Lähetetty työntekijä - Pitkäkestoisen lähettämisen lisätyöehdot

Pitkäkestoisessa lähettämisessä tulee pakollisten työehtojen lisäksi soveltaa lisätyöehtoja. Lisätyöehdot perustuvat sovellettavaksi tulevan työehtosopimuksen määräyksiin. Lisäksi sovellettavaksi tulee eräitä vuosilomalain ja erityislakien säännöksiä, jotka eivät koske tavallisia lähettämistilanteita.  

Lisätyöehdot

Suomessa lisäehdot tarkoittavat sellaisia yleissitovan työehtosopimuksen tai muun lähettävää yritystä sitovan työehtosopimuksen ehtoja, joita sovellettaisiin työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevien määräysten lisäksi lukuun ottamatta työsuhteen solmimista, päättämistä, kilpailukieltoa ja ammatillisia lisäeläkkeitä koskevia määräyksiä.

Työehtosopimuksiin perustuvat lisätyöehdot liittyvät useimmiten palkallisiin poissaoloihin, kuten työntekijän 50-vuotispäivä, lähiomaisen hautajaispäivä, palvelusvuosilisät ja sairausajan palkanmaksuvelvoitteet. Lisätyöehdot tulee selvittää tapauskohtaisesti työsuhteessa sovellettavaksi tulevan työehtosopimuksen perusteella. 

Huomioon tulee erityisesti ottaa seuraavat mahdolliset määräykset, joiden ansainta riippuu aikarajoista tai työsuhteen kestosta, kuten:

  • henkilökohtaisen palkanosan määrittelystä
  • palkallisista merkkipäivistä
  • vuosiloman ansainnasta ja loma-ajan palkasta
  • lomakorvauksesta ja lomaltapaluurahasta
  • ateriakorvauksesta
  • työkokemuslisistä
  • sairausajan palkanmaksusta ja
  • äitiys- ja isyysvapaan palkan maksusta.

Myös muut mahdolliset määräykset erilaisista lisistä ja korvauksista, joilla on merkitystä lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi, tulee huomioida. 

Vuosiloma, itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä

Pitkäkestoisessa lähettämisessä sovelletaan lisäksi vuosilomalain säännöksiä vuosiloman antamisesta sekä itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annettua lakia ja vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annettua lakia. 

Itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain mukaan töiden keskeyttämisestä huolimatta on työntekijälle maksettava itsenäisyyspäivältä, jos se muuten olisi ollut työpäivä, täyttä työpäivää vastaava palkka. 

Vapunpäivän ja arkipyhien palkallisuus määräytyy työhön soveltuvien työehtosopimusten määräysten perusteella.