Vuosiloma - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Vuosilomaa koskevat määräykset ovat vuosilomalaissa. Tämän lisäksi työehtosopimuksissa voi olla tarkentavia määräyksiä vuosiloman ja sen ajalta maksettavien palkan tai korvauksen määräytymisestä.

Vuosilomapäivien kertymä lasketaan lomanmääräytymisvuodelta, joka on 1.4.–31.3. Jos työsuhde on 31.3. kestänyt alle vuoden, työntekijällä on oikeus saada lomaa kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on 31.3. mennessä jatkunut keskeytymättä vuoden, on työntekijällä oikeus saada lomaa kaksi ja puoli päivää kultakin täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta. Esimerkiksi jos työsuhde on alkanut 1.4. tai huhtikuun ensimmäisenä työpäivänä, työntekijä ansaitsee heti työsuhteen ensimmäisenä vuonna kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomamääräytymiskuukaudelta.

Työsuhteen katsotaan lomapäiviä laskettaessa jatkuneen yhdenjaksoisena silloin, jos on tehty useita peräkkäisiä keskeytymättömänä tai vain lyhyin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia.

Suurin osa vuosilomasta pidetään lomakaudella 2.5.–30.9. Loput lomapäivät voi joko pitää lomakauden ulkopuolella, tai mikäli niin on sovittu, siirtää myöhemmin pidettäväksi. Vuosiloman aikana maksetaan vuosilomapalkkaa.

Työntekijälle ei kerry vuosilomaa osa-aikatyössä, jos työtä on joko alle 14 päivää tai alle 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Tällöin työntekijällä on kuitenkin oikeus vapaaseen ja siitä maksettavaan lomakorvaukseen.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosilomapalkkaa vastaava lomakorvaus. Lomakorvaus maksetaan ajalta, jolta työntekijä ei siihen mennessä ole saanut kertyneistä vuosilomapäivistä lomaa, lomapalkkaa tai lomakorvausta.

Vuosiloma - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työstä kertyy vuosilomaa, jos työtä on vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kalenterikuukaudessa. Sinulla on oikeus esittää oma toiveesi vuosiloman ajankohdasta, ja työnantajan tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida tämä. Työnantaja voi kuitenkin määrätä, milloin vuosiloma pidetään.

Työnantajan pitää sijoittaa lomastasi 24 arkipäivää lomakaudelle, joka on 2.5.–30.9. Tämä vuosiloman kesälomaosuus pitää lähtökohtaisesti saada yhdenjaksoisena ellei toisin sovita työnantajan ja työntekijän välillä. Lomasta 12 arkipäivää ylittävä osa voidaan jakaa pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa, jos jakaminen on välttämätöntä työn käynnissä pitämiseksi. 

Jos loman antaminen lomakaudella aiheuttaa kausiluonteisessa työssä olennaisia vaikeuksia työnantajan toiminnalle, kesäloma voidaan antaa lomakauden ulkopuolella saman kalenterivuoden aikana.

Työnantajan pitää kohdella työntekijöitä tasapuolisesti vuosilomaa määrätessään. Työnantajan on ilmoitettava loman ajankohta viimeistään kuukautta (poikkeustapauksessa kahta viikkoa) ennen loman alkamista. Loman ajalta sinulla on oikeus saada palkkaa, joka lasketaan vuosilomalaissa ja työssäsi sovellettavassa työehtosopimuksessa määritellyillä laskentaperusteilla.

Jos olet osa-aikatyössä, jossa työpäiviä tai tunteja on kuukaudessa alle vuosilomalaissa asetettujen rajojen, sinulle kertyy vapaata. Vapaan ajalta et saa palkkaa, mutta saat lomakorvausta.

Jos työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus saada lomakorvausta pitämättä jääneestä lomasta tai vapaasta.

Aloita lomasi ja palaa lomalta takaisin töihin työnantajan ilmoituksen mukaisesti. Tarkista maksetun lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus palkkalaskelmasta tai lomapalkkalaskelmasta.

Jos sairastut ennen sovitun loman aloittamista tai vuosiloman aikana, ilmoita siitä viipymättä työnantajalle, sillä voit pyytää työnantajaa siirtämään lomajakson myöhemmälle ajankohdalle. Jos sairastut vuosiloman aikana, sinulla on oikeus loman siirtoon vasta mahdollisten omavastuupäivien jälkeen. Omavastuu koskee yli neljän viikon vuosilomaa ja omavastuupäiviä on korkeintaan kuusi. Omavastuupäivät eivät siten saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Toimita työnantajalle todistus työkyvyttömyydestäsi työpaikalla sovitun käytännön mukaisesti. Et saa oma-aloitteisesti jatkaa lomaa sairausaikaa vastaavalla määrällä, vaan työnantaja määrää uuden loma-ajankohdan.

