Hörselskydd - Alasivu

Hörselskydden borde dämpa ljudnivån inuti dem till 75–80 decibel.

Om en arbetstagares exponering för buller överstiger det lägre insatsvärdet ska arbetsgivaren ge arbetstagaren tillgång till personliga hörselskydd. 

Om en arbetstagares exponering för buller överstiger det högre insatsvärdet ska arbetsgivaren 

 • ge arbetstagaren personliga hörselskydd 
 • se till att
  • hörselskydden är ändamålsenliga och att de beaktar arbetstagarens individuella egenskaper
  • arbetstagaren använder hörselskydden korrekt 
  • hörselskydden är ändamålsenliga och tillräckligt effektiva. 

Arbetstagaren ska använda hörselskydden enligt arbetsgivarens instruktioner om exponeringen för bullret överstiger det högre insatsvärdet. 

Undantag i användningen av hörselskydd

I vissa situationer kan användning av hörselskydd medföra större risker för arbetstagarens hälsa och säkerhet än risken för hörselskada. För att undvika sådana risker kan man i dessa situationer låta bli att använda hörselskydd, även om arbetstagarens exponering för buller överstiger det högre insatsvärdet eller gränsvärdet. 

Om man låter bli att använda hörselskydd på grund av allvarligare risker ska arbetsgivaren 

 • meddela ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket om avvikelsen 
 • bedöma risken skriftligen 
 • inhämta ett åtgärdsförslag av företagshälsovården eller en sakkunnig på området som motivering för avvikelsen 
 • se till att exponerade arbetstagares hälsotillstånd följs upp effektiviserat 
 • underrätta ifrågavarande arbetstagare och arbetarskyddsfullmäktig om avvikelsen, motiveringarna och den effektiviserade uppföljningen av hälsotillståndet. 

Val av hörselskydd 

Arbetsgivaren ska endast skaffa sådana hörselskydd för arbetstagarna som 

 • har CE-märkning (när det gäller öronproppar kan märkningen finnas på förpackningen) 
 • har anvisningar på finska och svenska. 

Hörselskydden ska

 • vara tillräckligt effektiva i det buller där de används men inte så effektiva att de medför risker eller olägenheter 
 • lämpa sig för förhållandena på arbetsplatsen (går t.ex. att fästa på hjälm) 
 • vara ergonomiska (storlek, tryck, övrig personlig skyddsutrustning) och passa arbetstagaren 
 • väljas enligt arbetstagarens hälsotillstånd. 

Hörselskyddens effekt 

Hörselskyddens dämpande effekt beror i hög grad på hur länge de används, hur bra de passar på personen och om de satts korrekt på plats. Hörselskydd borde användas under hela vistelsetiden i buller. De borde kläs på innan man går in i buller eller bullret börjar. 

Användningstiden påverkar väsentligt den dämpande effekten 

I tabellen nedan visas skillnaden mellan bullernivån utanför hörselskydden och i örongången när man under åtta timmar tar av hörselskydden för ett tag. Tillverkaren har angett att hörselskyddens effekt är 30 decibel. 

Tid då hörselskydden inte är på öronen under en period på åtta timmar 

Hörselskyddens minskande inverkan på exponeringen för buller 

30 dB 

5 minuter 

20 dB 

24 minuter 

13 dB 

46 minuter 

10 dB 

1 timme 36 minuter 

7 dB 

2 timmar 24 minuter 

5 dB 

3 timmar 12 minuter 

4 dB 

4 timme 

3 dB 


Hörselskydden borde dämpa ljudnivån inuti dem till 75–80 decibel. Om skydden dämpar ljudnivån för mycket eller inte passar blir de obekväma och därför minskar också användningen av dem. Hur väl öronskydd med kupor dämpar ljud beror bland annat på storleken och formen på användarens huvud och på föremål mellan skyddens tätningsringar och huvudet. Hur väl öronproppar dämpar ljud beror framför allt på hur de sätts in i öronen och på örongångens form.