Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työnantajan tulee aktiivisesti seurata, esiintyykö työpaikalla häirintää, ja puuttua työpaikalla ilmenevään häirintään oma-aloitteisesti. Yleensä häirintä on sitä helpommin ratkaistavissa, mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen puututaan. Häirintää voidaan myös ehkäistä esimerkiksi laatimalla jo ennalta hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja huolehtimalla, että jokainen työyhteisössä on tietoinen siitä, että häirintään puututaan johdonmukaisesti.

Mikä on häirintää?

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä.

Häirintää on esimerkiksi

 • toistuva uhkailu
 • pelottelu
 • ilkeät ja vihjailevat viestit
 • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
 • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
 • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
 • työyhteisöstä eristäminen
 • seksuaalinen häirintä.

Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi

 • toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon
 • työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen
 • sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein
 • epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen
 • nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Mikä ei ole häirintää?

Kaikki työpaikalla esiintyvä huono käyttäytyminen ei ole työturvallisuuslaissa tarkoitettua terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Esimerkiksi lievät, yksittäiset teot, kuten satunnaiset epäasialliset puheet tai työhön liittyvät mielipide-erot, eivät ole häirintää.

Työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvat päätökset ja toimet saatetaan kokea epäasiallisiksi. Työnantajalla kuitenkin on oikeus suunnitella, johtaa ja valvoa työntekoa. Työnantajalla on myös toimivalta päättää työtehtävien laadusta, laajuudesta ja työtavoista sekä työpaikan menettelytavoista.

Häirintää ei ole

 • työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet
 • työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely
 • perusteltu puuttuminen työsuoritukseen
 • varoituksen antaminen perustellusta syystä
 • työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä.

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisy työpaikalla

Työnantajan tulee olla tietoinen, jos työpaikalla esiintyy häirintää, ja mahdollisuuksien mukaan estää häirinnän syntyminen. Työnantaja voi esimerkiksi kehityskeskusteluissa tai erilaisin työpaikkaa koskevin kyselyin selvittää työntekijöiden näkemyksiä työpaikan ilmapiiristä ja työyhteisön toimivuudesta. Työnantajan pitää järjestelmällisesti arvioida työyhteisön sosiaalista toimivuutta ja arvioinnin perusteella määritellä, millaiset toimet ovat tarpeen häirinnän välttämiseksi.

Häirintää ehkäiseviä toimia ovat esimerkiksi

 • johdon selkeä ilmaus siitä, että työpaikalla ei hyväksytä häirintää (nollatoleranssi)
 • hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt
 • ennalta laaditut menettelytavat, joilla häirintään puututaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti
 • työntekijöiden perehdyttäminen häirinnän välttämiseen ja ehkäisemiseen
 • esihenkilöiden kouluttaminen häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen.

Häirintää voi ehkäistä myös huolehtimalla, ettei työpaikan työoloissa ole epäkohtia, jotka altistavat häirinnälle. Häirinnän taustalla on usein töiden huono organisointi, epäselvät vastuut, puutteellinen esihenkilötyö ja toimimaton yhteistyö. Myös liiallinen työmäärä ja aikapaine voivat vaikuttaa siihen, että työpaikoilla ei aina käyttäydytä asiallisesti.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Mitä sinun tulee tehdä, jos koet häirintää?

Ota kokemasi häirintä puheeksi mahdollisimman pian huonosti käyttäytyneen henkilön kanssa. Ilmaise mahdollisimman selkeästi, että koet tämän henkilön käyttäytymisen epäasialliseksi ja ettet hyväksy hänen toimintaansa. Kuvaile konkreettisesti, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena. Pyydä häntä lopettamaan häirintä tai muuttamaan toimintaansa. Jos huono kohtelu kuitenkin jatkuu, ilmoita että viet asian esihenkilösi tietoon. Jos häiritsijä on lähiesihenkilö, ilmoita hänelle, että asia viedään hänen esihenkilönsä tietoon ja käsittelyyn.

Voit keskustella kokemuksistasi työsuojeluvaltuutetun tai ammattiliittosi luottamushenkilön kanssa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös työterveyshuoltoon.

Asian käsittelyn vuoksi on tärkeää, että kirjaat ylös, miten ja milloin häirintä ilmenee, ja miten olet itse toiminut.

Miten ilmoitat häirinnästä?

Monilla työpaikoilla on sovittu toimintamalli, miten tulee toimia, jos kokee häirintää tai epäasiallista kohtelua. Tutustu toimintamalliin ja toimi työpaikan ohjeiden mukaisesti. Jos et tiedä, onko työpaikallasi toimintamalli, selvitä asiaa esihenkilöltäsi, työsuojeluvaltuutetulta tai ammattiliittosi luottamushenkilöltä.

Ellei työpaikallasi ole ohjeita, miten ilmoittaa häirinnästä työnantajalle, kerro esihenkilöllesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi häirinnästä. Mikäli koet häirintää esihenkilösi taholta, ilmoita asiasta hänen esihenkilölleen. Niissäkin tapauksissa, joissa häiritsijä on työpaikan ylimpään johtoon kuuluva, tulee koetusta häirinnästä ilmoittaa työnantajalle. 

Tukea asian viemisessä työnantajan tietoon saat tarvitessasi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetulta, ammattiliittosi luottamushenkilöltä tai muulta tukihenkilöltäsi. Ilmoituksen kokemastasi häirinnästä voit tehdä myös lomakkeella Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta.

