Tarkastettavat koneet ja laitteet

Koneiksi on määritelty valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta (koneasetus) seuraavat tekniset laitteet: koneet, vaihdettavat laitteet, turvakomponentit, nostoapuvälineet, nostoketjut, -köydet ja vyöt, nivelakselit.

Koneasetusta ei sovelleta tiettyihin laitteisiin, vaikka ne ovat määritelmien mukaan koneita. Tällaisia laitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • koneen varaosiksi tarkoitetut alkuperäisen koneen valmistajan toimittamat turvakomponentit
 • tivolien ja huvipuistojen erikoiskoneet
 • ydintekniset koneet, joiden vika voi aiheuttaa radioaktiivisia päästöjä
 • aseet, myös ampuma-aseet
 • tietyt kulkuneuvot (mutta niihin kiinnitetyt koneet kuuluvat soveltamisalaan)
 • merialukset ja liikkuvat avomeriyksiköt ja niihin kiinnitetyt koneet
 • erityisesti sotilaiden ja poliisin käyttöön tehdyt koneet
 • tilapäiseen laboratoriokäyttöön tutkimusta varten tehdyt erityiskoneet
 • kaivoskuiluissa käytettävät nostokoneet
 • esiintyjien siirtämiseen taiteellisen esityksen aikana käytettävät koneet
 • tietyt pienjännitedirektiivin 2006/95/EY soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkatuotteet, esimerkiksi tavalliset toimistokoneet
 • tietyt suurjännitelaitteet
 • lelut, henkilönsuojaimet, lääkinnälliset laitteet, hissit, henkilöitä kuljettavat köysiratalaitteistot.

Osittain valmiit koneet

Osittain valmis kone on muuten kuin kone, mutta ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa, esimerkiksi valmistamaan jotain tuotetta tai siirtämään esineitä tai aineita. Muun muassa voimansiirtojärjestelmä ja ilman ohjausjärjestelmää toimitettu kone ovat tässä tarkoitettuja osittain valmiita koneita. Tällainen kone on tarkoitettu yhdistettäväksi toisiin laitteisiin niin, että saadaan aikaan kone, jolla on jokin käyttötarkoitus. Osittain valmista konetta ei CE-merkitä.

Osittain valmiin koneen valmistajan on varmistettava samaan tapaan kuin koneen valmistajankin, että osittain valmiista koneesta on käytettävissä asiaankuuluvat tekniset asiakirjat. Niiden avulla valmistaja osoittaa, että osittain valmis kone täyttää ne vaatimukset, joiden valmistaja ilmoittaa täyttyvän.

Lisäksi valmistajan on laadittava osittain valmiiseen koneeseen liittämisvakuutus ja kokoonpano-ohjeet.

Työhön tarkoitetut ulkona käytettävät laitteet

Työsuojeluviranomaiset valvovat myös sitä, että työkäyttöön tarkoitetuissa laitteissa noudatetaan ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä annettuja vaatimuksia.

Jos valvonnassa havaitaan säännösten vastaisia laitteita, työsuojelun vastuualue ilmoittaa asiasta asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Tämä siirtää asian ympäristöministeriön käsiteltäväksi.

Ulkona käytettävien laitteiden valmistajan on laadittava laitetta koskeva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä laitteeseen CE-merkintä ja merkintä laitteen taatusta äänitehotasosta.

Käyttöohjeesta pitää käydä ilmi laitetyypin mitattu ja taattu äänitehotaso ja se, millä menettelyllä vaatimustenmukaisuus on arvioitu. Lisäksi tiettyjen laitteiden taatulle äänitehotasolle on asetettu raja-arvo, jota ei saa ylittää.

Työkäyttöön tarkoitetut laserlaitteet

Valtioneuvoston asetuksessa laserlaitteista ja niiden tarkastamisesta säädetään vaatimuksista, jotka koskevat tiettyjä työkäyttöön tarkoitettuja paristo- ja akkukäyttöisiä laserlaitteita, ja määritellään laserien turvallisuusluokat. Asetus ei koske tiettyjä laserlaitteita, jotka hankitaan poliisin, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käyttöön, eikä sitä sovelleta laserlaitteeseen, joka on

 • koneen osana
 • pienjännitelaitteessa
 • terveydenhuollon laitteessa
 • telelaitteessa.

Kuluttajille tarkoitetuista laserlaitteista ja leluista on muualla omat määräykset.

Työsuojeluviranomaiset valvovat asetuksen soveltamisalaan kuuluvien laserlaitteiden myyntiä ja käyttöön ottamista. Asetuksen keskeinen vaatimus on, että turvallisuusluokkien 2, 2M, 3R, 3B ja 4 laitteet on tyyppitarkastettava ennen myyntiin asettamista, toiselle luovuttamista tai käyttöön ottamista.

Siksi valvonnassa varmistetaan, että laserlaitteen mukana ovat todistus tyyppitarkastuksesta ja laitteen turvallisen käytön kannalta tarpeelliset ohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Itse laitteesta puolestaan tarkastetaan merkintä, josta on käytävä ilmi laitteen turvallisuusluokka ja tiedot tyyppitarkastuksesta. Muissa kuin luokan 1 laitteissa on myös oltava säteilystä varoittava kuva- ja tekstikilpi. Lisäksi lasersäteen lähtöaukko on osoitettava merkinnällä.

Muut työkäyttöön tarkoitetut laitteet

Lain mukaan myös työnantajille asetetaan velvoitteita: Eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta koskevassa laissa asetetaan velvollisuuksia myös muiden laitteiden kuin koneiden, henkilönsuojainten ja laserlaitteiden valmistajille, maahantuojille, myyjille ja muille henkilöille, jotka luovuttavat työkäyttöön tarkoitetun teknisen laitteen myyntiin tai käyttöön. Velvollisuudet koskevat myös työnantajia, jotka valmistavat omien työntekijöiden käyttöön tällaisen laitteen. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin laitteisiin, joiden markkinoinnista tai käyttöönotosta on annettu määräyksiä muualla lainsäädännössä.

Teknisen laitteen rakenteen, varusteiden ja muiden ominaisuuksien on sovelluttava tarkoitettuun käyttöön, eikä tekninen laite saa tällaisessa käytössä aiheuttaa haittaa terveydelle tai tapaturmavaaraa.

Muiden teknisten laitteiden kuin koneiden ja henkilönsuojainten valmistamiseen, myyntiin ja käyttöönottoon liittyvät asiat tulevat työsuojeluviranomaisen käsiteltäviksi satunnaisesti, yleensä työtapaturmien vuoksi tehtävissä tarkastuksissa. Ennen vaatimustenmukaisuuden selvittämistä työsuojeluviranomainen selvittää, kuuluuko laite jonkin muun viranomaisen valvontaan.