Optinen säteily - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Kun keinotekoiselle optiselle säteilylle säädettyjä raja-arvoja noudatetaan, säteilyn kaikilta tunnetuilta haitoilta vältytään. 

Optinen säteily voi vahingoittaa ihon ja silmien terveyttä. Se voi myös olla osatekijänä tapaturmissa esimerkiksi hetkellisen sokaistumisen vuoksi. Ultraviolettisäteily ja infrapunasäteily saattavat aiheuttaa myös ammattitaudin.  

Työnantajan velvollisuudet optisen säteilyn haittojen vähentämiseksi 

Koska keinotekoinen optinen säteily aiheuttaa työntekijöille haittoja, haittojen vähentämiseksi on annettu määräyksiä työturvallisuutta koskevissa säädöksissä. Säädökset eivät koske auringonvaloa.

Työnantajan on arvioitava keinotekoiselle optiselle säteilylle altistumisen taso, tehtävä sitä koskeva riskin arviointi, poistettava säteilyn haitat tai vähennettävä niitä mahdollisimman paljon. Lisäksi työnantajan on otettava huomioon raja-arvot ja ryhdyttävä toimiin, jos raja-arvot voivat ylittyä tai ylittyvät. 

Työnantajan on noudatettava myös niitä määräyksiä, jotka koskevat lasersäteilyn käyttöä.

Keinotekoiselle optiselle säteilylle altistumisen tason määrittäminen

Keinotekoisen optisen säteilyn tason määrittämiseksi työnantajan on

 • tunnistettava työpaikalla olevat optista säteilyä aiheuttavat laitteet ja prosessit 
 • selvitettävä, altistuvatko työntekijät niiden aiheuttamalle optiselle säteilylle 
 • arvioitava optiselle säteilylle altistumisen taso käyttämällä apuna alan asiantuntijaa, jos työpaikalla on sellaisia säteilyn lähteitä, jotka
 • epäasiallisesti sijoitettuina tai käytettyinä saattavat aiheuttaa haittaa 
 • aiheuttavat haittaa, jos suojelutoimia ei toteuteta. 

Altistumisen taso on arvioitava sopivin väliajoin ja uusittava erityisesti, jos optisen säteilyn lähteet, niiden käyttötavat tai altistuminen niille muuttuvat. Altistumisen tasoja ja niiden määritystä koskevat tiedot on säilytettävä niin kauan kuin se on tarpeen työntekijän altistumisen arvioinnin ja ehkäisyn kannalta. Jos työpaikalla on vain optisen säteilyn kannalta turvallisia valonlähteitä, tämän toteaminen riittää altistumisen tason määritykseksi. Työnantajan on myös tällaisessa tilanteessa säilytettävä tiedot altistumistasojen määrityksestä. 

Keinotekoisen optisen säteilyn aiheuttaman riskin arvioiminen ja vähentäminen 

Työnantajan on tehtävä keinotekoisen optisen säteily aiheuttaman riskin arviointi, toisin sanoen 

 • arvioitava optiselle säteilylle altistumisen merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle (riskin arviointi) 
 • tehtävä arviointi työterveyshuollon työpaikkaselvityksen yhteydessä tai muussa selvityksessä niin, että otetaan huomioon 
  • altistumisen taso, optisen säteilyn aallonpituus ja altistumisen kesto 
  • altistumisen raja-arvot 
  • työntekijöiden erityinen alttius säteilyn riskeille 
  • optisen säteilyn ja valolle herkistävien aineiden yhteisvaikutus 
  • optisen säteilyn epäsuorat vaikutukset turvallisuuteen (sokaistuminen, tulipalo, räjähdys) 
  • altistuminen yhtä aikaa useille optisen säteilyn lähteille 
  • lasereihin merkityt turvallisuusluokat
  • tiedot optisen säteilyn lähteistä ja valmistajien antamat tiedot niihin liittyvistä työvälineistä ja henkilönsuojaimista. 

Vaaran ja haitan vähentämiseksi työnantajan on poistettava optiselle säteilylle altistumisesta aiheutuvat vaarat tai vähennettävä niitä niin paljon kuin mahdollista niin että otetaan huomioon

 • tekninen kehitys
 • vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi käytettävissä olevat keinot. 

Optisen säteilyn aiheuttaman vaaran ja haitan arviointia koskevaa hyödyllistä tietoa on direktiivin 2006/25/EY soveltamisoppaassa. Oppaassa esitellään erilaisia säteilylähteitä ja sitä, millaisen vaaran ne aiheuttavat työntekijöille.

