Muutoksia lakiin työntekijöiden lähettämisestä

Verkkouutinen 30.11.2020

På svenska - In English

Rajat ylittävän palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin muutosten takia lakiin työntekijöiden lähettämisestä on tehty muutoksia, jotka astuvat voimaan 1.12.2020.

Muutoksilla pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua Suomessa kansallisten työntekijöiden kanssa palkkauksen ja työehtojen määräytymisessä, sekä yritysten tasapuolista kilpailuasemaa.

Vähimmäispalkkakäsite muuttuu korvauksen käsitteeksi

Direktiivissä vähimmäispalkkakäsite on korvattu korvauskäsitteellä, jolla tarkoitetaan palkkaa, korvauksia sekä lisiä, jotka määräytyvät kansallisen lain, asetuksen tai hallinnollisen määräyksen taikka työehtosopimusten mukaisesti. Muutoksella on haluttu kattaa aikaisempaa laajemmin lähetettyihin työntekijöihin pakollisesti sovellettavia työehtoja. Suomessa korvauskäsite kattaa lain ja työehtosopimusten perusteella määräytyviä palkan osia, eli peruspalkan ja sen erilaiset erät, lisät ja korvaukset.

Suomessa sovellettavien työsuhteen ehtojen täyttymisen arvioinnissa sovelletaan jatkossa uutta säännöstä, jonka mukaan työnantajan maksaman lisän tai erän perusteen ollessa epäselvä, maksettu lisä tai erä katsotaan tosiasiallisten kustannusten korvaukseksi, eikä palkaksi. 

Työnantajan kuittausoikeutta on myös rajoitettu uudella säännöksellä, jonka mukaan lähettävä yritys työnantajana saa kuitata vastasaamisellaan lähetetyltä työntekijältä maksettavasta nettopalkasta enintään yhden kolmasosan. Tällä turvataan lähetetyn työntekijän toimeentulon vähimmäistaso Suomessa työskentelyn ajalta.

Matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset

Uutena asiana säädetään lähetetyn työntekijän työnantajan velvollisuudesta korvata työntekomaassa tavanomaisesta työpaikasta liikkumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset työntekomaan kansallisen lain tai käytännön mukaan. 

Sen sijaan lähtömaasta Suomeen lähettämisestä aiheutuvat kustannukset jäävät lähtömaan säännösten soveltamisalaan ja määräytyvät myös työsopimuksessa sovittujen ehtojen mukaan. Tästä voidaan poiketa, mikäli lähtömaan lain, käytännön tai työsopimuksessa sovitun perusteella kustannuksia ei korvata tai kustannusten korvaaminen alittaa olennaisesti Suomessa tavanomaisen tai kohtuullisena pidettävän tason. Tällöin kustannukset korvataan suomalaisten työehtosopimusmääräysten korvaustasoa olennaisesti vastaten.

Majoitusolosuhteet

Uutena asiana säädetään lisäksi majoitusolosuhteista. Mikäli lähetetyn työntekijän työnantaja järjestää lähettämisen ajaksi majoituksen Suomessa, tulee sen täyttää lainsäädännön ja mahdollisesti työehtosopimusten asettamat vaatimukset majoitusolosuhteista. Mahdolliset terveyshaittaepäilyt valvoo terveydensuojeluviranomainen ja työehtosopimusmääräysten valvonnasta vastaa työsuojeluviranomainen.

Pitkäkestoinen lähettäminen

Vähintään 12 kuukautta kestävän työskentelyn jälkeen lähetetyn työntekijän työsuhteessa on sovellettava myös muita kuin työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa määriteltyjä vähimmäisehtoja.

