Vuosiloma - Loman aikaisen ansion määräytyminen

Vuosiloman ajalta työntekijälle maksetaan vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Se, miten lomapalkka ja lomakorvaus lasketaan, riippuu työntekijän palkkaustavasta.

Lomapalkan ja lomakorvauksen määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin. Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti palkka, joka on jäänyt saamatta työssäolon veroiselta poissaoloajalta.

Vuosilomapalkan laskeminen

Vuosilomalaissa on kolme vuosilomapalkan laskentatapaa:

  1. Viikko- tai kuukausipalkkaan perustuva lomapalkka

Viikko- ja kuukausipalkkaisella työntekijällä on oikeus saada palkkansa myös vuosiloman ajalta.

  1. Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka

Keskipäiväpalkkaan perustuvaa laskentatapaa käytetään 14 päivänä kuukaudessa työssä olleille tunti-, provisio- tai muulla suorituspalkalla työskenteleville. Laskennassa käytettävät kertoimet ovat vuosilomalain 11 pykälässä.

  1. Prosenttiperusteinen lomapalkka

Muiden kuin kohdissa yksi ja kaksi kuvattujen työntekijöiden lomapalkat määräytyvät prosenttiperusteisesti. Tämän laskentatavan piirissä ovat

  • 35 tunnin ansaintasäännön piirissä olevat tunti- ja suorituspalkkaiset
  • 35 tunnin ansaintasäännön piirissä olevat viikko- ja kuukausipalkkaiset, joiden työsopimuksen mukainen työaika ei kaikkina kuukausina ole vähintään 35 tuntia
  • ne, joilla on oikeus vapaaseen.

Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka lasketaan työntekijän työssäolon aikana ansaitsemasta palkasta lukuun ottamatta korotusosaa, joka maksetaan hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä. Prosentin suuruus määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Lomapalkka on

  • 9 prosenttia palkasta, jos työsuhde on edeltävän lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt alle vuoden
  • 11,5 prosenttia palkasta, jos työsuhde on lomamääräytymisvuoden loppuun mennessä kestänyt vähintään vuoden.

Prosenttikorvauksesta on voitu sopia toisin työehtosopimuksissa. Osassa työehtosopimuksia on esimerkiksi sovittu, että tuntipalkkaisten kohdalla käytetään aina prosenttikorvausta.

Vuosilomapalkka maksetaan ennen loman alkamista

Vuosilomapalkka on maksettava työntekijälle ennen loman alkamista. Enintään kuuden päivän pituiselta lomalta lomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalin palkanmaksun mukaisesti. Työehtosopimuksissa tai paikallisesti voidaan sopia, että vuosilomapalkka maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

Lomaraha tai lomaltapaluuraha ei perustu vuosilomalakiin. Se on työehtosopimuksissa sovittu lisä (esim. 50 prosenttia lomapalkasta), joka maksetaan yleensä kesäloman yhteydessä.

Lomapalkan voi tarkistaa lomapalkkalaskelmasta

Maksaessaan lomapalkan tai lomakorvauksen työntekijälle työnantaja on velvollinen antamaan vuosilomapalkkalaskelman, josta ilmenevät lomapalkan tai lomakorvauksen suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

Vuosilomalakiin perustuvan vuosilomapalkan ja lomakorvauksen vanhentumisaika on kaksi vuotta. Vanhentumisaika alkaa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus maksettava. Oikeus vuosilomapalkkaan tai lomakorvaukseen siis raukeaa, ellei kannetta ole nostettu kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin saatava erääntyi.