Lähetetty työntekijä - Yleistä aiheesta

 

Yleistä aiheesta

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava työnantaja työsuhteen aikana lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Kyse on tilapäisestä Suomessa työskentelyssä, jonka jälkeen työntekijä palaa lähtömaahansa työnantajan palvelukseen. Lähetetyn työntekijän tavallinen työskentelypaikka on siis jokin muu valtio kuin Suomi.

Lähetetystä työntekijästä on kyse, kun muusta valtiosta lähetetty työntekijä tekee Suomessa työtä sopimuksen perusteella alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyössä.

Alihankinta

Työntekijä lähetetään tekemään työtä, josta on tehty sopimus lähettävän yrityksen eli työnantajan ja tilaajan välillä. Työntekijä työskentelee lähettävän yrityksen lukuun ja sen johdon alaisena.

Yrityksen sisäinen siirto

Työntekijä lähetetään tekemään työtä samaan yritysryhmään kuuluvaan, toisessa valtiossa sijaitsevaan toimipaikkaan tai yritykseen.

Vuokratyö

Työntekijä lähetetään tekemään työtä toisen yrityksen käyttöön. Työntekijän oma työnantaja on tilapäistä työvoimaa välittävä tai vuokraava yritys.


Lähetettyjä työntekijöitä koskee laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016). Lain soveltamisalan piiriin kuuluvat lain voimaantulon 18.6.2016 jälkeen tehdyt uudet sopimukset, joiden perusteella työntekijöitä lähetetään Suomeen.

Laissa määritellään ne suomalaiset työelämää koskevat säädökset, joita sovelletaan silloin, kun ne ovat työntekijän kannalta edullisempia kuin työntekijään muutoin sovellettavat säännökset. Lain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko työnantaja muusta EU-maasta vai EU:n ulkopuolelta.

Lähetätkö työntekijöitä Suomeen? Testaa tietosi lain noudattamisesta!

Poikkeukset lain soveltamiseen

Kauppamerenkulku

Lakia työntekijöiden lähettämisestä ei sovelleta työntekijöihin, jotka työskentelevät kauppamerenkulkua harjoittavien yritysten aluksilla.

Maantieliikenteen alihankinta

Lakia ei sovelleta myöskään tieliikenteen kuljetuksia harjoittavien yritysten seuraaviin alihankintana tehtäviin tieliikenteen kuljetuspalveluihin eikä kuljettajiin, jotka ajavat:

 1. kahdenvälistä tavaroiden tai matkustajien kuljetusta, jossa sallitaan seuraavat lisätoimet:
  - Kahdenvälisen matkustajien kuljetuksen aikana on mahdollista ottaa matkustajia kerran kyytiin ja jättää matkustajia kerran kyydistä tai ottaa matkustajia kerran kyytiin ja jättää matkustajia kyydistä toisessa valtiossa ja nämä samat lisätoimet ovat mahdollisia myös paluumatkan aikana.
  - Kahdenvälisen tavarakuljetuksen aikana on mahdollista suorittaa yksi kuorman lastaaminen tai purkaminen tai yksi kuorman lastaaminen ja purkaminen toisessa jäsenvaltiossa, jonka kautta kuljetus ajetaan edellyttäen, että kuljettaja ei ole lastannut ja purkanut kuormaa samassa EU:n jäsenvaltiossa.
  - Lisäksi jos kahdenvälistä tavarankuljetusta, jonka aikana ei ole suoritettu lisätoimia, seuraa kahdenvälinen kuljetus sijoittautumisjäsenvaltioon, on kuljetuksen aikana mahdollista suorittaa enintään kaksi kuorman lastaamista ja purkamista taikka enintään kaksi kuorman lastaamista tai purkamista edellyttäen, että kuljettaja ei ole kuormannut ja purkanut kuormaa samassa EU:n jäsenvaltiossa.
 2. Suomen alueen halki kuormaamatta tai purkamatta rahtia ja ottamatta kyytiin tai laskematta kyydistä matkustajia
 3. tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetussa neuvoston direktiivissä 92/106/ETY määritellyn yhdistetyn kuljetuksen aloittavan tai lopettavan tieosuuden, jos kuljettaja on aloittanut kuljetuksen kuljetusyrityksen sijoittautumisjäsenvaltiossa ja kuljettajan tiekuljetuksen tieosuus muodostaa yhtenäisen kahdenvälisen kuljetuksen.

Muita poikkeuksia

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain säännöksiä palkallisesta vähimmäisvuosilomasta ja -palkasta ei sovelleta ammatti- tai erikoistyöntekijän tekemään tavaran ensimmäiseen kokoamis- tai asennustyöhön, jos se 

 • muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta 
 • on välttämätön toimitetun tavaran saattamiseksi käyttökuntoon 
 • työntekijän lähetettynä olo kestää enintään kahdeksan päivää. 

Laskettaessa kahdeksan työpäivän rajoitusta otetaan huomioon viimeisten 12 kuukauden ajalta kaikki jaksot, joina kyseistä työtä on tehnyt saman lähettävän yrityksen lähettämä työntekijä. 

Edellä olevat poikkeukset eivät kuitenkaan koske rakennusalan töitä, kuten rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista ja hajottamista. Näihin töihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen sekä varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt. 

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain säännöksiä palkallisesta vähimmäisvuosilomasta ja -palkasta ei sovelleta ammatti- tai erikoistyöntekijän tekemään tavaran ensimmäiseen kokoamis- tai asennustyöhön tietyissä tilanteissa. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa edellä mainittu työ muodostaa olennaisen osan tavaran toimitussopimuksesta, on välttämätön toimitetun tavaran saattamiseksi käyttökuntoon ja työntekijän lähetettynä olo kestää enintään kahdeksan päivää.

Laskettaessa kahdeksan päivän rajoitusta otetaan huomioon viimeisten 12 kuukauden ajalta kaikki jaksot, joina kyseistä työtä on tehnyt saman lähettävän yrityksen lähettämä työntekijä.

Edellä olevat poikkeukset eivät kuitenkaan koske rakennusalan töitä, kuten rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista ja hajottamista. Näihin töihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen sekä varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt.

Vuokra- ja alihankintatyössä tulee ottaa huomioon myös tilaajavastuulain velvoitteet

Tilaajavastuulaki koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia tilaajayrityksiä, kun työ tehdään Suomessa. Merkitystä ei ole myöskään sillä, ostaako tilaajayritys vuokratyötä tai alihankintaa suomalaiselta vai ulkomaiselta yritykseltä.

Kun tilaaja solmii vuokratyö- tai alihankintasopimuksen työntekijöitä lähettävän yrityksen kanssa, tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuskumppaniltaan ja työntekijöitä lähettävän yrityksen on toimitettava ne sopimuskumppanille.

Lisätietoa tilaajavastuulain velvoitteista: Tilaajavastuu.

Yhteysviranomainen Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Yhteysviranomainen antaa yleisluonteista neuvontaa Suomessa sovellettavasta lainsäädännöstä ja ohjaa ottamaan yhteyttä oikeaan viranomaiseen. Neuvontaa annetaan työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille, vastaanottaville yrityksille Suomessa sekä lähetetyille työntekijöille työntekijöiden lähettämiseen liittyen.

Kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Lisätietoja: Anu Ikonen, lakimies, Lounais-Suomen aluehallintovirasto.

Lähetetty työntekijä - Työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työnteko-oikeus

Jos et ole Suomen kansalainen, ulkomaalaislaki velvoittaa, että todistat työnantajalle työnteko-oikeutesi Suomessa. Näytä työnantajalle joko passi, virallinen matkustusasiakirja tai oleskelulupakortti.

Työnantaja ottaa yleensä kopion työnteko-oikeutesi perusteesta, koska sitä täytyy lain mukaan säilyttää työpaikalla.

Palkka

Laki ei Suomessa määrittele vähimmäispalkkaa, vaan se määräytyy toimialan yleissitovan työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta taikka muuta sopimusta tai käytäntöä, työnantajan on maksettava sinulle tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Löydät tietoa työehtosopimusten mukaisista palkoista työnantajan- ja työntekijäliittojen verkkosivuilta. Yleissitoviksi työehtosopimuksiksi vahvistetut työehtosopimukset löydät Finlex.fi-verkkopalvelusta (pääosa vain suomenkielisinä).

Palkanmaksu

Jos työnantaja ei ole maksanut palkkaa tai se on maksettu väärin tai puutteellisesti, sinun on huomautettava asiasta työnantajaa. Maksamatta jäänyt palkka sinun on perittävä viime kädessä itse työnantajalta. Huomauttamisessa voit käyttää apuna lomakkeita Palkkasaatavailmoitus työsuhteen aikana ja Palkkasaatavailmoitus työsuhteen päättymisen jälkeen.

Jos työskentelet rakennusalalla ja palkanmaksussasi on puutteita, voit ilmoittaa siitä pääurakoitsijalle tai rakennuttajalle. Voit kohdistaa ilmoituksesi kummalle tahansa tai kummallekin.