Uutta ovat työehtosopimusten työaikaa, vuosilomaa ja työturvallisuutta koskevien määräysten lisäksi myös muut työehtosopimuksen määräykset korvauksista, lisistä ja taloudellisista eduista. Tällaisia ovat muun muassa työehtosopimusten määräykset kansallisten juhlapyhien palkallisuudesta, muut ylimääräiset palkalliset vapaat, kuten syntymäpäivä tai lähiomaisen hautajaiset, sekä muut taloudellisia etuja koskevat määräykset. Niitä työehtosopimusten määräyksiä, jotka koskevat työsuhteen päättämistä ja solmimista, kilpailukieltolausekkeita tai ammatillisia lisäeläkkeitä, ei kuitenkaan huomioida.  

Lisäksi sovelletaan vuosilomalain säännöksiä vuosiloman antamisesta, itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annettua lakia ja vapunpäivän järjestämisestä työntekijäin vapaapäiväksi eräissä tapauksissa annettua lakia. 

Lisätyöehtojen soveltaminen ei ole työntekijäkohtaista, vaan lisätyöehtoja sovelletaan samassa työssä samassa työpaikassa työskentelevään lähetettyyn työntekijään, joka on korvannut aikaisemmin lähetetyn työntekijän. Työnantajalla olisi hyvä olla käytössä seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa työntekijöiden korvaamistilanteissa työskentelyaikaa koskevan aikarajan täyttymisen seurannan laskemisen.  

Lähettävän yrityksen perustellusta pyynnöstä 12 kuukauden kynnysaikaa lisätyöehtojen soveltamiselle voidaan pidentää 18 kuukauteen. Lähettävä yritys ilmoittaa pidennyksestä työsuojeluviranomaiselle.

Työntekijäkohtaiset tiedot ennen työnteon aloittamista koskevaan ilmoitukseen 1.10.2021 alkaen

Lain muutos koskien ennen työnteon aloittamista tehtävää ilmoitusta astuu voimaan vasta 1.10.2021, jonka jälkeen ilmoituksessa pitää antaa tiedot jokaisesta lähetettävästä työntekijästä sisältäen yksilöintitiedot, asuinvaltion verotunnisteen ja Suomessa Verohallinnon antaman veronumeron. 

Tietojenantovelvollisuus vuokratyössä

Vuokratyössä käyttäjäyritykselle on asetettu velvoite jatkolähettämistilanteissa ilmoittaa sopimuskumppanilleen, eli lähetetyn vuokratyöntekijän työnantajalle, edelleen lähettämisestä tai siirtämisestä tilapäisesti työhön toiseen työkohteeseen ulkomaille. Tällä pyritään turvaamaan varsinaisen työnantajan tiedonsaanti työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi.

Voimaantulo

Lain voimaan tulon jälkeen lähetettäviin työntekijöihin sovelletaan lain muutoksia. Lain voimaan tullessa lähetettyinä työntekijöinä oleviin sovelletaan 12 kuukauden siirtymäaikaa. Tällä on haluttu turvata elinkeinonharjoittajien asema toimintansa sopeuttamisessa lakimuutoksiin. 

Poikkeuksena 12 kuukauden siirtymäajasta on pitkäkestoisen lähettämisen lisätyöehtoja koskeva pykälä, jonka työteon kestoa koskevaa laskentasääntöä sovelletaan välittömästi lain voimaantulosta. 

Maantieliikenteen työssä ei sovelleta uusia säännöksiä palkkauksesta, kustannusten korvauksista, pitkäkestoisesta lähettämisestä, lähettämisen ennakkoilmoituksesta ja vuokratyöstä. Maantieliikenteen erityissääntely toteutetaan tieliikenteen liikkuvuuspaketin toimeenpanon yhteydessä. Maantieliikenteen työssä jatkuu nykyisten säännösten soveltaminen.

Lisätiedot:

Lakimies Anu Ikonen, 0295 018 143, [email protected]
Työsuojelun vastuualue, Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, 0295 048 938, [email protected] 
Työ- ja elinkeinoministeriö

Aiheesta lisää:

Tyosuojelu.fi: Lähetetty työntekijä

Päivitetty laki lähetetyistä työntekijöistä voimaan joulukuun alussa. Työ- ja elinkeinoministeriö.