Vapaaehtois- ja talkootyö - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Vapaaehtoistyöntekijälle pitää antaa tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä.

Vapaaehtoistyö tapahtuu henkilön omasta aloitteesta ja hänen halustaan. Esimerkiksi vanhainkodeissa vapaaehtoistyöntekijä voi avustaa vanhainkodin asukkaita ulkoilemisessa ja muissa askareissa. Vapaaehtoistyö voi liittyä myös vaikkapa harrastus- tai kansalaistoimintaan taikka elämänhallinnan tukemiseen.

Vapaaehtoistyöhön sovelletaan työturvallisuuslakia vain rajoitetusti. Työnantajan on kuitenkin huolehdittava siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa.

Vapaaehtoistyöstä tehdään sopimus

Vapaaehtoistyössä työntekijä ei ole tehnyt työnantajan kanssa työ- tai toimeksiantosopimusta, eikä ole virka- tai muussa palvelussuhteessa työnantajaan. Vapaaehtoistyöstä on kuitenkin oltava sopimus työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän kesken. Sopimus velvoittaa kumpaakin osapuolta huolehtimaan velvoitteistaan. Sopimuksen tulee olla henkilökohtainen ja se voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Muussa tapauksessa vapaaehtoistyöntekijän työ jää työturvallisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle.

Työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän velvollisuudet

Työnantaja on vastuussa myös vapaaehtoistyön työturvallisuudesta.

Työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle ja terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Työolosuhteiden sekä käytettävien koneiden ja laitteiden tulee täyttää työturvallisuussäädösten vaatimukset. Työnantajan on myös annettava tietoja työpaikan vaara- ja haittatekijöistä sekä opastusta koneiden ja laitteiden käytöstä. Lisäksi vapaaehtoistyöntekijän käyttöön on varattava tarvittavat henkilönsuojaimet ja annettava opastusta niiden käytöstä.

Vapaaehtoistyöntekijä on puolestaan velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita sekä käyttämään asianmukaisia henkilönsuojaimia ja apuvälineitä.

Talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin

Talkootyöllä tarkoitetaan korvauksetta tehtävää työtä ja sille on ominaista tietyn työvaiheen suorittaminen.

Talkootyö ei kuulu työturvallisuuslain piiriin. Talkootyössäkin on terveys- ja tapaturmavaaroja. Onnettomuuden sattuessa talkootyön organisoija tai toimeksiantaja voi joutua korvausvastuuseen vahingonkorvauslain perusteella. Talkoissakin suositellaan noudatettavaksi työturvallisuutta kuten vapaaehtoistyössäkin ja talkoolaiset on syytä vakuuttaa tapaturman varalta.

Vapaaehtois- ja talkootyö - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

  • 55 § vapaaehtoistyö

Vapaaehtois- ja talkootyö - Muualla verkossa