Työsuojelutarkastus - Tarkastuskohteen oikeusturva

Muistutus

Jos työnantaja, työsuojeluvaltuutettu, työntekijä tai muu valvonnan kohteena ollut taho kokee, ettei työsuojelutarkastuksella ole toimittu valvontalain mukaisesti, hän voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Muistutus täytyy tehdä työsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastuskertomus on toimitettu työnantajalle tai muu valvontatoimenpide on toimitettu.

Työsuojeluviranomainen käsittelee muistutuksen ja ilmoittaa tekijälle kohtuullisessa ajassa kirjallisesti sen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

Muistutuksen voi lähettää sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kirjaamoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Lähettämiseen on suositeltavaa käyttää suojattua sähköpostia.

Hallintokantelu

Työsuojelutarkastajan tai muun aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisesta tai virheellisestä toiminnasta voi tehdä hallintokantelun. Hallintokantelu on tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallisesti ja hallintolain säännöksiä noudattaen.

Hallintokantelu ei ole luonteeltaan muutoksenhakukeino. Työsuojeluviranomainen ei siis voi sen perusteella kumota annettuja velvoitteita tai muita toimenpiteitä, vaan hallintokantelun pohjalta tutkitaan jälkikäteen menettelyn oikeellisuus.

Työsuojeluviranomainen selvittää hallintokantelun saatuaan, onko asiassa toimittu lain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Selvitysten jälkeen työsuojeluviranomainen toimittaa kantelijalle hallintokantelun johdosta tehdyn hallinnollisen ratkaisun.

Hallintokantelun voi lähettää sen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen kirjaamoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee. Lähettämiseen on suositeltavaa käyttää suojattua sähköpostia.

Toiminta - Työsuojelutarkastus - Tarkastuskohteen oikeusturva - Lainsäädäntö

 

Lainsäädäntö