Työnjohto-oikeus, yksityisyyden suoja ja varoitus - Yksityisyyden suoja

Työnantaja saa käsitellä työntekijästä tai työnhakijasta vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai jotka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Vanhentuneita tietoja työntekijöistä ei saa säilyttää työpaikalla.

Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta, kuin työntekijältä itseltään, työntekijältä on yleensä pyydettävä suostumus tietojen keräämiseen. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen luovuttaa työnantajalle tietoja laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi tai työnantaja hankkii lain mukaisilla perusteilla luotto- tai rikosrekisteritietoja työntekijän luotettavuuden selvittämiseksi.

Työnantajan on jo tietojen keräämisen suunnittelun yhteydessä määriteltävä, miksi henkilötietojen kerääminen on tarpeellista tehtävän hoitamiseksi ja mitä käyttötarkoitusta varten henkilötietoja kerätään. Arvio on tehtävä kussakin tapauksessa erikseen. Työnantajan tulee myös määritellä etukäteen, kenen työtehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. Työnantaja ei saa säilyttää työntekijöistä vanhentuneita, virheellisiä tai tarpeettomia tietoja.

Kun työnantaja käsittelee työntekijöidensä henkilötietoja, sen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet työntekijöidensä tietosuojaoikeuksien toteuttamiseksi ja helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Työelämän käsittelytilanteet ovat useimmiten lakisääteisiä, jolloin oikeutta esim. tulla unohdetuksi tai vastustusoikeutta ei voida soveltaa.

Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä käsitellään myös työntekijöiden valvontaa teknisillä apuvälineillä, työnantajan oikeutta avata viestejä työntekijän henkilökohtaisesta työsähköpostista sekä sitä, milloin työnantaja voi selvittää työntekijän luottotietoja tai huumausaineiden käyttöä. Lisäksi lailla on rajoitettu työntekijän terveystietojen käsittelyä työpaikalla.

Oikeudet ja velvollisuudet työssä - Yksityisyyden suoja - Lainsäädäntö