Lähetetty työntekijä - Valvonta

Lagen om utstationerade arbetstagare övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att övervaka arbetsgivarens verksamhet. Detsamma gäller en till Finland utstationerad arbetstagares arbetsgivare, vars arbetsgivare är ett utländskt företag. Syftet med tillsynen är att säkerställa att skyldigheterna som gäller utstationerade arbetstagare iakttas samt att säkerställa att alla arbetstagare har en arbetsmarknad som fungerar på samma villkor både vad gäller arbetsvillkor och annan behandling.

Vid en inspektion av den utstationerande arbetsgivaren bedöms hur arbetsgivaren har uppfyllt skyldigheterna enligt lagen om utstationering av arbetstagare, såsom anmälningsskyldigheten och skyldigheten att utse en företrädare. Vid inspektionen övervakas dessutom att den finländska arbetslagstiftningen och minimivillkoren för anställningsförhållanden iakttas, vars tillämpning kommer via lagen om utstationering av arbetstagare.

Inspektören har rätt att få handlingar och utredningar av arbetsgivaren i den omfattning som tillsynen förutsätter. Inspektören ber att få se handlingarna antingen vid en arbetsplatsinspektion eller en skriftlig begäran om utredning och utreder om kraven i lagstiftningen uppfylls. Med en skriftlig begäran om utredning begärs uppgifter och kopior av handlingar inom utsatt tid. Begäran om utredning kan också lämnas till arbetsgivaren i samband med en arbetsplatsinspektion. Av skäl som är motiverade med tanke på tillsynen förrättar vi också inspektioner utan förhandsanmälan.

Inspektionsberättelse

Inspektionsberättelsen är en skriftlig beskrivning av arbetarskyddsinspektionens förlopp och centrala iakttagelser. En inspektionsberättelse upprättas vid varje inspektion. Arbetarskyddsinspektören sänder rapporten till arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen inom 30 dagar från inspektionen eller från det att allt nödvändigt material står till hens förfogande.

I inspektionsberättelsen beskriver inspektören de centrala iakttagelser som hen har gjort vid inspektionen, de skyldigheter som hen har ålagt arbetsgivaren samt övriga ärenden som behandlats. Vid en inspektion av den utstationerande arbetsgivaren är skyldigheten vanligtvis antingen en anvisning eller en uppmaning. Att påföra en försummelseavgift kan också framföra för den utstationerande arbetsgivaren som ett resultat av inspektionen. Arbetarskyddsmyndigheten beslutar om påförande av avgiften efter att arbetsgivaren har hörts i enlighet med förvaltningslagen. Närmare information om försummelseavgiften finns på sidan Påföljder vid försummelse av skyldigheter.

Anvisning

Inspektören ger en anvisning för att åtgärda en liten och enskild brist när miniminivån i lagstiftningen inte uppfylls. Underlåtenhet att följa anvisningen kan leda till en uppmaning eller ett förpliktande beslut av arbetarskyddsmyndigheten. Även i detta fall kan arbetarskyddsmyndigheten förena påföljden med vite.

Uppmaning

Inspektören ger en uppmaning om en lagstridighet som hen har observerat och som orsakar en risk eller olägenhet som är större än ringa. Om arbetsgivaren inte iakttar uppmaningen inom utsatt tid, kan det leda till ett förpliktande beslut av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten förena påföljden med vite.