Työympäristö - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työympäristön pitää olla turvallinen ja terveellinen.

Työpaikalla tulee olla turvalliset ja terveelliset rakenteet ja materiaalit, sekä myös työhön sopiva valaistus ja lämpötila.

Työpaikalla kannattaa kiinnittää huomiota terveelliseen sisäilmaan ja riittävään tehokkaaseen ilmanvaihtoon.

Tupakointi yhteisissä työtiloissa on kielletty, ja työnantaja voi muutenkin rajoittaa tupakointia työaikana ja työpaikan alueella. Tarvittaessa on varmistettava, että työtiloissa ei altistuta radonsäteilylle.

Etätyön ja toisen kotona tehtävän työn suunnitteluun, sopimiseen ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota, sillä olosuhteet voivat poiketa normaalista työntekoympäristöstä. Toimijoiden välinen työsuojeluyhteistyö näissä tapauksissa onkin avainasemassa. Ennakoinnin ja suunnittelun merkitys korostuu näissä työmuodoissa, koska työnantajalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa olosuhteisiin.

Siisteys on tärkeä osa työympäristön turvallisuutta

Työskentelytasojen, istuimien sekä työssä käytettävien laitteiden ja tarvittavien varusteiden pitää soveltua tehtävään työhön, ja niiden pitää olla turvallisia käyttää. Myös nostot, siirtämiset ja varastointi on voitava tehdä turvallisesti.

Hyvä järjestys työpaikalla ehkäisee vaaratilanteita ja mahdollistaa kunnollisen siivouksen. Kulkuväylien pitää olla avoimia ja tavaroiden niille osoitetuilla paikoilla.

Kunnolliset henkilöstötilat kuuluvat hyvään työympäristöön

Työntekijöille pitää järjestää asianmukaiset henkilöstötilat. Hyvään työympäristöön kuuluvat työntekijämäärään nähden riittävät ruokailu- ja lepotilat, wc:t sekä peseytymis- ja pukeutumistilat. 

Työpaikalla on varauduttava myös hätätilanteisiin. Työntekijöille on annettava suojelu- ja pelastautumisohjeet. Lisäksi työnantajan on varmistettava riittävä ensiapuvalmius ja varattava tarvittaessa tila ensiavun antamiseen sekä huolehdittava paloturvallisuudesta ja pelastautumisesta hätätilanteessa.

Työympäristö - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Noudata ohjeita ja ilmoita puutteista

Jos huomaat työympäristössäsi, työtiloissasi tai koneissa puutteita, ilmoita siitä työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Huolehdi työpisteen järjestyksestä työnantajasi ohjeiden mukaan. Laita tavarat omille paikoilleen ja pidä työtilat sekä henkilöstötilat muutoinkin siistinä. Hyvä järjestys mahdollistaa myös kunnollisen siivouksen työpaikalla.

Pidä myös kulkureitit vapaana ja noudata työpaikalle merkittyjä kulkuväyliä omasi ja muiden työpaikalla liikkuvien turvallisuuden vuoksi.

Työympäristö- Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantaja vastaa työympäristön turvallisuudesta

Työnantaja vastaa siitä, että työympäristöstä ei aiheudu vaaraa työntekijöiden terveydelle. Työnantajan on selvitettävä ja arvioitava työpaikan työympäristöön liittyvät vaaratekijät, sekä suunniteltava ja toteutettava toimenpiteet havaittujen vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Selvitys on päivitettävä säännöllisesti tai olosuhteiden muuttuessa.

Työnantajan pitää esimerkiksi huolehtia, että kiinteistön ilmanvaihtoa huolletaan säännöllisesti ja ilmanvaihdon toimivuudessa tai sisäilman terveellisyydessä mahdollisesti havaitut häiriöt poistetaan.

Mikäli työpaikka sijaitsee radonsäteilyn alueella tai työtä tehdään pysyvästi maan alla, työnantajan pitää varmistaa, että työntekijät eivät altistu radonsäteilylle.

Kaikissa työpaikan tiloissa pitää huolehtia järjestyksestä ja oikein mitoitetusta siivouksesta.

Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne pitää järjestää turvalliseksi ja kulkureitit merkitä selkeästi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava liikenneohjeet työpaikan sisäiseen liikenteeseen. Työntekijät tulee perehdyttää ohjeisiin ja niiden noudattamista valvoa.

Työntekijöiden käyttöön pitää varata henkilöstötilat. Niiden täytyy olla helppohoitoisia sekä viihtyisiä. Lisäksi henkilöstötilat on suojattava ulkopuolisten katseilta. On myös huolehdittava, että haitallinen pöly, melu tai muu vaaratekijä ei johdu henkilöstötiloihin.

Henkilöstötilojen suunnittelussa noudatetaan RT-kortin 103140 Henkilöstötilat (2020) ohjeita. Ohjekortti perustuu työturvallisuuslakiin ja asetukseen työpaikkojen turvallisuus- ja terveellisyysvaatimuksista.

Työympäristö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 10 § työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
  • 32 § työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys
  • 33 § työpaikan ilmanvaihto ja työhuoneen tilavuus
  • 35 § työpaikan sisäinen liikenne ja tavaroiden siirtäminen
  • 36 § järjestys ja siisteys
  • 37 § ilman epäpuhtaudet
  • 41 § koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden käyttö
  • 48 § henkilöstötilat

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)

Valtioneuvoston päätös käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä (1409/1993)