Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Sikiölle ja lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet

Lisääntymiselle vaarallisia aineita ovat:

  • lyijy ja sen epäorgaaniset yhdisteet
  • bisfenoli A
  • eräät ftalaatit, kuten di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) ja dibutyyliftalaatti (DBP)
  • lisääntymiselle vaaralliset metallit, esim. elohopeayhdisteet
  • orgaaniset liuottimet, esim. 2-etoksietanoli
  • teollisuusbensiini ja trikloorietyleeni
  • pestisidit eli kasvinsuojeluaineet
  • hiilimonoksidi eli häkä
  • anestesiakaasut, esim. typpioksiduuli

Lisääntymiselle vaaraa aiheuttavia tekijöitä esiintyy myös seuraavassa työmenetelmässä, joka on lueteltuna Valtioneuvoston asetuksessa 113/2024 liitteessä I:

  • Työ, johon liittyy altistuminen lääkkeille, jotka sisältävät tämän asetuksen 2 §:n 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja lisääntymiselle vaarallisia aineita.

Sitovat raja-arvot altistukselle

Eräille lisääntymiselle vaarallisille tekijöille on asetettu sitovat raja-arvot.

Kynnysarvottomalle lisääntymiselle vaaralliselle tekijälle ei ole määritettävissä työntekijöiden terveyden kannalta turvallista altistumistasoa ja siksi, kuten syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville ja perimää vaurioittaville tekijöille, sitovaa raja-arvoa ei saa ylittää kyseisellä tekijällä.

Kynnysarvolliselle lisääntymiselle vaaralliselle tekijälle on määritetty työntekijöiden terveyden kannalta turvallinen altistumistaso. Siksi altistumista kynnysarvoiselle lisääntymiselle vaaralliselle tekijälle on vähennettävä niin pieneksi kuin mahdollista noudattaen näille tekijöille asetettuja raja-arvoja.

Lisätietoa sivulla Raja-arvot.

Työnantajan luettelonpitovelvollisuus

Työnantajan on pidettävä luetteloa lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niille altistuvista työntekijöistä. Työnantajan on säilytettävä luetteloa viisi vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä luetteloon.

Työnantajan lopettaessa toimintansa tiedot lisääntymiselle vaarallisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on annettava viiden vuoden määräajasta jäljellä olevaksi ajaksi työsuojeluviranomaisen käyttöön

Lisääntymiselle vaarallisten aineiden ja seosten luokitus ja merkinnät

Lisääntymiselle vaaralliset aineet ja seokset tunnistaa siitä, että ne on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B. Lisäksi ne on merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki. Merkki tarkoittaa, että kyseinen aine saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Jos aineen tai seoksen epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2. Lisäksi se merkitään vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo epäiltävän, että aine heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.