Meluntorjuntaohjelma - Alasivu

Kuulonsuojaimilla ei voi vähentää melualtistusta, eivätkä ne siis kuulu meluntorjuntaohjelmaan. 

Kun työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon, työnantajan on laadittava ja toteutettava meluntorjuntaohjelma. Se on työnantajan suunnitelma siitä, miten ja mihin mennessä hän pyrkii vähentämään melulle altistumista. Tavoitteena on vähentää melualtistusta niin paljon, että se lopulta on vähemmän kuin ylempi toiminta-arvo.

Työnantajalla on siis oltava meluntorjuntaohjelma niin kauan kun yhdenkin työntekijän melulle altistuminen ylittää ylemmän toiminta-arvon. Ohjelma on saatettava ajan tasalle ainakin silloin, kun 

 • altistuminen arvioidaan uudelleen 
 • työpaikalla todetaan melusta aiheutunut kuulovamma 
 • käytettävissä on tilanteeseen sopivia uusia keinoja melualtistuksen vähentämiseksi.  

Meluntorjuntaohjelman pitää koskea kaikkia niitä työntekijöitä, joilla ylempi toiminta-arvo ylittyy. Ohjelmassa on oltava 

 • ne melulähteet, jotka aiheuttavat kunkin työntekijän merkittävimmät altistukset 
 • ne keinot, joilla työnantaja aikoo vähentää melualtistusta 
 • keinojen toteutuksen tavoiteaika ja mahdollisesti toteutuksen vastuuhenkilö. 

Meluntorjuntaohjelman laadinnassa huomioon otettavat melun vähentämiskeinot 

Melualtistusta voi vähentää vain laskemalla melutasoa työntekijän korvan kohdalla tai lyhentämällä sitä aikaa, jonka työntekijä on melussa. Meluntorjuntaohjelmaa varten työnantajan on ensiksi tunnistettava työtekijöiden työssä olevat tärkeimmät melulähteet, toisin sanoen ne työvaiheet, koneet ja laitteet sekä työkappaleet ja rakenteet, joista ääni tulee. Sen jälkeen hänen on kunkin tunnistetun melulähteen suhteen mietittävä, voiko 

 • työn tehdä vähemmän meluavalla menetelmällä 
 • työhön valita vähemmän meluavia työvälineitä 
 • melua vähentää kunnostamalla ja huoltamalla työvälineet tai laatimalla niille huolto- ja kunnossapito-ohjelma 
 • meluisat työt sijoittaa ja työntekijöiden työpisteet suunnitella niin, että työntekijöiden korviin tuleva melu vähenee 
 • melua vähentää opastamalla työn tekijät käyttämään työvälineitä oikein ja turvallisesti.

Työnantajan pitää myös arvioida, voiko työntekijän korviin tulevaa melua vähentää

 • vaimentamalla värähteleviä pintoja tai pienentämällä niiden pinta-alaa 
 • estämällä värähtelyjen eteneminen rakenteissa suuriin pintoihin 
 • koteloimalla äänilähteet kokonaan tai osittain 
 • sijoittamalla seinäkkeitä äänilähteen ja lähimmän työpisteen väliin 
 • rakentamalla koneen käyttäjille äänieristetty valvomo 
 • kiinnittämällä ääntä imevää ainetta melulähteen lähipintoihin tai tilan seiniin ja kattoon 
 • vastaäänellä. 

Työnantajan pitää selvittää myös, voiko

 • melun haittoja vähentää järjestämällä työ niin, että työntekijä on vähemmän aikaa melussa tai kauempana melulähteestä
 • työn suunnitella sellaiseksi, että työntekijä pääsee joksikin aikaa pois melusta.

Jos jokin näistä keinoista on käytännössä mahdollinen toteuttaa eikä tuota altistumisen aiheuttamaan haittaan nähden kohtuuttomia kustannuksia, työnantajan on otettava se meluntorjuntaohjelmaan. 

Meluntorjuntaohjelman tavoiteajat 

Työnantajan on määritettävä meluntorjuntaohjelmassa olevien keinojen toteuttamisen tavoiteajat meluriskien arvioinnin perusteella. Ohjelmassa olevat toimet pitää toteuttaa tavoiteaikoihin mennessä.