO:2012:10) mukaan vuokratyösopimuksen määräaikaisuuden perusteeksi ei riittänyt asiakasyhtiön työntekijää koskeva toimeksianto, vaan työsopimusta oli pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Vuokratyö - Sanasto

Sanasto

Arvolauselma Työtodistukseen kirjoitettava arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Voidaan liittää mukaan vain, jos työntekijä pyytää arviota.
Vuokratyö Työntekijöitä tarvitseva yritys tekee sopimuksen vuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Vuokratyöntekijä tekee työtä käyttäjäyrityksen työnjohtovastuun alaisuudessa.
Käyttäjäyritys Yritys, jossa vuokratyöntekijä työskentelee. Käyttäjä voi olla myös valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta, säätiö tai järjestö.
Vuokrayritys Vuokratyöntekijän työnantaja.
Henkilöstöpalveluyritys Vuokrayrityksestä käytetty nimitys varsinkin silloin, jos se tarjoaa myös rekrytointi- ja muita henkilöstöpalveluja.
Toimeksiantosopimus (asiakassopimus) Käyttäjäyrityksen ja vuokrayrityksen välinen sopimus työvoiman vuokrauksesta.
Työkeikka Lyhyt, esimerkiksi yhden päivän mittainen työskentely tietyssä paikassa.
Lomaraha Lomaltapaluuraha, jonka suuruus on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Ei perustu lainsäädäntöön vaan työehtosopimukseen.
Työsopimus Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä ja ehdoista.
Määräaikainen työsopimus Työsopimuksen kestoaika on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, tietyn työn valmistumiseen tai määriteltyyn tapahtumaan.
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Vakituinen työsopimus, joka päättyy irtisanomalla.
Työaikakirjanpito Työnantajan pitämä rekisteri, johon merkitään työntekijän päivittäiset työ- ja lepoajat sekä lisä- ja ylityötunnit.
Työvuoroluettelo Työntekijälle annettava luettelo työvuorojen ajankohdista.
Työehtosopimus Työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus työehdoista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Voi olla yleissitova tai normaalisitova. Järjestäytymättömällä työnantajalla, jonka toimiala kuuluu soveltamisalan piiriin, on velvollisuus noudattaa yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen vähimmäisehtoina.
Puitesopimus Joskus vuokrayritys haluaa tehdä työntekijän kanssa niin sanotun puitesopimuksen. Puitesopimus ei sanamuotonsa mukaisesti ole työsopimus, vaan sopimus niistä pääehdoista, joita sovelletaan työntekijän kanssa myöhemmin erikseen solmittavassa työsopimuksessa. Puitesopimuksen lisäksi vuokrayrityksen ja vuokratyöntekijän on siis tehtävä työsopimus, jotta työntekijälle ja työnantajalle syntyisivät työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. (Kts. KKO 2017:37)