Arbetstid - Arbetstidsbank - Yleistä

Med arbetstidsbank avses i arbetstidslagen ett system som berör hela personalen eller en personalgrupp, där arbetstid, intjänad ledighet eller penningförmåner som omvandlats till ledighet kan sparas och sammanslås.

Hur inför man en arbetstidsbank?

Arbetsgivaren och förtroendemannen kan avtala om att införa en arbetstidsbank på arbetsplatsen. Om ingen förtroendeman valts får ett förtroendeombud eller någon annan företrädare för arbetstagarna eller personalen eller en personalgrupp tillsammans avtala om att införa en arbetstidsbank. Ett avtal som ingåtts av en företrädare är bindande för de arbetstagare som företrädaren anses företräda.

Vad måste avtalas och hur?

Införande av en arbetstidsbank måste avtalas skriftligt. I avtalet om arbetstidsbank ska man åtminstone enas om:

  1. vilka poster som kan överföras till arbetstidsbanken
  2. hur mycket tid som kan sparas i arbetstidsbanken
  3. upphörande av arbetstidsbanken och ersättning av poster som finns i arbetstidsbanken när den upphör
  4. principerna för uttagning av ledighet och förfaringssätten vid uttagning av ledighet för den arbetstid som sparats i arbetstidsbanken.

I avtalet om arbetstidsbank kan man till exempel avtala om att det vore ändamålsenligt att använda ledigheten i samband med sommarsemestern eller någon annan tid som inte är brådskande sett till arbetsgivarens verksamhet.

Vilka poster kan överföras till arbetstidsbanken?

Till arbetstidsbanken kan man överföra:

  1. Mer- och övertidstimmar
  2. timmar som samlats i ett system för flextid, som mest 60 timmar under en uppföljningsperiod av fyra månader
  3. på lag eller avtal baserade penningförmåner efter att de först omvandlats till tid.

En överföring till arbetstidsbanken förutsätter alltid den berörda arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren kan ge sitt medgivande separat för varje överföringsomgång eller också för en kort bestämd period.

För poster som överförts till arbetstidsbanken iakttas arbetstidsbankens villkor för tilldelande av ledighet. Villkor som berörde en post för tilldelande av ledighet eller en förmåns förfall innan den överfördes till arbetstidsbanken, ersätts i och med överföringen av arbetstidsbankens villkor.

Vilka poster kan inte överföras till arbetstidsbanken?

Till arbetstidsbanken kan man aldrig överföra:

  • lön som ska utbetalas för ordinarie arbetstid
  • kostnadsersättningar eller förmåner av ersättningskaraktär
  • penningförmåner som förfallit för betalning

Den insamlade arbetstiden i arbetstidsbanken får inte överskrida en mängd som motsvarar sex månaders arbetstid för arbetstagaren. Den maximala mängden ska beräknas utifrån arbetstagarens verkliga arbetstid. Den insamlade arbetstiden får inte heller växa över 180 timmar under ett kalenderår.

Hur kan ledighet som sparats i arbetstidsbanken användas?

Användning av ledighet ska avtalas i avtalet om arbetstidsbank. Ledighet som sparats i arbetstidsbanken används i enlighet med de principer och förfaringssätt som avtalats i avtalet om arbetstidsbank.

Arbetstagaren har under ett kalenderår rätt att ta ut minst två veckors ledighet som sparats i arbetstidsbanken. Om mer än tio veckors ledighet sparats i arbetstidsbanken har arbetstagaren dock rätt att under ett år ta ut minst en femtedel av den insamlade ledigheten i arbetstidsbanken.

På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren bevilja ledighet under de närmaste sex månaderna. Om arbetsgivaren bestämmer tidpunkten för ledigheten har arbetstagaren rätt att kräva ersättning i pengar istället för ledighet.

Hur skiljer sig arbetstidslagens arbetstidsbank från en arbetstidsbank som grundar sig på kollektivavtal?

Bestämmelserna för en arbetstidsbank som grundar sig på kollektivavtal ska alltid kontrolleras i gällande kollektivavtal. Om arbetsplatsen har en arbetstidsbank som grundar sig på kollektivavtal tillämpas endast kollektivavtalets bestämmelser om arbetstidsbank. En arbetstidsbank som grundar sig på kollektivavtal är därmed ett alternativ till arbetstidslagens arbetstidsbank.

Ifall arbetsplatsen har en arbetstidsbank som grundar sig på kollektivavtal måste den avslutas om man ska införa en arbetstidsbank i enlighet med arbetstidslagen. Bestämmelser om en arbetstidsbank i enlighet med arbetstidslagen kommer enbart från arbetstidslagen.

Arbetstid - Arbetstidsbank - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Innan du samtycker till en överföring till arbetstidsbanken bör du granska avtalet om införandet av arbetstidsbank på arbetsplatsen för att veta vad som avtalats om användningen av arbetstidsbanken. Om arbetstidsbanken har upprättats i enlighet med kollektivavtalet bör du granska uppgifterna om arbetstidsbank i kollektivavtalet.

Arbetstid - Arbetstidsbank - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Överföringar till arbetstidsbanken

Arbetsgivaren ska se till att överföringarna till arbetstidsbanken förs med arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren kan ge sitt samtycke separat för varje överföring eller för en kort tidsperiod.

Korrekt arbetstidsbokföring

Arbetsgivaren ska se till att arbetstidsbokföringen förs på rätt sätt. När man använder en arbetstidsbank ska arbetstidsbokföringen innehålla uppgifter för varje arbetstagare om alla poster som sparats i arbetstidsbanken och när de tagits ut som ledighet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?