Työelämän muut vapaat - Perhevapaat - Osittainen hoitovapaa

Osittaisesta hoitovapaasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Osittaisella hoitovapaalla tarkoitetaan vuorokautisen tai viikoittaisen työajan lyhentämistä työn ja perhe-elämän yhdistämiseksi. Työntekijällä on mahdollisuus osittaiseen hoitovapaaseen, kun työsuhde on jatkunut yhteensä kuusi kuukautta 12 viime kuukauden aikana.

Osittaista hoitovapaata voi saada vanhempainrahakauden jälkeen siihen saakka, kunnes lapsen koulun toinen lukuvuosi päättyy (heinäkuun loppuun). Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi kuitenkin saada kolmannen lukuvuoden loppuun. Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman oikeus jatkuu, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta.

Osittaista hoitovapaata voi pitää useassa jaksossa. Osittaisella hoitovapaalla lasta voi samanaikaisesti hoitaa vain toinen vanhemmista tai huoltajista. Mahdollista kuitenkin on esimerkiksi se, että toinen hoitaa lasta aamupäivisin ja toinen iltapäivisin tai että osittaisella hoitovapaalla ollaan vuoroviikoin.

Järjestelyistä sovitaan työpaikalla

Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta ja sen yksityiskohtaisista järjestelyistä haluamallaan tavalla. Sopia voidaan esimerkiksi siitä, lyhennetäänkö päivittäistä työaikaa vai vähennetäänkö työviikon työpäivien lukumäärää.

Jos vapaan yksityiskohtaisista järjestelyistä ei päästä sopimukseen, on työntekijälle annettava hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Jakson pituus ja ajankohta määräytyvät työntekijän esityksen mukaan. Osittainen hoitovapaa annetaan tällöin lyhentämällä vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi. Lyhennetyn työajan tulee olla yhdenjaksoinen lepotaukoja lukuun ottamatta. Jos työaika on järjestetty keskimääräiseksi, se tulee lyhentää keskimäärin 30 tunniksi viikossa.

Osittainen hoitovapaa edellyttää työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta. Jos työnantaja ei myönnä työntekijälle osittaista hoitovapaata, työntekijällä on oikeus saada työnantajalta selvitys kieltäytymisen perusteista. Työnantajalla on oikeus kieltäytyä vapaan antamisesta vain, jos vapaasta aiheutuu työpaikan tuotanto- tai palvelutuotannolle vakavaa haittaa.

Perhevapaat - Osittainen hoitovapaa - Muualla verkossa