Skatt och skattenummer

Skatteförvaltningen är den myndighet i Finland som har hand om beskattning. Om du kommer från utlandet för att arbeta i Finland, påverkas beskattningen av hur länge du stannar i Finland. Beskattningen påverkas även av om din arbetsgivare är ett finländskt eller utländskt företag.

Det är arbetstagaren som ansvarar för att beskattningen är riktig, du hittar närmare information om beskattningen på Skatteförvaltningens webbplats.

Personkort med foto är obligatoriskt för personer som arbetar på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde

Miniräknare.

Varje person som arbetar på en byggarbetsplats eller på ett varvsområde ska på arbetsplatsen som identifikation bära ett synligt personkort med foto.

Omsorgsplikten i fråga om personkort med foto ankommer i byggbranschen på den ledande eller övervakande byggherren, huvudentreprenören eller en annan arbetsgivare som innehar ställningen som huvudsaklig genomförare och på arbetstagarens egen arbetsgivare.

Skyldigheterna tillämpas från och med den 1 juli 2022 på den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet, när det är fråga om arbete på varvsområde. Arbetsgivarskyldigheterna tillämpas också på arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på varvsområdet.

En person som tillfälligt transporterar varor till en byggarbetsplats eller ett varvsområde behöver dock inte ha ett personkort. Personkort krävs inte heller på en sådan byggarbetsplats där en byggnad eller en del av den byggs eller repareras för en enskild byggherres eget bruk. Personkort krävs heller inte av en person som är anställd hos den som beställt fartyget eller det företag som ska idka trafik med fartyget och som ingår i fartygets besättning och arbetar på varvsområdet i uppgifter i anslutning till driftsättningen av ett fartyg.

Av personkortet ska framgå

  • huruvida personen är arbetstagare i anställningsförhållande eller egenföretagare
  • Egenföretagares personkort ska visa företagets namn
  • arbetstagarens namn och foto
  • arbetsgivarens (lönebetalarens) namn
  • skattenummer i skattenummerregistret.

Skattenumret ska finnas i det offentliga skattenummerregistret. Numret på kortet är alltså inget skattenummer, om det inte registrerats i Skatteförvaltningens databas.

Mer information i upptagningen om skattenummer inom varvsbranschen

På informationstillfället om skattenummer som ordnades för varvsbranschen berättar arbetarskyddsmyndigheten och Skatteförvaltningen om skattenummerförfarandet och dess utvidgning till varvsindustrin samt svarar på frågor från varven. Informationstillfällets språk är finska. Upptagningar och presentationsmaterial från informationstillfället kan ses på sidan Webbinarium: Information om skattenummer inom varvsbranschen.

Närmare information på Skatteförvaltningens webbplats: Skattenummer och offentligt skattenummerregister.

Mer information:

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?