Työnantajan pitää antaa sinulle lomapalkan maksamisen yhteydessä lomapalkkalaskelma. Siitä pitää ilmetä lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Vuosiloma - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajalleen periaatteet, joita noudatetaan työpaikalla yleisesti vuosiloman antamisessa. Tällaisia voivat olla muun muassa seuraavat kysymykset:

  • Pidetäänkö kaikkien työntekijöiden lomat samanaikaisesti vai porrastettuina lomakauden eri kuukausille?
  • Onko työpaikalla käytössä työntekijöiden kesken vuorottelu; sijoitetaanko lomat eri vuosina eri kesälomakuukausille?
  • Voiko osan lomasta säästää pidettäväksi myöhempinä vuosina?
  • Miten vuosiloman pitämisestä sovitaan?

Vuosilomalaissa on määritelty ne vuosiloman pitämiseen liittyvät asiat, joista työntekijä ja työnantaja voivat sopia. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Loman pitämisestä voidaan sopia, että

  • työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa
  • vuosiloma sijoitetaan ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua
  • 12 arkipäivää ylittävä loman osa pidetään viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä
  • työsuhteen päättymiseen mennessä ansaittava vuosiloma pidetään työsuhteen aikana
  • 24 arkipäivää ylittävä vuosiloman osa pidetään lyhennettynä työaikana (vain työntekijän aloitteesta)
  • 18 päivää ylittävä osa vuosilomasta säästetään myöhempään ajankohtaan (säästövapaa).
Työnantajan pitää kuulla työntekijöiden lomatoiveet ja ilmoittaa lomasta ajoissa.

Ennen loman määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipide loman ajankohdasta. Loman ajankohdasta tulee ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos kuukauden ilmoitusaikaa ei voida noudattaa, tulee loman aloittamisesta ilmoittaa viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Työnantaja antaa lomapalkkalaskelman ja pitää vuosilomakirjanpitoa

Lomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä. Työnantajan tulee huomioida myös työehtosopimuksen määräykset esimerkiksi lomarahasta.

Lomapalkan tai lomakorvauksen maksamisen yhteydessä työnantajan tulee antaa työntekijälle laskelma, josta käy ilmi lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa työntekijöidensä vuosilomista, niitä täydentävistä lisävapaapäivistä ja säästövapaista sekä vuosilomalain perusteella määräytyvistä palkoista ja korvauksista. Vuosilomakirjanpidosta on käytävä ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat, lisävapaapäivien määrä ja ajankohdat sekä vuosilomapalkkojen ja -korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet. Työntekijälle on annettava selvitys vuosilomakirjanpidosta, jos tämä sellaista pyytää.

Vuosilomapalkan laskemisessa voi käyttää apuna lomaketta Vuosilomapalkka- ja vuosilomakorvauslaskelma (pdf, 53 kt).

Vuosiloma - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO 2005:61) käsittelee työntekijän oikeutta saada lomakorvausta.

Vuosiloma - Muualla verkossa

Vuosiloma - Sanasto

Sanasto

Lomanmääräytymisvuosi Ajanjakso 1.4.–31.3. Tältä ajalta lasketaan vuosittain vuosilomapäivien kertyminen.
Lomakausi Ajanjakso 2.5.–30.9. Tänä aikana on annettava kesäloma.
Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi, jonka aikana työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työssä vähintään 14 päivää tai 35 tuntia. Mukaan lasketaan myös lain mukainen työssäolon veroinen aika. Mikäli työajasta ei ole sovittu, laskentasäännön määrää se millaiseksi työaika on vakiintuneesti muodostunut. Sääntöjä sovelletaan rinnakkain ainoastaan jos työsuhteen ehdot muuttuvat pysyvästi kesken lomanmääräytymisvuoden siten, että siirrytään 14 päivän ansaintasäännöstä 35 tunnin kuukausityötunnin ansaintasääntöön tai päinvastoin.
Työssäolon veroinen aika Työstä poissaoloaika, jolloin työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan sekä ne vuosilomalain 7. pykälässä luetellut työpäivät tai tunnit, jolloin työntekijä on työsuhteen aikana estynyt tekemästä työtä.
Lomaoikeus Kuinka monta vuosilomapäivää työntekijälle kertyy työkuukauden aikana.
Vuosilomapalkka Loman ajalta maksettava palkka.
Lomaraha Työehtosopimuksissa sovittu lisä (esim. 50 % lomapalkasta), joka maksetaan yleensä kesäloman yhteydessä.
Säästövapaa Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa säästävänsä 24 lomapäivää ylittävän osan lomastaan pidettäväksi tulevina vuosina.
Lomapalkkalaskelma Lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.
Vuosilomakirjanpito Sisältää vuosilomien pituudet ja ajankohdat, lisävapaapäivien määrän ja ajankohdat sekä vuosilomapalkkojen ja -korvausten suuruus ja niiden määräytymisen perusteet.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?