Työsuojelupäällikkö - alasivu

Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelupäällikkö, joka toimii työnantajan edustajana työsuojelun yhteistoiminnassa. Työnantaja voi hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa. Työsuojelupäällikön toimikauden pituutta ei ole rajoitettu laissa. 

Työsuojelupäälliköllä oltava pätevyys ja edellytykset tehtäväänsä

Työnantaja on vastuussa työsuojelupäällikön pätevyydestä, toiminnasta ja perehdyttämisestä tehtäväänsä. 
Työsuojelupäällikön pitää 

  • tuntea työpaikan olosuhteet
  • olla työpaikan olosuhteisiin nähden riittävän pätevä tehtäväänsä
  • tuntea työsuojelua koskeva lainsäädäntö. 

Perehtyneisyyttä ja pätevyyttä on ylläpidettävä ja tarvittaessa täydennettävä. Työsuojelupäälliköllä on oltava edellytykset käsitellä yhteistoiminta-asioita ja järjestää työsuojelun yhteistoiminta käytännössä.

Työsuojelupäällikön tehtävät ja vastuu

Työsuojelupäällikkö huolehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. Työsuojelupäällikkö ei välttämättä kuulu työsuojelutoimikuntaan, mutta hän osallistuu sen kokouksiin.

Työsuojelupäällikön tehtävänä on

  • avustaa työnantajaa ja esimiehiä työpaikalla tarvittavan työsuojeluosaamisen varmistamisessa
  • käynnistää, tukea ja kehittää työnantajan ja työntekijöiden välistä työsuojelun yhteistyötä
  • osallistua työsuojelutoimikunnan toimintaan
  • tehdä yhteistyötä työsuojeluviranomaisen kanssa
  • tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Työsuojelupäällikkö ei ole automaattisesti vastuussa työsuojelusäännösten toteuttamisesta, vaan vastuu on työnantajalla ja hänen nimeämillään esimiehillä, joiden tehtäviin on määritelty työsuojelusta huolehtiminen. 

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?