Vastuut työsuojelussa - Työntekijän velvollisuudet

Vaikka ensisijainen vastuu työsuojelusta on työnantajalla, on työntekijälläkin velvollisuuksia työsuojeluasioissa.

Työntekijän pitää

 • tehdä yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa, että työturvallisuutta saadaan ylläpidettyä ja tehostettua työpaikalla
 • noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja työn edellyttämää huolellisuutta ja työturvallisuuslakia
 • noudattaa saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuusohjeita (esim. koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jotta työstä ei aiheudu vaaraa itselle ja muille työntekijöille
 • välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua
 • huolehtia omalta osaltaan työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä
 • käyttää sellaista vaatetusta, että siitä ei aiheudu tapaturmavaaraa
 • käyttää tapaturman tai terveyshaitan estämiseksi määrättyjä suojavälineitä ja -laitteita
 • olla poistamatta ohje- tai varoitusmerkintää sekä turvallisuus- tai suojalaitetta
 • poistaa havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet, jos hänellä on siihen oikeus ja muut edellytykset
 • ilmoittaa suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle 
  • ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, kun työntekijä on poistanut tai korjannut vian
 • osallistua työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin ennen työsuhteen alkamista ja työsuhteen aikana (tarkastuksista säädetään työterveyshuoltolaissa). 

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?