Fyysinen kuormitus - Käsin tehtävät nostot ja siirrot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot ovat riski terveydelle ja työkyvylle

Työvaiheet tulee ensisijaisesti järjestää siten, että käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei tarvitse tehdä ollenkaan, vaan ne korvataan teknisillä ratkaisuilla. Tämä ei ole aina kuitenkaan mahdollista, vaan työpaikoilla joudutaan tekemään myös käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja.

Nostaminen kuormittaa.

Raskaasta työstä johtuva fyysinen kuormitus lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaaraa ja voi aiheuttaa lisäksi hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormittumista. Taakkojen käsittelystä aiheutuu myös tapaturmia. Raskas fyysinen työ on lisäksi usein osasyynä ennenaikaiseen eläköitymiseen.

Lainsäädännössä ei ole määritelty kilorajoja nostettavan taakan painolle. Taakkojen käsittelyn aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät tulee aina arvioida kokonaisuutena, sillä paino on vain yksi osatekijä. 

Kuormittumiseen vaikuttavat

 • taakan paino ja muoto
 • taakasta saatavan otteen pitävyys
 • taakan sijainti suhteessa vartaloon
 • vartalon asento noston aikana
 • nostojen ja toistojen määrä
 • siirtomatkan pituus
 • työympäristö
 • työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet.

Nostot on suunniteltava huolellisesti

Nostotyön aiheuttamaa haitallista kuormitusta voidaan vähentää suunnittelemalla työtilat, työvälineet ja työmenetelmät hyvin. Parhaassa tapauksessa nostot ja siirrot voidaan kokonaan välttää tai ainakin niitä voidaan vähentää. 

 • Mikäli nostoja ei voida välttää, tulee käyttää nosto- ja siirtolaitteita ja apuvälineitä. Erityisesti tämä on huomioitava silloin kun taakka ovat painavia, suuria tai hankalasti käsiteltäviä.
 • Työ tulisi suunnitella siten, että taakkoja joudutaan siirtämään mahdollisimman lyhyitä matkoja. 
 • Työpisteet on suunniteltava ja mitoitettava niin, että nostotyö sisältää mahdollisimman vähän kumartelua, kurottelua ja vartalon kiertoja. 
 • Erityisesti hartian yläpuolisia ja lattiatasolta alkavia tai sinne päättyviä nostoja tulee välttää. 
 • Hankalia työasentoja nostojen aikana vähentävät esimerkiksi työpisteen säädettävyys, nostopöydät tai pinoamisvaunut. 
 • Jotta taakkoja olisi helppo käsitellä, pitää myös kädensijojen olla oikein sijoitettuja, oikean muotoisia, pitäviä ja tilavia.
 • Työnantajan on selvitettävä, voiko taakan fyysisiä ominaisuuksia muuttaa ja tällä parantaa esimerkiksi otteen pitävyyttä. 

Aina käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida välttää tai keventää apuvälinein. Tällöin työnantajan on varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi opetusta ja ohjausta taakkojen turvallisesta käsittelystä.

Nostoissa huomioitava haitta- ja vaaratekijät

Työnantajan tulee arvioida ja seurata nostotyöstä aiheutuvaa kuormitusta. Haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnissa ja työntekijöiden opastuksessa voi käyttää apuna työterveyshuollon asiantuntijoita. 

Työympäristö vaikuttaa taakkojen käsittelyn turvallisuuteen. Työympäristö voi lisätä tapaturman vaaraa. Huolehdi sen vuoksi, jos se on mahdollista, että kulkutiet ovat riittävän leveät ja tasaiset eikä lattia ole liukas. Myös työympäristön riittävä valaistus parantaa turvallisuutta ja sopiva lämpötila vähentää kuormitusta. Lämpöolosuhteet lisäävät työn kuormittavuutta. Kylmätyössä fyysinen kuormitus korostuu ja tapaturmariski kasvaa. 

Haitta- ja vaaratekijän syntyyn vaikuttavat niin ikään työntekijän ikä, lihasvoima ja työkokemus. Kuormittavuuden kokemukset eivät ole kaikille yhteneväiset samassakaan työssä. Oikeiden nostotekniikoiden opastamisella voidaan kuitenkin vähentää työn kuormittavuutta merkittävästi.

Apuvälineen on oltava työhön sopiva

Oikein valittu apuväline nopeuttaa ja sujuvoittaa työtä. 

Nostolaitteiden ja apuvälineiden pitää sopia kyseiseen työhön ja taakkaan. Laitteiden ja apuvälineiden käyttöohjeista voi varmistaa, mihin tarkoitukseen niitä on suunniteltu käytettävän. Parhaita työvälineitä ovat sellaiset, jotka eivät hidasta tai vaikeuta työn tekemistä. Mikäli työntekijät kokevat apuvälineiden käytön hankalaksi, välineet jäävät usein käyttämättä. Apuvälineitä kehitetään jatkuvasti ja kannattaakin aina varmistaa, mitä uusia apuvälineitä on saatavilla. 

Työntekijöiden tulee saada opastusta oikeiden apuvälineiden valintaan ja käyttämiseen. Mikäli apuvälineitä ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista käyttää, työntekijöille on näytettävä oikeat ja turvallisimmat nostotekniikat. Tarvittaessa työ tulee tehdä parityöskentelynä tai useamman työntekijän toimesta.

Fyysinen kuormitus - Nostot käsin - Muualla tyosuojelu fi:ssa