Julkaisut - Valvontaohjeet

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille vuosittain ohjeita työsuojeluvalvonnasta. Valvontaohjeiden tarkoitus on yhdenmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelutarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Ohjeet on tarkoitettu koko työsuojeluhallinnolle, erityisesti työsuojelutarkastajille.

Yleinen valvontaohje

Ohje työsuojelun valvonnasta ja toimivallan käytöstä (pdf, 2021)

Ohjeessa käsitellään työsuojelun valvonta yleisesti. Ohjeessa käsitellään tarkastajan toimintaa ja tarkastuksia, tarkastuskertomuksia, työnantajalle ja muille tahoille annettuja velvoitteita sekä niiden noudattamisen seurantaa. Lisäksi ohjeessa käsitellään työsuojeluviranomaisen toimivallan käyttöä ja toimintaa työrikosasioissa. Ohje on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi.
 

Alla on listattu muut valvontaohjeet julkaisujärjestyksessä uusimmasta alkaen.

Psykososiaalisen työkuormituksen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 3/2023

Ohjeessa esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan psykososiaalista työkuormitusta viranomaisaloitteisen tarkastuksen yhteydessä tai asiakkaan aloitteesta.

Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Ohjeessa kuvataan tarkastustoimintaa, tarkastuskertomuksen sisältöä, velvoitteita työnantajalle ja velvoitteiden noudattamisen seurantaa.

Yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2023

Ohjeessa yhdenvertaisuuden ja syrjinnän valvonnasta esitetään mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan yhdenvertaisuutta ja työsyrjintää. Työsyrjintää valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä.

Ohjeessa kuvataan työsuojeluvalvonnan toimintaperiaatteita, mitä asioita tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa, kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan sekä yhteistyötä ja asiantuntijatoimintaa muiden toimijoiden kanssa.

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2023

Ohjeessa käsitellään häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun valvontaa. Häirintää ja epäasiallista kohtelua valvotaan asiakkaan aloitteesta tai viranomaisaloitteisen työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Ohjeessa käytetään sanaa häirintä kuvaamaan työturvallisuuslain tarkoittamaa terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa häirinnän valtakunnallista työsuojeluvalvontaa ja lisätä valvonnan läpinäkyvyyttä. Ohjeella pyritään selkeyttämään työsuojeluviranomaisen valvontaroolia ja menettelytapoja työsuojeluhallinnon sisällä ja asiakkaille. Tavoitteena on, että asiakas saa tietoa työsuojeluviranomaisen toimintamahdollisuuksista ja -velvollisuuksista ja häirintäasian käsittelytavasta.

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2022

Ohjeessa ulkomaisen työvoiman valvonnasta esitetään, mitä tarkastajan tulee tarkastaa kun valvotaan ulkomaisen työvoiman käyttöä Suomessa. Ulkomaalaisella työntekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. Ulkomaisen työvoiman valvonnassa valvotaan työnteko-oikeutta, työntekijään sovellettavia työehtoja ja työolosuhteita koskevia säädöksiä.

Ohjeessa kuvataan, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Työsuhdeasioiden valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2022

Ohjeessa työsuhdeasioiden valvonnasta esitetään, mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan työsuhdeasioita koskevia säännöksiä.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Kemiallisten tekijöiden valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2/2020

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään, mitä työsuojeluvalvonnassa huomioidaan, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista.

Ohjeessa kemiallisten tekijöiden valvonnasta esitetään työsuojeluvalvonnassa huomioitavat asiat, kun tarkastaja valvoo kemiallisia tekijöitä koskevan lainsäädännön noudattamista. Ohjeessa määritellään kemialliset tekijät ja kuvataan yleisellä tasolla, mitä asioita työsuojelutarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan. Tarkastaja arvioi työpaikkaa aina kokonaisuutena. Tämä ohje on tarkastajalle viitteellinen apuväline avuksi tarkastuksen tekemisessä.

Fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2020 (pdf)

Ohjeessa fyysisen väkivallan ja sen uhan valvonnasta esitetään, mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun tarkastuksen päätavoite on fyysisen väkivallan uhan torjunta.

Ohjeessa kuvataan väkivallan tai sen uhan tunnusmerkkejä, mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Työterveyshuollon järjestämisen valvonta

Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2019 (pdf)

Ohjeessa työterveyshuollon järjestämisen valvonnasta esitetään, mitä tarkastajan tulee tarkastaa, kun valvotaan työnantajan lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisvelvollisuutta. Valvonnalla varmistetaan, että työnantaja on lainsäädännön edellyttämällä tavalla järjestänyt työterveyshuollon, toteuttanut työterveyshuollon sekä toiminut yhteistyössä työpaikan henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Ohjeessa kuvataan mitä asioita tarkastuksella tarkastetaan, mitä velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.