Pääurakoitsijan tai rakennuttajan on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys sinulle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka sitä koskevien säännösten mukainen Suomessa. Pääurakoitsijan tai rakennuttajan on toimitettava selvityspyyntö ja lähettävältä yritykseltä saamansa selvitys sinulle. Selvityspyyntö ja selvitys on pyynnöstäsi toimitettava myös työsuojeluviranomaiselle ja niitä on säilytettävä kaksi vuotta työnteon päättymisestä.

Veronumero

Jos työskentelet rakennustyömaalla, sinulla pitää olla työmaalla liikkuessasi näkyvillä kuvallinen tunnistekortti, jossa on myös veronumero. Veronumeron voit pyytää verotoimistosta tai verohallinnon puhelinpalvelusta. Työnantaja voi myös tarvittaessa pyytää kaikkien työntekijöidensä veronumerot yhdellä kertaa.

Verotuksen oikeellisuudesta vastaa työntekijä, verohallinnon verkkosivuilta löydät lisätietoa verotuksesta:
Veronumero
Töihin ulkomailta Suomeen

Tietoa Suomen työelämästä ulkomaalaiselle:
Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä. Työterveyslaitos.

Lisätietoa verkkoseminaarin tallenteessa

Lähetetyn työntekijän oikeuksista Suomessa kerrotaan myös englanninkielisessä verkkoseminaarissa, jonka tallenne on katsottavissa sivulla Webinar: Posted workers and terms of employment in Finland (sivu englanniksi). Verkkoseminaarissa kerrotaan myös, mitä tehdä, jos kohtaa ongelmia työpaikalla.

Lähetetty työntekijä - Työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Säädökset asettavat velvoitteita sekä lähettävälle yritykselle eli lähetetyn työntekijän työnantajalle että tilaajalle eli työntekijöitä käyttävälle yritykselle. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan velvoitteista kerrotaan kohdassa Palkkaus ja korvaukset Suomessa.

Lähettävän yrityksen eli lähetetyn työntekijän työnantajan pitää huolehtia seuraavista asioista. Jos aiheesta on lisätietoa omalla verkkosivullaan, siihen on linkki suluissa kunkin alakohdan lopussa.

Ennen työnteon aloittamista työnantaja

 • varmistaa lähetettyjen työntekijöiden työnteko-oikeuden Suomessa (Työnteko-oikeus)
 • asettaa yrityksen Suomessa toimivan edustajan, joka on tavoitettavissa koko työntekijän lähetettynä olon ajan (Työnantajan edustaja Suomessa)
 • tekee ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä (Ilmoitusvelvollisuus)
 • tekee lisäksi ilmoituksen työsuhteen ehdoista TE-toimistolle, jos lähetetty työntekijä on muun kuin EU- tai ETA-maan kansalainen tai näiden perheenjäsen (Työnteko-oikeus).

Työnantaja tietää, minkä maan lakia lähetetyn työntekijän työsopimukseen sovelletaan ja noudattaa

Suomessa työnteon aikana työnantaja

 • pitää kirjallisesti saatavilla koko lähettämisen ajan (Tietojen säilyttäminen
  • lähettävän yrityksen yksilöintitiedot ja tiedot vastuuhenkilöistä sijoittautumisvaltiossa
  • lähetettyjen työntekijöiden yksilöintitiedot
  • selvityksen lähetettyjen työntekijöiden työsopimukseen sovellettavista työehdoista
  • selvityksen lähetettyjen työntekijöiden työnteko-oikeuden perusteista
  • Suomessa työskentelyä koskevan työaikakirjanpidon, palkkalaskelmat sekä rahoituslaitoksen antaman tositteen maksetuista palkoista
 • laatii työvuoroluettelon ja keskimääräistä työaikaa käytettäessä työajan tasoittumissuunnitelman sekä pitää työaikakirjanpitoa ja ajoneuvon kuljettajan ajopäiväkirjaa (Työajan suunnittelu ja seuranta, Kuljettajan ajopäiväkirja)
 • pitää vuosilomakirjanpitoa (Vuosiloma)
 • järjestää lakisääteisen työterveyshuollon (Lähetetyn työntekijän työterveyshuolto)
 • huolehtii tapaturmavakuuttamisesta (Lähetetyn työntekijän tapaturmavakuuttaminen)
 • huolehtii työntekijöiden työturvallisuudesta (Työnantajan vastuu)
 • antaa henkilöstön edustajille lähetetyn työntekijän suostumuksella tiedot työsopimukseen sovellettavista työehdoista (Tietojen säilyttäminen)
 • huolehtii rakennustyömailla ja telakka-alueilla työskentelevien työntekijöiden näkyvillä olevasta kuvallisesta tunnisteesta (henkilötunnistekortti), josta käy ilmi julkiseen veronumerorekisteriin merkitty veronumero (Henkilötunniste ja veronumero)
 • antaa tilaajalle selvityksen sellaisten alihankinta- ja vuokratyöntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä, jotka lähetetään Suomeen työn jo ollessa käynnissä (Sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa).