Pyydä suoraan, että esihenkilö ottaa asian käsittelyyn. Kerro myös, että haluat tietää, mihin toimiin esihenkilösi aikoo ryhtyä. Mikäli ilmoitukseesi ei reagoida kohtuullisessa ajassa, niin selvitä ilmoituksesi vastaanottajalta, onko hän jo ryhtynyt selvittämään tai aikooko hän selvittää kokemaasi häirintää. Mikäli esihenkilö ei ryhdy toimiin asian selvittämiseksi kohtuullisessa ajassa, voit viedä tiedon asiasta ja tekemästäsi ilmoituksesta esihenkilöstäsi ylemmälle tasolle.

Jos käsittely ei lähde työpaikallasi etenemään, varmista, että työnantajasi on tietoinen tekemästäsi ilmoituksesta. Tarvittaessa ota yhteyttä työsuojelun puhelinneuvontaan saadaksesi lisäohjeita.

Työsuojeluviranomainen valvoo

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toimivat alueellisina työsuojeluviranomaisina. Jos työnantaja ei toimi häirinnän lopettamiseksi tai häirintä ei ole päättynyt, voit ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaisen puhelinneuvontaan.

Työsuojeluviranomainen antaa ohjeita ja neuvoja sekä tarvittaessa valvoo, että työnantaja saatuaan tiedon häirinnästä toimii häirinnän lopettamiseksi.

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin eivät kuulu asiakkaan tai työnantajan avustaminen työpaikalla asiaa käsiteltäessä tai konfliktien sovittelu. Työsuojeluviranomainen ei etsi syyllisiä tai ratkaise riitoja, eikä sen tehtäviin myöskään kuulu hakea korvausta koetusta häirinnästä.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Miten ilmoitettu häirintä tulee selvittää?

Tieto häirinnästä voi tulla paitsi häirintää kokeneelta itseltään myös työsuojeluvaltuutetulta, ammattiliiton luottamushenkilöltä tai työterveyshuollon kautta. Kun saat ilmoituksen häirintäkokemuksesta tai -havainnosta, sinun tulee reagoida siihen viivyttelemättä. Jos työpaikalla on sovittu toimintatavat häirintäasian käsittelyyn, toimi niiden mukaisesti.

Ilmoita häirintää kokeneelle, milloin ja mihin toimiin ilmoituksen johdosta ryhdyt. 

Ensin on selvitettävä häirintänä koettujen tekojen ja tapahtumien kulku puolueettomasti kaikilta osapuolilta. Selvittäminen suositellaan aloitettavaksi kahden viikon sisällä tiedon saamisesta. 

Tarvittaessa voit hankkia ulkopuolista asiantuntija-apua tilanteen selvittämiseksi esimerkiksi työterveyshuollosta. Vastuu tilanteen selvittämisestä ja tarvittavista toimista on kuitenkin työnantajalla. Voit tarvittaessa kysyä ohjeita ja neuvoja häirintäasian käsittelyyn työpaikalla työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonnasta. 

Miten häirintään tulee puuttua?

Selvittämisen jälkeen työnantajan tulee harkita, mitä toimia tarvitaan tilanteen ratkaisemiseksi. Työturvallisuuslaissa ei ole yksilöity, miten häirintä on ratkaistava. Jos työpaikalla esiintyy kiellettyä häirintää, tulee työnantajan lopettaa häirintä käytettävissään olevin keinoin.

Jos esihenkilö katsoo, että työpaikalla esiintyy häirintää tai epäasiallista kohtelua, hänellä on oikeus kieltää tällainen käyttäytyminen. Esihenkilön tehtävä on selkeästi todeta, millainen käyttäytyminen työyhteisössä ei ole hyväksyttävää.

Häirintäasian selvittämisestä tehdyt johtopäätökset sekä häirinnän lopettamiseksi annetut ohjeet ja määräykset on hyvä kirjata. Työnantajan tulee seurata, että häirinnän lopettamiseksi tehdyt toimet toteutuvat ja ovat riittäviä. Jos häirintä jatkuu, työnantajalla on oikeus ryhtyä kurinpidollisiin toimiin, esimerkiksi antaa häiritsijälle varoitus.

Myös häirintäkokemuksen taustalla oleviin epäkohtiin on puututtava

Jos työnantaja katsoo, ettei asiassa ole kyse kielletystä häirinnästä, tulee tämä kertoa ja perustella selkeästi osapuolille. Työntekijän kokemuksen taustalla voi olla muita työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä epäkohtia, joihin työnantajan tulee puuttua.

Häirintäkokemuksen taustalla saattaa esimerkiksi olla epäselvästi määriteltyjä tehtäviä, vastuita tai toimintatapoja, huonoa tiedonkulkua tai esihenkilötyön puutteita. Lue lisää häirinnän taustalla olevista psykososiaalisista kuormitustekijöistä.

Häirintää ehkäisevät ennalta laaditut hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja häirinnän tilanteisiin puuttumisen menettelytavat sekä selkeä töiden organisointi ja vastuut.

Henkilönsuojaimet - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 28 § häirintä
 • 18 § työntekijän yleiset velvollisuudet

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu - Oikeuden päätökset

 

Oikeuden päätökset ja ennakkotapaukset

Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO:2014:44) työnantaja tuomittiin maksamaan työntekijälle korvauksia epäasiallista kohtelua koskevassa asiassa.