Työsopimus - Työsopimuksen kesto

Lähtökohtaisesti työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi, ellei sitä ole perustellusta syystä tarve tehdä määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Sen sijaan työntekijän aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle ei tarvitse olla mitään erikseen mainittavaa perustetta.

Työnantajan tulee huomioida useiden peräkkäisten määräaikaisten työsopimusten vaikutus työsuhde-etuuksien määräytymiseen. Työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty määräaikaisia työsopimuksia,

  • joita on useita peräkkäin
  • jotka ovat jatkuneet keskeytymättöminä
  • jotka ovat jatkuneet vain lyhytaikaisin keskeytyksin.

Työnantajan aloitteesta tapahtuvia toistuvia määräaikaisia työsopimuksia ei voi käyttää silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä, yhteen laskettu kesto ja niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Työnantajan aloitteesta tehtävälle määräaikaiselle työsopimukselle tulee olla perusteltu syy.

Mikä voi olla määräaikaisuuden peruste?

Perusteena työnantajan aloitteesta tehtävään määräaikaiseen työsopimukseen voi olla esimerkiksi

  • sijaisuus
  • määräaikainen projekti
  • kertaluontoinen työsuoritus
  • työn kausiluonteisuus
  • oppilaitoksen harjoitteluaika
  • oppisopimuksen määräaika
  • jokin muu työnantajan toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä seikka, joka edellyttää määräaikaisuutta.

Pitkäaikaistyöttömän korkeintaan vuoden määräaikaisuus ei vaadi perustetta

Työnantaja voi palkata pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä korkeintaan vuodeksi. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös useammasta vuotta lyhemmästä työsopimuksesta. Sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kaksi kertaa. Sopimusten yhteenlaskettu kesto saa olla korkeintaan yhden vuoden mittainen.

Pitkäaikaistyöttömänä pidetään henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden ajan työtön työnhakija. Tänä aikana hänellä on saanut olla enintään kahden viikon pituinen työ- tai virkasuhde.

Työpaikalla tulee käydä vuoropuhelua osa-aikaisen ja määräaikaisen työntekijän aseman parantamisesta

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikoistaan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käytännön mukaisesti varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on samat mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä. Käyttäjäyrityksen on ilmoitettava vapautuvista työpaikoista vastaavin tavoin myös vuokraamilleen työntekijöille.

Työnantajan on osa-aikaisen tai määräaikaisen työntekijän pyynnöstä annettava perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää työsopimuksessa sovittua säännöllistä työaikaa tai työsopimuksen kestoaikaa. Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä. Vastaukselle ei ole asetettu muotovaatimuksia.

Jos työnantajan työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti enintään 250, vastaus voidaan kuitenkin antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä, ja pyynnön toistuessa vastaus voidaan antaa suullisesti, jos vastauksen perustelut eivät ole muuttuneet edellisen vastauksen jälkeen.

Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole, jos työntekijä on työskennellyt työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan tai työntekijän edellisestä pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. Myöskään suullista selvitystä ei tarvitse näissä tilanteissa antaa.