Työterveyshuolto - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työterveyshuolto tukee työntekijän työkykyä koko työuran ajan.

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille. Työnantaja, työpaikan henkilöstön edustaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja suunnittelevat yhdessä työpaikan tarpeisiin perustuvan työterveyshuollon sisällön ja toimet. He myös seuraavat ja arvioivat työterveyshuollon toimivuutta ja toteutumista.

Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on

 • terveellinen ja turvallinen työympäristö
 • työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen
 • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja on järjestänyt ja toteuttanut lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut.

Työterveyshuolto - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnantajan on järjestettävä lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto, vaikka palveluksessa olisi vain yksi työntekijä. Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.

Selvitä työnantajaltasi ainakin seuraavat työterveyshuoltoon liittyvät asiat:

 • mistä työterveyshuollon sopimus löytyy työpaikallasi 
 • mitä palveluita työpaikkasi työterveyshuolto sisältää ja missä asioissa voit käyttää työterveyshuollon palveluita
 • missä työterveyshuollon toimipaikoissa voit asioida ja voiko palveluja käyttää työajan ulkopuolella (esim. viikonloppuna)
 • kuka on työpaikkasi työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri.

Työterveyshuolto seuraa ennalta terveydentilaasi riskityössä terveystarkastuksin

Työnantajalla on lain edellyttämä velvollisuus järjestää säännölliset terveystarkastukset työterveyshuollossa, jos työssäsi on säädöksissä määriteltyä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia tekijöitä (esimerkiksi melua, jauhopölyä tai liuottimia) tai muita terveydellisiä riskejä. Työntekijänä sinulla on velvollisuus osallistua lakisääteisiin terveystarkastuksiin.

Jos työhösi sisältyy erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavia tekijöitä, työterveyshuollossa tehdään sinulle työtä aloittaessasi terveystarkastus. Siinä selvitetään, onko sinulla sellaista terveydellistä tekijää, sairautta tai erityistä herkkyyttä, joka

 • saattaisi pahentua työssä
 • edellyttää erityistä suojautumista työhön liittyviltä vaaroilta ja haitoilta
 • estää sinua aloittamasta kyseistä työtä.

Määräajoin tehtävillä terveystarkastuksilla työterveyshuolto arvioi ja suunnittelee, miten työkykyäsi ylläpidetään ja tuetaan työuran kaikissa vaiheissa.  

Tarvittaessa terveydentilaasi ja työkykyäsi seurataan mittauksilla, testeillä tai laboratoriotutkimuksilla. Työterveyshuolto antaa sinulle ohjausta työsi terveysvaaroista ja oman terveytesi edistämisestä.

Terveystarkastukset tunnistetun terveysvaaran selvittämiseksi

Työterveyshuollon tulee tehdä terveystarkastus myös silloin, kun työstäsi epäillään aiheutuvan vaaraa terveydelle esimerkiksi yksipuolisen fyysisen kuormittumisen tai psykososiaalisen ylikuormittumisen vuoksi. Voit myös itse perustellusta syystä pyytää työterveyshuollosta terveystarkastusta, jossa selvitetään henkilökohtainen työkuormituksesi.

Terveystarkastuksilla voidaan lisäksi tukea päihdeongelman varhaista tunnistamista ja ehkäisemistä sekä hoidon tai tuen piiriin ohjaamista.

Työntekijänä olet velvollinen osallistumaan työnantajan perustellusti osoittamiin työterveyshuollon terveystarkastuksiin.

Työterveysneuvottelut työkyvyn tukena 

Jos työkyvyssäsi esiintyy ongelmia, voidaan tilanteen vuoksi järjestää työterveysneuvottelu työkykyisyytesi selvittämiseksi ja työssä jatkamisen tukemiseksi. Työterveysneuvotteluun osallistuvat sinun lisäksesi työnantaja ja työterveyshuollon edustajat.

Työterveyshuolto - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto

Sairaanhoitopalveluiden järjestäminen työpaikan henkilöstölle on työnantajalle vapaaehtoista.

Työnantaja voi hankkia työterveyshuollon palvelut

 • hyvinvointialueen terveydenhuollon toimintayksiköltä
 • kunnallisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden työterveyshuollosta
 • työnantajien yhteisiltä työterveyshuoltoasemilta (työterveysyhdistykset)
 • lääkärikeskusten työterveyshuollosta.

Työnantaja voi myös järjestää työterveyshuollon omana toimintanaan.

Työnantajan on laadittava työterveyshuollon kanssa kirjallinen sopimus palveluista ja toimintasuunnitelma työterveyshuollon toteuttamiseksi. Työterveyshuoltotoiminnan perusta on työpaikkaselvitys, josta työterveyshuolto tekee kirjallisen raportin. Työpaikkaselvityksessä esille tulleet asiat otetaan huomioon työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä.

Työnantajan on pidettävä työterveyshuoltosopimus ja työpaikkaselvityksestä tehty raportti kaikkien työntekijöiden nähtävinä työpaikalla.

Työnantaja ja työterveyshuolto myös tekevät yhteistyössä kirjallisen kuvauksen työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä. 

Työnantaja voi saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista silloin, kun

 • palvelut on tuottanut työterveyshuoltolaissa määritellyllä tavalla työterveyshuoltoon pätevöitynyt henkilöstö
 • työnantajalla on voimassa oleva työterveyshuoltosopimus
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelma on ajan tasalla ja suunnitellut toiminnat toteutuvat.

Neuvonta ja ohjaus työpaikan tukena

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ovat työterveyshuollon keskeistä ja lakisääteistä toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä työnantajan, työntekijöiden, työpaikan muiden toimijoiden tietoja ja taitoja, jotka koskevat työterveyttä ja - turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on edistää työterveyttä tukevien asenteiden ja toimintatapojen omaksumista työpaikalla.

Työterveyshuolto - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 2009:52) mukaan laajennettu työterveyshuolto kaikille toimihenkilöille rikkoi tasapuolisen kohtelun vaatimusta, kun rakennustyöntekijöillä oli vain lakisääteinen työterveyshuolto. Sinänsä sallittu käytäntö sitouttaa henkilöstöä ei ollut hyväksyttävä peruste, koska kaikki toimihenkilöt eivät olleet avainhenkilöitä.

Työterveyshuolto - Muualla tyosuojelu.fissä

Työterveyshuolto - Sanasto

Sanasto

Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttava työ Työterveyshuolto ja työnantaja arvioivat yhteistyössä onko työpaikalla altisteita, jotka aiheuttavat työntekijöille erityistä sairastumisen vaaraa. Tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi melu, kemikaalit, pölyt, yötyö tai väkivallan uhka. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavat työt on luetteloitu Valtioneuvoston asetuksen (1485/2001) liitteessä.
Työpaikkaselvitys Työterveyshuollon edustajat tekevät työpaikalla selvityksen, kun toimintaa aloitetaan tai työolosuhteet muuttuvat. Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto arvioi, miten työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvat terveysvaarat ja -haitat sekä kuormitustekijät vaikuttavat terveyteen ja työkykyyn. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan myös työn voimavaratekijät. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksestä kirjallisen raportin, joka työnantajan on pidettävä työntekijöiden nähtävänä työpaikalla.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työnantajalla tulee olla työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma, jonka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet ja työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvitykseen ja siinä todettuihin terveysriskeihin.
Työterveysneuvottelu / työterveyshuollon verkostopalaveri / työterveyshuollon kolmikantaneuvottelu Neuvottelu, johon osallistuvat työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustajat. Sen tavoitteena on edistää työntekijän terveydentilaa ja työkykyä sekä auttaa jatkamaan työssä.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?