Vuokratyö - Vuokratyösuhteen vähimmäisehdot

Vuokratyössä työntekijältä ei saa periä välityspalkkioita.

Vuokrayritys sopii käyttäjäyrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Vuokrayritys on työntekijän työnantaja, mutta työ tehdään käyttäjäyrityksessä.

Työntekijä tekee työsopimuksen aina vuokrayrityksen kanssa. Työsuhteen ehdot määritellään yleensä kirjallisessa työsopimuksessa. Vuokratyöstä on säädetty erikseen, että työnantajan on annettava myös alle kuukauden pituisessa työsuhteessa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista, jos työntekijä sitä pyytää.

Vuokrayritys maksaa palkan ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajan velvoitteet, kuten työterveyshuollon järjestämisen. Käyttäjäyritys ohjaa ja valvoo työntekoa, joten se vastaa myös työntekijän työturvallisuudesta.

Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat työlainsäädäntöön tai työehtosopimukseen

Vuokrayrityksellä voi olla oma työehtosopimus. Jos sitä ei ole, vähimmäisehdot määräytyvät käyttäjäyrityksen soveltaman työehtosopimuksen mukaan.

Jos vuokratun työntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta, palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset. Muista kuin työehtosopimuksissa määrätyistä työehdoista työntekijä sopii työnantajan eli vuokrayrityksen kanssa. Vuokratyöntekijällä voi siten olla erilaiset työehdot kuin muilla käyttäjäyrityksessä työskentelevillä työntekijöillä (esim. erilainen lounas- tai puhelinetu).

Lomat ja eläke kertyvät vuokratyöstä normaalikäytännön mukaisesti. Vuokratyöntekijällä on oikeus perhevapaisiin.

Kun vuokratyöntekijä sairastuu

Vuokratyöntekijällä on työsopimuslakiin perustuva oikeus sairauslomaan.

Työsopimuslaissa ei ole erikseen vuokratyöntekijän sairauslomaa koskevia säädöksiä. Vuokratyössä siis sovelletaan sairausloman osalta samoja säädöksiä kuin muihinkin työsuhteisiin. Lisäksi työehtosopimuksissa voi olla tarkentavia määräyksiä sairauslomasta.

Vuokratyöntekijän on ilmoitettava sairastumisestaan aina työnantajalleen (vuokrayritys). Lisäksi sairastumisesta on hyvä ilmoittaa myös käyttäjäyritykselle, ellei ilmoittamistavasta ole sovittu muuta.

Työntekijällä on oikeus saada täysi sairausajan palkka yhdeksän päivän ajalta, jos työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden. Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada sairausaikana 50 prosenttia palkastaan.

Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus vain työsuhteen kestäessä. Jos vuokratyöntekijän määräaikainen työsuhde päättyy kesken sairausloman, myös palkanmaksu päättyy.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?