Työsuojelun yhteistoiminta - Yleistä

 

Yleistä aiheesta

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen työntekijänsä. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, ja työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetut.

Työnantajan ja työntekijöiden on yhdessä ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta. Valvontalaissa määritellään työsuojelun yhteistoimintahenkilöt, käsiteltävät asiat ja yhteistoiminnan järjestäminen työpaikalla. Lisäksi esimerkiksi työturvallisuus- ja työterveyshuoltolaissa on säännöksiä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista.

Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä voidaan sopia toisinkin. Valvontalaista löytyvät asiat, joista voidaan sopia työmarkkinajärjestöjen valtakunnallisilla sopimuksilla tai sopia paikallisesti.

Työnantaja käynnistää työsuojelun yhteistoiminnan

Työnantajan velvollisuus on tehdä aloite työsuojelun yhteistoiminnan käynnistämisestä sekä huolehtia toiminnasta, sen menettelytavoista ja toimintaedellytyksistä.

Työsuojelun yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, joilla voi olla vaikutusta työntekijän turvallisuuteen, terveyteen tai työkykyyn. Työntekijöillä pitää olla aito mahdollisuus vaikuttaa työpaikan työturvallisuuteen. Työsuojelun yhteistoimintaan kuuluu myös seurata käsiteltyjen asioiden toteutumista ja vaikutuksia. 

Työsuojelutoiminta yhteisellä työpaikalla

Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan sellaista työpaikkaa, jolla työskentelee samaan aikaan tai peräkkäin usean eri työnantajan työntekijöitä tai itsenäisiä työnharjoittajia. Yhteisen työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään valvontalain lisäksi työturvallisuuslaissa.

Työsuojelun yhteistoiminta - Ohjeita työntekijälle

 

Ohjeita työntekijälle

Työntekijät voivat valita edustajikseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Jos työpaikalla työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava ja työnantajan pitää antaa työntekijöille tietoa heidän oikeudestaan valita työsuojeluvaltuutettu. Voit myös itse asettua ehdolle työsuojeluvaltuutetun vaalissa. Työhösi sovellettavassa työehtosopimuksessa on voitu sopia tarkemmin työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä.

Selvitä, kuka on työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu. Voit kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen kaikissa työn terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa, liittyypä se fyysisiin tai psykososiaalisiin (henkisiin) työoloihin. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on neuvoa ja ohjata sinua sekä tarvittaessa viedä puutteita työnantajan tietoon ratkaisujen löytämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ilman sinun lupaasi työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan saa kertoa eteenpäin kenellekään taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muuta henkilökohtaista asiaa koskevia tietoja.

Työpaikan työsuojelutoiminnasta vastaa työnantaja. Työntekijänä sinun pitää omalta osaltasi toimia niin, että työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan. Sinulla on esimerkiksi velvollisuus ilmoittaa havaitsemastasi epäkohdasta työnantajalle ja osallistua itseäsi koskevan tilanteen selvittämiseen työpaikalla.

Työntekijänä sinulla on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin vastaus. Kerro siis esimiehellesi ja työsuojeluvaltuutetulle, jos olet huolissasi omasta tai muiden työntekijöiden työturvallisuudesta.

Työpaikalla on turvallisuuden varmistamiseksi menettelytapoja, joita sinun on noudatettava. Näitä ovat esimerkiksi ohjeet työn tekemiseen turvallisesti, suojainten käyttö ja turvallisuuden seuranta- ja raportointilomakkeiden käyttäminen.

Työsuojelun yhteistoiminta - Ohjeita työnantajalle

 

Ohjeita työnantajalle

Työnantaja nimeää aina työsuojelupäällikön, ellei hän itse toimi tässä tehtävässä. Työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu, ja työntekijät voivat valita hänet keskuudestaan. Jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää, työnantajan on annettava 

 • tietoa työntekijöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettu
 • vaalien järjestämistä varten
  • luettelo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä
  • tilat. 

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työsuojelutoimikunta, jonka jäseniä ovat työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajat. Toimikunnan tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Työsuojeluvaltuutetuilla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta tekee tarvittaessa työnantajalle esityksiä, joiden tavoitteena on esimerkiksi parantaa työoloja, kehittää työterveyshuoltoa tai järjestää työsuojelukoulutusta ja työn opastusta. Lisäksi toimikunta osallistuu työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestämiseen.

Työnantaja vastaa työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä ja toimintaedellytyksistä

Työnantajan on huolehdittava siitä, että työsuojeluhenkilöillä on edellytykset tehtävien hoitamiseen, esimerkiksi koulutus ja aikaa tehtävän hoitamiseen.

Työnantajan pitää myös antaa työntekijöille riittävän ajoissa tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista, selvityksistä ja suunnitelmista. On myös huolehdittava siitä, että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti ja ajoissa työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa.

Työsuojeluhenkilöt pitää ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin

Työsuojeluhenkilörekisteri on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima ja Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tallennetaan tiedot työpaikkojen työsuojeluyhteistoimintahenkilöistä. Tietoja käytetään tiedon välittämiseen työsuojelusta ja työsuojelukoulutuksista.

Työnantajan on ilmoitettava rekisteriin seuraavien henkilöiden tiedot:

 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutetut
 • työsuojeluvaravaltuutetut
 • työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet
 • työsuojeluasiamiehet.

Lisäksi on ilmoitettava työterveyshuoltopalvelujen tuottaja. Työpaikkaa koskevat tiedot on ilmoitettava, vaikka työpaikalle ei ole valittu työsuojeluvaltuutettua. 

Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituksella Työturvallisuuskeskuksen sivuilla. 

Työsuojeluhenkilörekisteri

Työsuojelun yhteistoiminta - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)

 • II osa – työsuojelun yhteistoiminta

Työturvallisuuslaki (738/2002)

 • 17 § työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

 • 8 § yhteistoiminta
 • 13 § työntekijän velvollisuus osallistua terveystarkastukseen
 • 15 § työnantajan velvollisuus antaa tietoja
 • 16 § työntekijän velvollisuus antaa tietoja
 • 17 § työterveyshuollon palvelujen tuottajan neuvonta- ja tietojenantovelvollisuus
 • 18 § salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001)

Työsuojelun yhteistoiminta - Sanasto

Sanasto

Työpaikka Työsuojeluyhteistoiminnassa työpaikka tarkoittaa yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaista saman työnantajan yhden tai useamman toimipisteen kokonaisuutta. Yhteistoiminnan osapuolilla pitää olla aito mahdollisuus hoitaa tehtäviään.
Työsuojelupäällikkö Työnantajan nimeämä työnantajan edustaja.
Työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden keskuudestaan valitsema edustaja työsuojeluyhteistoiminnassa.
Työsuojeluvaravaltuutettu Edustaa työntekijöitä silloin, kun varsinainen valtuutettu on estynyt.
Työsuojelutoimikunta Työnantajan ja työntekijöiden edustajista koottu toimikunta työsuojeluyhteistoimintaa varten.

SDG-palkki


Linkki Euroopan komission Your Europe -portaaliin.

 

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi?