Kemialliset tekijät - Suuronnettomuus - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan on huolehdittava tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja seurauksien rajoittamiseksi.

Työnantajan on annettava työntekijöille tarpeellista opetusta ja ohjeet vaaran torjumisesta ja menettelytavoista onnettomuuden sattuessa, jos työssä käsitellään tai työpaikalla säilytetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnettomuus tai työssä muutoin saattaa olla suuronnettomuuden vaara. Työnantajan on järjestettävä työpaikalla harjoituksia.

Suuronnettomuuden vaara voi esiintyä muun muassa räjähdetehtaissa, voimalaitoksissa ja kaivoksilla sekä palo- ja räjähdysvaarallisten tai terveydelle vaarallisten kemikaalien varastoinnissa, käytössä tai valmistuksessa.

Suuronnettomuusvaaran torjunta

Työnantajan on huolehdittava jatkuvasti kaikessa työpaikalla tapahtuvassa toiminnassa tarpeellisista toimenpiteistä suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja siitä aiheutuvien seurauksien rajoittamiseksi. Kun työnantaja tekee työturvallisuuslain (738/2002) 10 §:n  tarkoittamaa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, on työnantajan arvioitava myös suuronnettomuuden vaara työpaikalla.

Lisäksi työnantajan tulee erityisesti varautua suuronnettomuusvaaraan, joka saattaa aiheutua korjaus-, huolto- ja muutostöistä sekä muista vastaavista toimenpiteistä.

Työnantajan on asiakirjoja laatiessaan ja ylläpitäessään käsiteltävä niihin sisältyviä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyden uhkaan liittyviä asioita työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. Työntekijän puolestaan on noudatettava tarkoin työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Työntekijät on ohjeistettava toimimaan onnettomuustilanteissa

Työnantajan on annettava työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta vaaran torjumisesta ja pelastussuunnitelman mukaisista oikeista menettelytavoista onnettomuuden varalta. Lisäksi työnantajan pitää järjestää harjoituksia, joiden avulla työnantaja voi varmistaa, että organisaation suunnitelmat, valmiudet, koulutus sekä ohjeet ovat asianmukaisia ja toimivat käytännössä.

Pelastussuunnitelman käytännön toimivuus varmistetaan pelastusharjoituksilla.

Työnantajan velvoitteista säädetään laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005). Lain mukaan työnantajan tulee toiminnanharjoittajana ryhtyä toimenpiteisiin kemikaalien aiheuttaman suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi sekä laatia toimintaperiaateasiakirja tai turvallisuusselvitys ja sisäinen pelastussuunnitelma. Toimenpiteiden toteutusta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Onnettomuuden vaara huomioitava työn suunnittelussa

Suuronnettomuuden vaaran lisäksi työnantajan on huomioitava myös muun onnettomuuden kuten tulipalon, räjähdyksen tai hukkumisen vaara. Lisätietoa aiheesta on sivulla Onnettomuuksien ehkäisy.

Kemialliset tekijät - Suuronnettomuus- Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Myös työntekijöillä on velvollisuuksia ehkäistä suuronnettomuuksia

Työntekijän on tarkoin noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle havaitsemistaan puutteista.

Jokainen, joka huomaa tai saa tietää tulipalon syttyneen tai muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaavan eikä voi heti sammuttaa paloa tai torjua vaaraa, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin.

Kemialliset tekijät - Suuronnettomuus - Muualla verkossa