Tilaajan eli lähetettyjä työntekijöitä Suomessa käyttävän yrityksen pitää 

 • antaa lähettävälle yritykselle tieto siitä, että tämän on tehtävä ilmoitus lähettämisestä työsuojeluviranomaiselle (Ilmoitusvelvollisuus)
 • antaa lähettävälle yritykselle tieto velvollisuudesta asettaa edustaja (Työnantajan edustaja Suomessa)
 • varmistaa, että urakointi- tai aliurakointityöhön, vuokratyövoimana tai yrityksen sisäisenä siirtona lähetetyillä työntekijöillä on Suomessa voimassa oleva työnteko-oikeus (Työnteko-oikeus)
 • huolehtia siitä, että työntekijöiden työolosuhteet ovat työturvallisuusmääräysten mukaiset (Työolot)
 • vuokratyössä toimittaa lähettävälle yritykselle työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi tarvittavat tiedot (Vuokratyö)
 • antaa tilaajalle selvityksen sellaisten alihankinta- ja vuokratyöntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä, jotka lähetetään Suomeen työn jo ollessa käynnissä (Sopimus ulkomaisen yrityksen kanssa).

Tilaajan velvollisuuksista saa tarkempaa tietoa sivulta Tilaajan velvollisuudet lähettämisessä.

Lisätietoa verkkoseminaarin tallenteessa

Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen velvollisuuksista kerrotaan myös englanninkielisessä verkkoseminaarissa, jonka tallenne on katsottavissa sivulla Webinar: Posting workers to Finland – employers’ responsibilities and possible sanctions (sivu englanniksi).

