Ärendehantering - Yleistä

Tillsynslagen (44/2006) innehåller en lista på frågor som kan inverka på arbetstagarens säkerhet, hälsa eller arbetsförmåga, vilka ska behandlas i arbetarskyddssamarbete. 

Frågor inom arbetarskyddssamarbete kan gälla såväl arbete, arbetsmiljö som arbetsgemenskap. Sådana är exempelvis

 • arbetsplatsens arbetssätt
  • principer och förfarande enligt vilka faror och missförhållanden utreds
  • behov och arrangemang av undervisning, handledning och introduktion, även chefernas behov
  • organiserad uppföljning av säkerhet och hälsosamhet
 • arbetsarrangemang och dimensionering av arbetet samt förändringar i dem när dessa kan orsaka skadlig fysisk eller psykisk belastning för arbetstagaren
 • frågor som tas upp i utredningen av faror samt i företagshälsovårdens arbetsplatsutredning
 • utvecklingsmål och -program som fokuserar på 
  • verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan
  • stöd för att fortsätta arbeta 
  • annat som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa 
 • statistiska uppgifter eller uppföljningsuppgifter (t.ex. sjukledighet).

I lagen om företagshälsovård (1383/2001) och arbetarskyddslagen (738/2002) föreskrivs dessutom att samarbetet även ska behandla exempelvis

 • planering av verksamheten inom företagshälsovård
 • inledning och ändring av företagshälsovården
 • förslag från arbetstagare och deras företrädare för utveckling av företagshälsovården
 • information om frågor som påverkar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och arbetstagarnas arbetsförmåga samt bedömningar, utredningar och planer som rör dessa 
 • mål som härletts ur arbetarskyddets verksamhetsprogram för att främja säkerhet och hälsa och för att bibehålla arbetsförmågan.

Det ingår också i arbetarskyddssamarbetet att följa upp genomförandet och effekterna av lösningar som gäller de frågor som behandlas.

Frågorna behandlas i arbetarskyddskommissionen

Arbetarskyddsärenden som berör arbetsplatsen i allmänhet behandlas av arbetarskyddskommissionen. Om ingen arbetarskyddskommission har inrättats, behandlas ärendena mellan arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen eller arbetstagarna.

Medlemmarna i arbetarskyddskommissionen har rätt att lägga fram förslag till ärenden som ska tas upp i kommissionen. Den som tar initiativ har rätt att få motiverad respons på förslagen av arbetsgivaren.

Ärenden som påverkar en enskild arbetstagares hälsa och säkerhet behandlas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller en chef som företräder arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktigen kan delta i behandlingen av ärendet på eget initiativ eller på arbetstagarens eller chefens initiativ. Utan arbetstagarens samtycke kan arbetarskyddsfullmäktigen dock inte delta i mötet.

Arbetarskyddsärenden ska behandlas i tillräckligt god tid inom ramen för arbetarskyddssamarbetet. Samarbetet ska ge en genuin möjlighet att påverka verksamheten på arbetsplatsen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?