Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo - UUSI laki

Poikkeuslupa vapautukseen työvuoroluettelon laatimisesta

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo. Jos työvuoroluettelon laatiminen on työn poikkeuksellisen epäsäännöllisen luonteen vuoksi erittäin vaikeaa, työsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeusluvalla osittain tai kokonaan vapautuksen työvuoroluettelon laatimisesta.

Työsuojeluviranomainen tutkii kussakin yksittäistapauksessa missä laajuudessa vapautus työvuoroluettelon laatimisesta on tarpeellista myöntää. Jos työvuoroluetteloa ei ole mahdollista laatia täydellisenä, voi kuitenkin olla mahdollista kirjata esimerkiksi työn alkamisajat ja lepoajat tai pelkästään viikoittaisen vapaa-ajankohdan sisältävät työvuoroluettelot.

Hakeminen

Poikkeuslupaa työvuoroluettelon laatimisesta haetaan Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Yhteystiedot

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, on suositeltavaa käyttää aluehallintoviraston suojattua sähköpostiyhteyttä. Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä ainakin silloin, jos aineisto sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Suojattu sähköposti

Lomake (pdf): Hakemus: Poikkeuslupa työvuoroluettelon laatimisvelvollisuudesta poikkeamiseen

Asian ratkaiseminen edellyttää sitä, että luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta. Ellei edellä mainittua työntekijöiden edustajaa ole työpaikalla, kuulemismahdollisuus on varattava työsuojeluvaltuutetulle. Ellei työpaikalla ole työntekijöiden edustajaa, tulee kuulemismahdollisuus varata erikseen jokaiselle työntekijälle, jota hakemus koskee.

Poikkeusluvan jatkaminen

Mikäli työolosuhteet eivät luvan myöntämisen jälkeen ole olennaisesti muuttuneet, työnantaja ja luottamusmies tai muu työaikalain 36 §:ssä tarkoitettu työntekijöiden edustaja voivat sopia työvuoroluettelon laatimisesta myönnetyn vapautuksen jatkamisesta. Ennen 1.1.2020 myönnetyn määräaikaisen poikkeusluvan voimassaolon jatkamisesta osapuolet eivät kuitenkaan voi sopia. Tällöin vapautuksen jatkamiseksi on tehtävä uusi lupahakemus.

Tilanteissa, joissa luvan jatkaminen sopimalla on mahdollista, mutta sopimusta ei synny, työnantaja voi tehdä työsuojeluviranomaiselle uuden lupahakemuksen.

 

Yllä olevasta videosta voit katsoa lyhyen luennon työvuoroluettelosta ja poikkeusluvasta.

Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo - Lainsäädäntö - UUSI laki

 

Lainsäädäntö

Työaikalaki (872/2019)

  • 30 §  työvuoroluettelo
  • 36 § 3 mom. työntekijöiden edustaja
  • 39 §  poikkeuslupa

Luvat ja ilmoitukset - Työvuoroluettelo - Muualla tyosuojelu.fissä