Lähetetty työtekijä - Sanasto

Sanasto

Ulkomaalainen työntekijä Ulkomaalaislaissa tarkoitettu henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.
Lähetetty työntekijä Työntekijä, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut ja kyseisessä valtiossa merkittävää toimintaa harjoittava, työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä.
Lähettävä yritys Lähetetyn työntekijän työnantajana toimiva yritys.
EU- tai ETA-maat ETA-maita ovat Islanti, Norja ja Liechtenstein. Samoja sääntöjä kuin ETA-maiden kohdalla noudatetaan myös Sveitsin kohdalla. EU- ja ETA-maiden kansalaisia käsitellään monissa yhteyksissä samojen sääntöjen mukaan.
Kolmannet maat Maat, jotka eivät ole EU- tai ETA-maita.
Harmaapassilainen Henkilö, jolla ei ole passin myöntäneen EU-valtion kansalaisuutta, mutta joka on saanut kyseisen maan passin.
A1-todistus A1-todistuksella (aikaisemmin E101) vahvistetaan, että henkilöön sovelletaan jonkin muun maan kuin työskentelymaan sosiaaliturvalainsäädäntöä ja että lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ei tarvitse maksaa Suomessa.
Tilaaja Yritys tai muu taho, joka ostaa lähettävältä yritykseltä palveluita.
Käyttäjäyritys Tilaaja.
Asiakasyritys Tilaaja.
Vuokrayritys Vuokratyöntekijän työnantaja.
Vuokratyö Työntekijän lähettäminen työhön toisen yrityksen käyttöön, kun työnantajana on tilapäistä työvoimaa välittävä tai työvoimaa vuokraava yritys (vuokratyöntekijä).
Alihankinta Työntekijän lähettäminen lähettävän yrityksen johdolla ja lukuun tehtävään työhön työnantajan ja Suomessa toimivan tilaajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla.
Alihankintasopimus Yritysten välinen yhteistyösopimus, joka on laajempi kuin työvoiman vuokraussopimus.
Yrityksen sisäinen siirto Työntekijän lähettäminen työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan toisessa valtiossa sijaitsevaan toimipaikkaan tai yritykseen.
Edustaja Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä tulee olla Suomessa edustaja, joka on tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Ulkomaisen yrityksen Suomessa toimiva edustaja hoitaa muun muassa yritykselle kuuluvia viranomaisasioita. Tätä varten edustajalla tulee olla Suomessa osoite. Kotipaikkavaatimusta ei kuitenkaan ole.
Rakennuttaja Henkilö tai organisaatio, joka ryhtyy rakennushankkeeseen, tai joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta.
Pääurakoitsija (Päätoteuttaja) Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, joka on nimetty pääurakoitsijaksi ja jolle kuuluvat työmaan johtovelvoitteet.
Rakennusalan työ Rakentamista, korjaamista, kunnostamista, rakenteiden muuttamista ja hajottamista, joihin luetaan myös kaivaminen, maanrakennus, valmisosien asentaminen ja purkaminen ja varustamis-, asennus-, muutos-, purkamis-, kunnossapito-, huolto-, maalaus-, puhdistus- ja parannustyöt.
Työsopimus Työnantajan ja työntekijän välinen sopimus työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta.
Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Vakituinen työsopimus, joka päättyy irtisanomalla.
Määräaikainen työsopimus Sopimuksen kesto on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, tietyn työn valmistumiseen tai muuhun määriteltyyn tapahtumaan.
Säännöllinen työaika Työaikalain mukaan 8 h/päivä ja 40 h/viikko tai keskimääräinen säännöllinen työaika 40 h/viikko enintään 52 viikon ajanjakson aikana. Työehtosopimuksessa on voitu sopia toisin säännöllisestä työajasta.
Työajan tasoittumissuunnitelma Työnantajan etukäteen laatima suunnitelma työajan vaihtelusta vuorokausittain ja viikoittain, kun työaika on järjestetty keskimääräiseksi. Tällöin työaika tasoittuu määrätyn ajanjakson kuluessa lain tai työehtosopimuksen mukaiseen tuntimäärään. Tasoittumisjärjestelmästä tulee käydä ilmi vähintään kunkin viikon säännöllinen työaika tasoittumisjakson aikana.
Työvuoroluettelo Työnantajan on laadittava ennakolta työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkaminen ja päättyminen sekä päivittäisten lepoaikojen ajankohdat. Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Työehtosopimuksissa voi olla tarkentavia säädöksiä työvuoroluettelosta.
Työaikakirjanpito Työnantajan pitämä kirjanpito, johon merkitään työntekijän päivittäiset työtunnit, lisä- ja ylityötunnit, sekä sunnuntaityötunnit ja näistä maksetut korvaukset.
Työehtosopimus Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välinen sopimus toimialakohtaisista työehdoista.
Yleissitova työehtosopimus Työehtosopimus, jota kyseisellä toimialalla myös järjestäytymättömän työnantajan (työnantajaliittoon kuulumaton työnantaja) on noudatettava.
Vuosilomakirjanpito Työnantajan pitämä kirjanpito, josta käy ilmi vuosilomien pituudet ja ajankohdat sekä palkkojen ja korvausten suuruudet sekä niiden määräytymisen perusteet.
Vuosilomapalkka Työntekijän vuosiloman aikana saama vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka.
Lomaraha Lomaltapaluuraha, jonka suuruus on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Lomaraha ei perustu lainsäädäntöön vaan työehtosopimukseen.
Kahdenvälinen tavaroiden kuljetus Kuljetussopimuksen perusteella tehtävää tavaroiden siirtoa maantieliikenteessä sijoittautumisjäsenvaltiosta toiseen valtioon tai toisesta valtiosta sijoittautumisjäsenvaltioon.
Kahdenvälinen henkilöstökuljetus Kahdenvälistä kuljetusta kansainvälisessä satunnaisessa tai säännöllisessä henkilöliikenteessä, kun kuljettaja suorittaa jonkin seuraavista toimista: a) ottaa matkustajia kyytiin Euroopan unionin sijoittautumisjäsenvaltiossa ja jättää heidät kyydistä toisessa valtiossa, b) ottaa matkustajia kyytiin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa ja jättää heidät kyydistä sijoittautumisjäsenvaltiossa, tai c) ottaa matkustajia kyytiin ja jättää heidät kyydistä sijoittautumisjäsenvaltiossa johdantokappaleessa mainitun asetuksen mukaisesti paikallisten retkien tekemiseksi muualla kuin sijoittautumisjäsenvaltiossa.
Maantieliikenteen lähettämisen portaali Komission internetsivu. Portaalin kautta voi toimittaa omien kuljettajien lähettämisilmoitukset työskentelymaiden viranomaisille sekä toimittaa työskentelymaiden viranomaisille lähettämisilmoituksiin liittyviä asiakirjoja, joita ne ovat pyytäneet.
Kabotaasi Tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneen liikenteenharjoittajan toisessa jäsenvaltiossa tarjoama kuljetuspalvelu.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?