Beslut och meddelanden om produkter

Arbetarskyddsmyndigheter är regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd samt social- och hälsovårdsministeriet när ministeriet sköter uppgifter som hänför sig till tillsynen över produktsäkerheten. De övervakar överensstämmelsen med kraven hos personlig skyddsutrustning, maskiner och tekniska anordningar som avsetts för användning i arbete.

Om ansvarsområdet för arbetarskydd vid tillsynen observerar att en produkt inte överensstämmer med de föreskrivna kraven och bristerna inte blir åtgärdade medan ärendet behandlas vid ansvarsområdet för arbetarskydd, överför ansvarsområdet till behövliga delar ärendet till ministeriet för behandling. Ministeriet utreder ärendet och hör det företag som ansvarar för produkten om de observerade bristerna. Om bristerna inte blir åtgärdade, utfärdar ministeriet vid behov ett beslut om förbud av överlåtelse av produkten till marknaden och till användning.

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter som inte överensstämmer med kraven

Sedan 2022 har beslut av social och hälsovårdsministeriet publicerats på webbplatsen Farligaprodukter.fi som upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). En del av besluten gäller produkter som konstaterats vara farliga, och en del produkter som inte har konstateras medföra fara men som observerats ha brister. På webbplatsen berättas om vilken produkt och vilket företag beslutet gäller och vilka brister konstaterats i produkten.

Webbplatsen Vaarallisettuotteet.fi (Farliga produkter)

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om produkter som inte överensstämmer med kraven publicerade före 2022

Besluten och meddelanden är endast tillgängliga på finska.