Biologiset tekijät - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Biologisille tekijöille altistutaan useissa työympäristöissä. Eniten niille altistutaan maataloudessa, puunjalostusteollisuudessa, energiatuotannossa, jätteenkäsittelyssä, metalli- ja elintarviketeollisuudessa sekä terveyden ja sairaanhoidon töissä ja laboratoriotyössä. Altistumista voi tapahtua hengitysteitse sekä suun tai ihon kautta. Altistuminen saattaa aiheuttaa terveyshaittoja.

Biologisille tekijöille altistumista voi tapahtua

 • työssä, johon kuuluu työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä
 • työssä, johon ei tarkoituksellisesti kuulu työskentelyä biologisilla tekijöillä tai niiden käyttöä, mutta työ voi johtaa työntekijöiden altistumiseen.
Biologiset tekijät on jaettu neljään vaaraluokkaan.

Biologiset tekijät jaetaan asetuksen mukaan neljään vaaraluokkaan niiden vaarojen arviointia ja hallintaa varten. Vaaraluokan mukaisesti määräytyvät erilaiset valtioneuvoston asetuksen edellyttämät toimet, kuten torjuntakeinot, ennakkoilmoitukset ja terveystarkastuksen tarve. Työturvallisuuslaki ja biologisten tekijöiden asetus edellyttävät luetteloimaan vakavan vaaran tai vakavan sairauden aiheuttaville biologisille tekijöille työssä altistuneet työntekijät.

Keinot biologisten vaarojen vähentämiseksi

Jos toimintaan voi liittyä altistumista biologisille tekijöille, on työnantajan selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle sekä päätettävä tarvittavista toimista.

Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan vältettävä haitallisen biologisen tekijän käyttöä ja korvattava se käyttöoloiltaan vaarattomalla tai terveydelle vähemmän vaarallisella tekijällä.

Työntekijöiden opetus ja ohjaus

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat tietoa ja opastusta

 •  biologisten tekijöiden mahdollisista terveysvaaroista
 •  varotoimista altistumisen ehkäisemiseksi
 •  hygieniavaatimuksista
 •  suojainten ja suojavaatetuksen käytöstä
 •  toiminnasta vaaratilanteissa
 • vaaratilanteiden estämisestä.

Altistuneiden työntekijöiden luettelo ja tehtävät ilmoitukset

Työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka altistuvat vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille. Luetteloa on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta ja erikseen määritellyissä tapauksissa 40 vuotta.

Biologisille tekijöille altistuneiden työntekijöiden luetteloon tulee asetuksen mukaan merkitä seuraavat tiedot:

 1. altistuneen työntekijän nimi ja ammatti
 2. työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu
 3. tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa
 4. kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään ryhmään 2, 3 tai 4 luokiteltuja biologisia tekijöitä. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista.

Lisäksi työnantajan on viipymättä ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voisivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai sairauden.

Biologiset tekijät - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työpaikalla jokaisen henkilön pitää olla tietoinen työhön liittyvien biologisten tekijöiden vaaroista ja turvallisista työmenetelmistä.

Kun työpaikallasi on biologisia vaaratekijöitä, noudata työnantajan antamia ohjeita, neuvoja ja suojautumismenettelyjä. Jos olet epävarma tai et tiedä, kysy!

Muista ilmoittaa esimiehelle tai työsuojelusta vastuussa olevalle jokaisesta onnettomuus- tai vaaratilanteesta, johon liittyy biologisen tekijän käsittelyä.

Halutessasi sinulla on oikeus saada nähtäväksi itseäsi koskevat tiedot työnantajan pitämästä luettelosta työntekijöistä, jotka ovat altistuneet vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille.

Biologisille tekijöille altistuvien työntekijöiden on päästävä säännöllisesti työterveyshuollon terveystarkastuksiin. Huolehdi itsekin, että pääset säännöllisesti näihin tarkastuksiin. Huolehdi työterveyshuollon kanssa myös siitä, että saat tarpeelliset rokotukset.

Jos olet raskaana ja työhösi liittyy kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti taikka muu vastaava seikka, joka vaarantaa terveytesi tai sikiön terveyden, on sinut pyrittävä siirtämään muihin sopiviin tehtäviin, jollei vaaratekijää voida poistaa. Jos muita tehtäviä ei järjesty, selvitä oikeutesi erityisäitiysvapaaseen.

Biologiset tekijät - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Biologisiin tekijöihin liittyy erityinen sairastumisen vaara, joten yhteistyö työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä esimerkiksi tarvittavien rokotteiden hankkimiseksi. Työnantajan on lisäksi huomioitava raskaana olevat työntekijät.

Työantajalta vaadittavat altistumista vähentävät toimenpiteet määräytyvät sen mukaan, minkä vaaraluokan biologisille tekijöille työpaikalla on mahdollista altistua. 

Työnantajan toimet kaikissa työpaikoissa, joissa työntekijät voivat altistua biologisille tekijöille:

 • Tunnista, altistuvatko työntekijät työssään biologisille tekijöille.
 • Luokittele työpaikan biologinen tekijä sen aiheuttaman vaaran perusteella kuuluvaan ryhmään.
 • Tee vaarojen arviointi kaikesta toiminnasta, johon voi liittyä työntekijän altistuminen biologiselle tekijälle.

Työnantajan toimet työpaikoissa, joissa työntekijät voivat altistua biologisille tekijöille, jotka voivat aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaran tai vakavan vaaran:

 • Työnantajan pitää poistaa biologinen vaaratekijä, jos se on mahdollista. 
 • Suunnittele ja toteuta toimet vaarojen arvioinnissa todetun haitallisen biologisen tekijän korvaamiseksi tai vaarojen vähentämiseksi.
 • Tiedota ja anna opetusta työntekijöille työn biologisista vaaroista ja turvallisesta työskentelystä.
 • Pidä työterveyshuolto ajan tasalla ja huolehdi työntekijöiden terveystarkastuksista ja rokotuksista.
 • Pidä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä. 
 • Laadi kirjalliset ohjeet menettelytavoista 3 ja 4 ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelystä sekä vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle.
 • Tiedota työntekijöille sattuneista biologisiin tekijöihin liittyvistä onnettomuus- ja vaaratilanteista sekä niiden takia tehtävistä toimista. 
 • Ilmoita työsuojeluviranomaiselle kaikista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, jotka ovat voineet johtaa biologisen tekijän vapautumiseen ja jotka voisivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai sairauden ihmisille.
 • Tee työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, kun ensimmäistä kertaa käytetään ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä.
 • Perehdy valtioneuvoston asetukseen työntekijöiden suojelemisesta biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta (933/2017) ja asetusmuutokseen (747/2020), työturvallisuuslakiin (738/2002) 40 § ja 40 a § sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 46 b §.

Biologiset tekijät - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Biologiset tekijät - Sanasto

Sanasto

Biologinen tekijä Mikro-organismi, myös geneettisesti muunneltu, soluviljelmä tai ihmisissä elävä loinen, joka voi aiheuttaa tulehduksen, allergian tai myrkkyvaikutuksen.
Mikro-organismi Solumainen tai muu kuin solumainen mikrobiologinen rakenne, joka kykenee lisääntymään tai siirtämään perimää.
Soluviljelmä Monisoluisista organismeista peräisin olevien solujen kasvattaminen elatusalustalla.