Työntekijöiden opetus ja ohjeistus

Niille työntekijöille, jotka altistuvat työssä keinotekoiselle optiselle säteilylle, on annettava heitä koskevat tiedot optisen säteilyn aiheuttamien riskien arvioinnista. Lisäksi työnantajan on kerrottava heille

 • mitä työpaikalla on tehty tai aiotaan tehdä tästä säteilystä aiheutuvien vaarojen tai haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi
 • altistumisen raja-arvoista ja mahdollisista riskeistä
 • altistumisen arviointi-, mittaus- ja laskentatuloksista ja niiden merkityksestä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle
 • miten säteilyn aiheuttaman terveyshaitan voi tunnistaa ja miten siitä työpaikalla ilmoitetaan työnantajalle ja työterveyshuoltoon
 • työterveyshuollosta ja sen toiminnasta optista säteilyä koskevissa asioissa
 • turvallisista työtavoista optiselle säteilylle altistumisen vähentämiseksi
 • optiselta säteilyltä suojaavien henkilönsuojaimien oikeasta käytöstä.

Työnantajan velvollisuudet altistumisen tason perusteella 

Jos työntekijän todetaan altistuvan optiselle säteilylle niin paljon, että raja-arvon ylittyminen on mahdollista, työnantajan on laadittava ja toteutettava torjuntaohjelma. Ohjelmassa tulee huomioida 

 • vaihtoehtoiset työmenetelmät 
 • vähemmän optista säteilyä lähettävät laitteet 
 • keinot, joilla voidaan vähentää säteilyä säteilylähteisiin tehtävillä muutoksilla 
 • työpaikan, työvälineiden ja työpisteissä käytettävien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjelmat 
 • työpaikkojen ja työpisteiden suunnittelu 
 • altistumisen tason ja keston rajoitukset
 • asianmukaisten henkilönsuojaimien saatavuus 
 • laitevalmistajien antamat tiedot. 

Lisäksi työnantajan on ilmoitettava merkinnöin optisesta säteilystä, jos raja-arvojen ylittyminen on mahdollista, ja merkittävä alueet, joilla näin voi käydä, sekä rajoitettava mahdollisuuksien mukaan pääsyä näille alueille. 

Jos arvioinnissa todetaan, että työtekijä altistuu optiselle säteilylle niin paljon, että raja-arvo ylittyy, työnantajan on 

 • vähennettävä viipymättä altistusta niin, ettei raja-arvo ylity 
 • muutettava suojausta ja olosuhteita niin, ettei raja-arvon ylitys toistu. 

Terveystarkastukset optisen säteilyn vuoksi

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto niin, että työpaikkaselvityksessä otetaan huomioon optinen säteily ja laserlaitteiden käyttö. Työtä pidetään erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavana, jos lasersäteilyä tai muuta optista säteilyä ei varmuudella pystytä teknisin keinoin saamaan sellaiseksi, ettei se voi vahingoittaa silmiä. Tällaisessa työssä on arvioitava terveystarkastusten tarve.

Laserlaitteiden käyttö 

Työnantajan pitää olla selvillä työpaikalla käytettävien laserlaitteiden turvallisuusluokista, koska velvoitteet perustuvat niihin. Laserlaitteiden turvallisuusluokat ovat 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B ja 4, joista luokan 4 laserit ovat vaarallisimmat. 

Laserlaitteiden käyttöön liittyvät työnantajan yleiset vaatimukset

Työnantajan on huolehdittava siitä, että laserlaitteiden käyttäjät ja käyttöalueella työskentelevät saavat tiedot laitteistosta ja henkilönsuojaimien tarpeesta.

Lisäksi työnantajan on huolehdittava, että 

 • luokan 4 laserlaitetta käyttää vain sen käyttöön koulutettu ja nimetty henkilö 
 • luokan 4 laserlaitteen vaara-alueella suojataan silmät ja iho 
 • luokkien 2–4 laserlaitteen säde ei osu silmään
 • luokan 4 laserlaitteen säde ei osu iholle
 • luokan 1M ja 2M ja ylempien luokkien laserlaitteiden säde ei tule silmään optisen apuvälineen kautta
 • lasersädettä ei suunnata ihmistä kohti
 • säteen asettamista silmien tasolle vältetään
 • säde pyritään pysäyttämään säteilyä hyvin vaimentavalla, tarvittaessa paloturvallisella aineella.

Käytettäessä luokan 3B tai 4 laserlaitetta, työnantajan on lisäksi 

 • järjestettävä laserlaitteen käyttötilan ja vaara-alueen valvonta ja estettävä tarpeeton oleskelu näillä alueilla 
 • pyrittävä estämään säteen tarpeettomat heijastukset 
 • määrättävä käyttämään silmiensuojaimia vaara-alueella ja valvottava suojaimien käyttöä 
 • pyrittävä mahdollisuuksien mukaan sulkemaan säde suojan sisälle 
 • asetettava käyttöpaikalle johtaville kulkureiteille yleinen varoituskilpi, joka varoittaa lasersäteilystä. 

Terveystarkastus liiallisen lasersäteelle altistuksen jälkeen

Jos työntekijän epäillään altistuneen liikaa lasersäteilylle, työnantajan on järjestettävä hänelle välittömästi terveystarkastus mahdollisten silmä- tai ihovaurioiden toteamiseksi. Samalla hänen on selvitettävä altistumisen syy.

Optinen säteily - Muualla tyosuojelu.fissä