Kemialliset tekijät -Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet (CMR-aineet) - Sikiölle ja lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet

Aineet ovat lisääntymiselle vaarallisia, jos ne voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia hedelmällisyyteen tai jälkeläisen kehitykseen.

Lisääntymiselle vaarallisia ovat kemikaalit, jotka hengitettynä, nieltynä tai ihon kautta imeytyneinä voivat aiheuttaa jälkeläisillä muita kuin periytyviä haittavaikutuksia tai lisätä niiden esiintyvyyttä.

Jotkut kemikaalit saattavat altistuvilla miehillä vahingoittaa siittiöiden muodostusta kiveksissä, mistä voi olla seurauksena hedelmättömyyttä. Naisilla puolestaan on havaittu mahdollinen yhteys orgaanisille liuottimille altistumisen ja keskenmenojen välillä. Myrkyllinen aine voi aiheuttaa kehittyvän alkion tai sikiön kuoleman, aiheuttaa rakenteellista poikkeavuutta eli teratogeenisuutta, häiritä sikiön kasvua tai aiheuttaa jälkeläisessä toiminnallisia muutoksia, myös rintaruokinnassa oleville lapsille.

Lisääntymiselle vaaralliset aineet aiheuttavat vaaraa sekä miehille että naisille.

Lisääntymiselle vaarallisia aineita ovat:

 • bisfenoli A
 • eräät ftalaatit, kuten di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) ja dibutyyliftalaatti (DBP)
 • lisääntymiselle vaaralliset metallit, esim. lyijy- ja elohopeayhdisteet
 • orgaaniset liuottimet, esim. 2-etoksietanoli
 • teollisuusbensiini ja trikloorietyleeni
 • pestisidit eli kasvinsuojeluaineet
 • hiilimonoksidi eli häkä
 • anestesiakaasut, esim. typpioksiduuli
 • sytostaattiset lääkkeet eli solunsalpaajat.

Lisääntymiselle vaarallisten aineiden luokitus ja merkinnät

Lisääntymiselle vaaralliset aineet ja seokset tunnistaa siitä, että ne on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 1 A tai 1 B. Lisäksi ne on merkitty aineiden ja seosten etiketeissä oheisella vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki. Merkki tarkoittaa, että kyseinen aine saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Jos aineen tai seoksen epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä, se luokitellaan CLP-asetuksen mukaan kategoriaan 2. Lisäksi se merkitään vaaralausekkeella (H) ja varoitusmerkillä:

CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki, joka kertoo epäiltävän, että aine heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Lisääntymisterveydelle vaaralliset aineet

Lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavia tekijöitä ovat:

 • kemialliset aineet ja seokset, jotka kuuluvat yhteen tai useampaan seuraavista vaaraluokista tai vaarakategorioista ja joita koskee yksi tai useampi seuraavista vaaralausekkeista:
  • sukusolujen perimää vaurioittava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H340, H341)
  • syöpää aiheuttava, kategoria 1A, 1B tai 2 (H350, H350i, H351)
  • lisääntymiselle vaarallinen, kategoria 1A, 1B tai 2 tai lisäkategoria ”vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset” (H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361f, H361fd, H362)
  • elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistumisen jälkeen, kategoria 1 tai 2 (H370, H371)
 • muut kemialliset tekijät, joita ovat:
  • anestesiakaasut
  • elohopea ja sen yhdisteet
  • hiilimonoksidi eli häkä
  • orgaaniset liuotinaineet
  • sytostaattiset lääkkeet
  • synteettiset estrogeenit ja progestiinit.

Lisääntymisterveydelle vaarallisia ovat myös erinäiset työssä vaaraa aiheuttavat biologiset ja fysikaaliset tekijät. Näistä voi lukea lisää sivuilta Biologiset tekijät ja Fysikaaliset tekijät.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on huolehdittava siitä, että lisääntymisterveydelle vaaraa aiheuttavat tekijät korvataan vähemmän vaaraa aiheuttavilla tekijöillä, kun se on teknisesti mahdollista ja kohtuudella toteutettavissa. Lisätietoa vaaraa aiheuttavien aineiden hallintakeinoista on Syöpävaara-sivulla.

Raskaana oleva työntekijä: ilmoita raskaudestasi työnantajalle tai työterveyshuoltoon.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijöille sikiön kehitykselle tai raskaudelle aiheutuvasta vaarasta, jos työssä käytetään tai esiintyy tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tällaista vaaraa. Tällaisessa työssä on raskaana olevan työntekijän ilmoitettava raskaudestaan työnantajalle tai työterveyshuollolle.

Työnantajan on huolehdittava siitä, että raskaana oleva työntekijä ei altistu sellaiselle kemialliselle tekijälle eikä käytä sellaista työmenetelmää, että siitä on perusteltua syytä olettaa olevan vaaraa sikiön kehitykselle tai raskaudelle. Tällainen työntekijä on pyrittävä siirtämään vanhempainvapaan alkamiseen saakka muihin työntekijälle sopiviin tehtäviin ottaen huomioon hänen ammattitaitonsa ja kokemuksensa, jos vaaraa aiheuttavaa tekijää ei ole voitu poistaa.

Erityisäitiysvapaa

Jos raskaana olevaa naista ei voida siirtää muihin työtehtäviin, mutta hän on työkykyinen, hänelle voidaan maksaa erityisäitiysrahaa. Erityisäitiysraha ja sen myötä erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta sakka, ja jatkua enintään äitiysvapaan alkamiseen saakka. Erityisäitiysrahasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Erityispäivärahaa haetaan Kelasta.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin lausunto sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioiduista työtehtävistä tai altistumisista. Lisäksi tarvitaan työnantajan ilmoitus siitä, ettei hän voi tarjota raskaana olevalle työntekijälle sikiölle tai raskaudelle turvallisia, muita työtehtäviä.

Lisätietoja:
Tyosuojelu.fi: Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
Työterveyslaitos: Erityisäitiysvapaa ja erityisäitiysraha