Lähetetty työntekijä - Valvonta

Lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia valvovat työsuojeluviranomaiset. Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa työnantajan toimintaa. Sama koskee Suomeen lähetetyn työntekijän työnantajaa, jonka työnantaja on ulkomaalainen yritys. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa lähetettyjä työntekijöitä koskevien velvoitteiden noudattaminen sekä turvata kaikille työntekijöille samoilla ehdoilla toimivat työmarkkinat niin työehtojen kuin muunkin kohtelun suhteen.

Lähettävän työnantajan tarkastuksella arvioidaan sitä, miten työnantaja on täyttänyt työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa säädetyt velvoitteet, kuten ilmoitusvelvollisuuden ja edustajan asettamisen velvollisuuden. Lisäksi tarkastuksella valvotaan Suomen työlainsäädännön ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista, jotka tulevat sovellettaviksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain kautta.

Tarkastajalla on valvonnan edellyttämässä laajuudessa oikeus saada työnantajalta asiakirjoja ja selvityksiä. Tarkastaja pyytää asiakirjat nähtäväkseen joko työpaikkatarkastuksella tai kirjallisella selvityspyynnöllä ja selvittää, täyttyvätkö lainsäädännön vaatimukset. Kirjallisella selvityspyynnöllä pyydetään tietoja ja asiakirjajäljennöksiä määräajan kuluessa. Selvityspyyntö voidaan antaa työnantajalle myös työpaikkatarkastuksen yhteydessä. Valvonnan kannalta perustelluista syistä teemme tarkastuksia myös ennakkoon ilmoittamatta.

Tarkastuskertomus

Tarkastuskertomus on kirjallinen kuvaus työsuojelutarkastuksen kulusta ja keskeisistä havainnoista. Tarkastuskertomus laaditaan jokaisesta tarkastuksesta. Työsuojelutarkastaja lähettää kertomuksen työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle 30 päivän kuluessa tarkastuksesta tai siitä, kun kaikki tarvittava aineisto on hänen käytettävissään.

Tarkastuskertomuksessa tarkastaja kuvaa keskeiset havainnot, jotka hän on tarkastuksella tehnyt, työnantajalle antamansa velvoitteet sekä muut käsitellyt asiat. Lähettävän työnantajan tarkastuksessa velvoite on tyypillisesti joko toimintaohje tai kehotus. Lähettävälle työnantajalle voidaan tarkastuksen tuloksena myös esittää laiminlyöntimaksua. Maksun määräämisestä päättää työsuojeluviranomainen hallintolain mukaisen työnantajan kuulemisen jälkeen. Laiminlyöntimaksusta on kerrottu tarkemmin sivulla Velvoitteiden laiminlyönnin seuraamukset.

Toimintaohje

Toimintaohjeen tarkastaja antaa vähäisen ja yksittäisen puutteen korjaamiseksi, kun lainsäädännön edellyttämä vähimmäistaso ei täyty. Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kehotukseen tai työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Tässäkin tapauksessa työsuojeluviranomainen voi määrätä tehosteeksi uhkasakon.

Kehotus

Kehotuksen tarkastaja antaa asiasta, jonka hän on havainnut lainsäädännön vastaiseksi ja josta aiheutuva vaara tai haitta on vähäistä suurempi. Jos työnantaja ei noudata kehotusta määräajan kuluessa, se voi johtaa työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Tehosteeksi työsuojeluviranomainen voi määrätä uhkasakon.